นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : เมื่อมาถึง

คุณมีรูปแบบการเรียนแบบใด

share image

คุณมีรูปแบบการเรียนแบบใด

      นักจิตวิทยาที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของมนุษย์ (Learning style) ได้พบว่า มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านเส้นทางการรับรู้ 3 ทาง คือ การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น (Visual percepters) การรับรู้ทางโสตประสาทโดยการได้ยิน (Auditory percepters) และ การรับรู้ทางร่างกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู้สึก (Kinesthetic percepters) ซึ่งสามารถนำมาจัดเป็นลักษณะของการเรียนรู้ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ผู้เรียนแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันคือ

1.ผู้ที่เรียนรู้ทางสายตา (Visual Learner)

      เป็นพวกที่เรียนรู้ได้ดีถ้าเรียนจากรูปภาพ  แผนภูมิ แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่องราว เวลาจะนึกถึงเหตุการณ์ใด ก็จะนึกถึงภาพเหมือนกับเวลาที่ดูภาพยนตร์คือมองเห็นเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวบนจอฉายหนังได้  เนื่องจากระบบเก็บความจำได้จัดเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้เป็นภาพ ลักษณะของคำพูดที่คนกลุ่มนี้ชอบใช้ เช่น “ฉันเห็น” หรือ “ฉันเห็นเป็นภาพ…..”

      พวก Visual learner จะเรียนได้ดีถ้าอาจารย์บรรยายเป็นเรื่องราว และทำข้อสอบได้ดีถ้าอาจารย์ออกข้อสอบในลักษณะที่ผูกเป็นเรื่องราว นักเรียนคนใดที่เป็นนักอ่าน เวลาอ่านเนื้อหาในตำราเรียนที่ผู้เขียนบรรยายในลักษณะของความรู้ ก็จะนำเรื่องที่อ่านมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพื่อทำให้ตนสามารถจดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

      ผู้ที่เรียนได้ดีทางสายตาควรเลือกเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม หรือด้านการออกแบบ และควรประกอบอาชีพมัณฑนากร วิศวกร หรือหมอผ่าตัด

2. ผู้ที่เรียนรู้ทางโสตประสาท (Auditory Learner)

      เป็นพวกที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้ฟังหรือได้พูด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ และไม่ผูกเรื่องราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกที่เรียนรู้ทางสายตา แต่ชอบฟังเรื่องราวซ้ำ ๆ และชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง

      คุณลักษณะพิเศษของคนกลุ่มนี้ ได้แก่ การมีทักษะในการได้ยิน/ได้ฟังที่เหนือกว่าคนอื่น ดังนั้นจึงสามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดลออ และรู้จักเลือกใช้คำพูด

      ผู้เรียนที่เป็น Auditory learner จะจดจำความรู้ได้ดีถ้าอาจารย์พูดให้ฟัง หากอาจารย์ถามให้ตอบ ก็จะสามารถตอบได้ทันที แต่ถ้าอาจารย์มอบหมายให้ไปอ่านตำราล่วงหน้าจะจำไม่ได้จนกว่าจะได้ยินอาจารย์อธิบายให้ฟัง เวลาท่องหนังสือก็ต้องอ่านออกเสียงดังๆ อาจารย์สามารถช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มนี้ได้โดยใช้วิธีสอนแบบอภิปราย แต่ผู้ที่เรียนทางโสตประสาทก็อาจถูกรบกวนจากเสียงอื่น ๆ จนทำให้เกิดความว่อกแวก เสียสมาธิในการฟังได้ง่ายเช่นกัน

      ในด้านการคิด มักจะคิดเป็นคำพูด และชอบพูดว่า “ฉันได้ยินมาว่า……../ ฉันได้ฟังมาเหมือนกับว่า……”

      พวก Auditory learner มักพบในกลุ่มที่เรียนด้านดนตรี กฎหมายหรือการเมือง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี พิธีกรทางวิทยุและโทรทัศน์ นักจัดรายการเพลง (disc jockey) นักจิตวิทยา นักการเมือง เป็นต้น

3.ผู้ที่เรียนรู้ทางร่างกายและความรู้สึก (Kinesthetic Learner)

      เป็นพวกที่เรียนโดยผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก การเคลื่อนไหว และร่างกาย จึงสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีหากได้มีการสัมผัสและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน เวลานั่งในห้องเรียนจะนั่งแบบอยู่ไม่สุข นั่งไม่ติดที่  ไม่สนใจบทเรียน และไม่สามารถทำใจให้จดจ่ออยู่กับบทเรียนเป็นเวลานาน ๆ ได้ คือให้นั่งเพ่งมองกระดานตลอดเวลาแบบพวก Visual learner ไม่ได้ อาจารย์สามารถสังเกตบุคลิกภาพของเด็กที่เป็น Kinesthetic learner ได้จากคำพูดที่ว่า “ฉันรู้สึกว่า……”

      พวกที่เป็น Kinesthetic learner จะไม่ค่อยมีโอกาสเป็นพวก Visual learner จึงเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากหากอาจารย์ผู้สอนให้ออกไปยืนเล่าเรื่องต่าง ๆ หน้าชั้นเรียน   หรือให้รายงานความรู้ที่ต้องนำมาจัดเรียบเรียงใหม่อย่างเป็นระบบระเบียบ เพราะไม่สามารถจะทำได้ อาจารย์ที่ยังนิยมใช้วิธีสอนแบบเก่า ๆ อย่างเช่นใช้วิธีบรรยายตลอดชั่วโมง จะยิ่งทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหามากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าความรู้สึกของเด็กเหล่านี้ได้ถูกนำไปผูกโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ไม่ได้ผูกโยงกับอดีตหรือเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงในอนาคต อาจารย์จึงควรช่วยเหลือพวก Kinesthetic learner ให้เรียนรู้ได้มากขึ้น โดยการให้แสดงออกหรือให้ปฏิบัติจริง เช่น ให้เล่นละคร แสดงบทบาทสมมติ สาธิต ทำการทดลอง หรือให้พูดประกอบการแสดงท่าทาง  เป็นต้น

      พวก Kinesthetic learner จะพบได้น้อย   สาขาวิชาที่เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มนี้ได้แก่ วิชาก่อสร้าง วิชาพลศึกษา และควรประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร หรืองานด้านกีฬา เช่น เป็นนักกีฬา หรือประเภทที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์   งานที่ต้องมีการเต้น การรำ และการเคลื่อนไหว

      โดยแต่ละอย่างมีรูปแบบของการเรียนรู้นั้นมีผลต่อการจดจำของเรา   ถ้าคุณทราบแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่มีรูปแบบหรือสไตล์การเรียนในแบบไหน ก็จงพัฒนาด้านนั้นให้ดีขึ้น และนำมาปรับใช้ในการอ่านหนังสือและการเรียน เพราะมันจะทำให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้น และมีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วย
----------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ทำงานใหญ่ให้เป็นงานเล็ก 
การทำงานกลุ่ม 
ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

MUST READ

article Img

เว็บไซต์ช่วยเขียน Essay ภาษาอังกฤษ ฟรีและดีมีอยู่จริง (เหรอ)

เคยส่ง Essay ที่รู้สึกมั่นใจมากๆ แต่คะแนนออกมาแย่ หรือส่งอันที่เราคิดว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ แต่คะแนนออกมาดีไหม?   *อ่านให้จบก่อนเลือกใช้โปรแกรมหรือเว็บที่ถูกพูดถึงในบทความนี้*   บางครั้งการตรวจทานเรียงความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนเอเชียหัวดำๆ อย่างเราก็เป็นเรื่องยาก เพราะนอกจากเราจะเพิ่งปั่นงานเสร็จหลังปวดหัวมาหลายสิบชั่วโมงแล้ว เราอาจจะขาดความแม่นและเป๊ะเรื่องภาษา อืม... ถ้ามีวิธีตรวจสอบ Essay ก่อนจะส่งว่างานของเราดีหรือยัง

189.2K
article Img

5 วิธีเรียน ในห้องเรียนเมืองนอก นักเรียนไทยควรรู้ไว้

ห้องเรียนเมืองนอก ต่างกับห้องเรียนเมืองไทยตรงไหน และเราจะปรับตัวได้อย่างไร ? >>ระบบการศึกษาของ USA >>หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาโท >>อะไรคือวิทยานิพนธ์ Master Thesis การเรียนต่อต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนไทยอย่างเราๆ ซึ่งต้องพยายามปรับตัวในหลายๆ ด้านไม่ใช่แค่ด้านภาษา เพราะเรากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านวิธีการเรียน

30.4K
article Img

อินโฟกราฟฟิค เที่ยวรอบลอนดอนแบบถูกที่สุดดีที่สุด ฉบับนักเรียน

เที่ยวรอบลอนดอนแบบถูกที่สุดดีที่สุด ฉบับนักเรียน infographic ลอนดอนนอกจากจะเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากถึง 46 แห่งแล้วยังมีที่เที่ยวหลายที่จนเรียกว่าอาทิตย์เดียวก็ยังเที่ยวไม่ครบ ใครที่มาเรียนอังกฤษ ไม่ว่าจะอยู่ในลอนดอนหรือเมืองอื่นๆ ก็ต้องมาเที่ยวลอนดอนกันทั้งนั้น ฮอทคอร์สจับสถานที่ท่องเที่ยว รวมที่กิน ที่ช้อป ที่ชม แบบถูกที่สุดดีที่สุด พร้อมลากเส้นต่อจุดจนออกมาเป็น infographic เส้นทางสายถูกที่สุด ดีที่สุด   อื่นๆ : ไปดู Infographic อื่นๆ

6.9K
article Img

เรียนประเทศไหนทำงานได้กี่ชั่วโมงอัปเดต 2019

ประเทศไหนทำงานได้กี่ชั่วโมง (อัปเดต 2019)   หลังจากทุกคนเห็นข่าวเมื่อวาน ก็ดูจะโพสต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่า #อยากลี้ภัย ไปอยู่ต่างประเทศกันเสียตั้งแต่ตอนนี้ จะบอกว่าการลี้ภัยไปต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายซะทีเดียว เพราะมีงานเอกสารมากมายรอเธออยู่ถ้าเธอตั้งใจจะไปจริงๆ น่ะนะ แต่วันนี้ทางเราอยากจะขอมานำเสนออีกหนึ่งช่องทางให้หลายๆ คนได้ไปพักใจ ไปลิ้มรสการทำงานในต่างประเทศดูบ้าง   เห็นจั่วหัวว่าเป็นการทำงานต่างประเทศ

1.9K