ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

สาขาบัญชี

58021

สาขาบัญชี

      ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับคุณ ในสาขานี้ คุณจะเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

      สาขาบัญชีนั้น ไม่ว่าจะในระดับใด เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จะเป็นวิชาหลักในทุกหลักสูตร รวมถึงความรู้ในเรื่องของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ การมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะที่ตลาดระดับโลกที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คุณจะต้องเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของคุณอย่างแน่นอน

      ปริญญาสาขาการเงินและการบัญชีนั้น จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ, อุตสาหกรรม,การเงิน และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินเบื้องต้นผ่านการเรียนในหลากหลายวิชา รวมถึงเตรียมพร้อมเขาเหล้านั้นสำหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วย

 

สิ่งที่หลักสูตรเปิดสอนคืออะไร?

      หลักสูตรจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

•         เศรษฐศาสตร์มหภาค
•         เศรษฐศาสตร์จุลภาค
•         การเงินการบัญชี
•         วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
•         การลงทุนร่วม
•         การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
•         การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
•         ข้อกำหนดทางกฎหมาย
•         พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
•         การเงินขั้นสูง
•         ภาษี

      ในหลักสูตรส่วนมาก คุณจำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวโยงกันกับสาขาของคุณ นี่อาจจะกลายเป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการที่คุณทำผ่านมาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ โดยปริญญานิพนธ์ของคุณจะเป็นประโยชน์มากในการแสดงให้เห็นถึงทักษะและทุกอย่างที่คุณทำตลอดการเรียนเพื่อจบหลักสูตร

      การเรียนของคุณจะมีพื้นฐานหลักๆคือการเรียนทฤษฎี, การฝึกปฏิบัติและการสัมมนา เพื่อที่คุณจะได้ถกเถียงและระดมสมองทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยการประเมินของหลักสูตรนี้จะดูทั้งการทำงานที่ได้รับมอบหมายและจากการสอบ

 

คุณสมบัติ

      หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหลักสูตรนี้คือ คะแนนของ A-Levels หรือ คุณสมบัติที่เทียบเท่าในกรณีที่คุณสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นจะต้องเข้าเรียนในโปรแกรมเตรียมพร้อมก่อนที่จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ไปพร้อมๆกับความรู้ทั่วไปที่จำเป็นของสาขาบัญชี

      สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ในระหว่างที่สมัครเรียนสาขานี้ คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยมากจะมีระดับของผลคะแนนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาและรู้ถึงข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

อาชีพในอนาคต

เมื่อเรียนจบในสาขาการเงินและการบัญชี คุณสามารถที่จะไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย เช่น ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน  บางครั้งคุณอาจจะได้รับการจ้างงานจากนายจ้างเก่าของคุณก็ได้ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม  นอกจากนี้ คุณก็อาจจะเลือกเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกัน 
 

 

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
การวางแผนสำหรับผู้จบการศึกษา
การทำงานนอกเวลาเรียน
MBA
 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว