ข้อมูลทั่วไป

Aston เป็นมหาวิทยาลัยท ี่เน้นการวิจัย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1895 โดยได้รับการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 1966 และมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านคุณภาพการสอนและความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและธุรกิจ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Birmingham ในพื้นที่ 40 เอเคอร์พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน สังคมและที่พัก โดยมีจำนวนนักศึกษากว่า 9,500 คนจากมากกว่า 120 ประเทศ

มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ใน อันดับที่ 17 จาก 115 มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร (คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัย 2011) มีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมด้วยหลักสูตรอันมีนวัตกรรม โดยประกอบด้วยห้าสาขาการเรียนหลักอันได้แก่ คณะวิชาธุรกิจ Aston คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิชาภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสุขภาพ และสหวิทยาการศึกษา (สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรแซนด์วิช ซึ่งรวมการฝึกงานแบบมีรายได้หรือการเรียนหนึ่งปีที่สถาบันการศึกษาพันธมิตรในต่างประเทศ การฝึกงานจะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปสู่ภาคปฏิบัติขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพอันมีค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการได้งานทำ

ผู้สำเร็จการศึกษาของ Aston เป็นที่ต้องการอย่างสูงของบริษัทระหว่างประเทศชั้นนำมากมายและมหาวิทยาลัยยังอยู่ในอันดับสูงสุดของตารางจัดอันดับสำหรับการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักศึกษาถึง 82 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถได้งานทำที่ระดับปริญญาตรีภายในเวลาหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา เทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ (Sunday Times 2009 และ 2008 DLHE 2008, 2009 ค่าเฉลี่ย 2 ปี) อันเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 9 จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหราชอาณาจักร

ความกระตือรือร้นด้าน การวิจัย และความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมของ Aston ได้สร้างอิทธิพลอันใหญ่หลวงแก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคม การประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติของกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ปฏิวัติการดำเนินการธุรกิจ แบบจำลองและกระบวนการทางธุรกิจอันมีนวัตกรรมได้รับการคิดค้นเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกธุรกิจสมัยใหม่ 86 เปอร์เซ็นต์ของการวิจัยที่ Aston ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (RAE 2008) โดยมีผลงานวิจัยที่มีความสำคัญระดับชั้นนำของโลกจากทุกคณะวิชาเรียน
 

Employable Graduates; Exploitable Research