ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนบัญชี เรียนอะไร ต้องเป็นแค่นักบัญชีอย่างเดียวรึเปล่านะ

share image

 

สาขาบัญชี

      ถ้าคุณต้องการเส้นทางที่จะนำไปสู่การเป็นนักบัญชีอาชีพ หรือ ต้องการที่จะมีพื้นฐานทักษะทางบัญชีสำหรับตำแหน่งการจัดการ การเรียนสาขาบัญชี  ถือว่าใช่สำหรับเพื่อนๆ ในสาขานี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่างบการเงินนั้นมีวิธีทำอย่างไร และยังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างกันของงบการเงินในแต่ธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี

 

เกี่ยวกับสาขา เรียนบัญชีจะได้รู้เรื่องอะไรบ้าง

      สาขาบัญชีนั้น ไม่ว่าจะในระดับใด เศรษฐศาสตร์ และการเงิน จะเป็นวิชาหลักในทุกหลักสูตร รวมถึงความรู้ในเรื่องของการจัดการเบื้องต้น และกฎข้อบังคับของสถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ การมีพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และกลายเป็นผู้มีความสามารถ ในภาวะที่ตลาดระดับโลกที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและข้อมูลก็ส่งหากันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น คุณจะต้องเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรของคุณอย่างแน่นอน

      ปริญญาสาขาการเงินและการบัญชีนั้น จะเป็นการรวมเอาความเข้าใจทางทฤษฎีเข้ากันกับการฝึกปฏิบัติ เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ, อุตสาหกรรม,การเงิน และ งานของภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตร ก็เพื่อสร้างนักเรียนที่ยอดเยี่ยมผู้ซึ่งเชี่ยวชาญกับเนื้อหาการเงินเบื้องต้นผ่านการเรียนในหลากหลายวิชา รวมถึงเตรียมพร้อมเขาเหล้านั้นสำหรับอนาคตที่สดใสในสายงานบัญชีด้วย

 

      หลักสูตรของบัญชีจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

•         เศรษฐศาสตร์มหภาค
•         เศรษฐศาสตร์จุลภาค
•         การเงินการบัญชี
•         วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
•         การลงทุนร่วม
•         การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
•         การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
•         ข้อกำหนดทางกฎหมาย
•         พฤติกรรมของเศรษศาสตร์และการเงิน
•         การเงินขั้นสูง
•         ภาษี

      ในหลักสูตรส่วนมาก อาจจะจำเป็นต้องทำปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวโยงกันกับสาขาที่เรียน นี่อาจจะกลายเป็นการสะสมผลงานวิจัยและกระบวนการที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ โดยปริญญานิพนธ์จะเป็นประโยชน์มากในการแสดงให้เห็นถึงทักษะและทุกอย่างที่คุณทำตลอดการเรียนเพื่อจบหลักสูตร

      การเรียนของเพื่อนๆ จะมีพื้นฐานหลักๆ คือการเรียนทฤษฎี, การฝึกปฏิบัติและการสัมมนา เพื่อที่จะได้ถกเถียงและระดมสมองทั้งกับครูผู้สอนและกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยการประเมินของหลักสูตรนี้จะดูทั้งการทำงานที่ได้รับมอบหมายและจากการสอบ

 

มหาวิทยาลัย ด้านบัญชี ต่างประเทศ

 

 

เรียนบัญชีที่ต่างประเทศต้องมีอะไรบ้าง

      หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนหลักสูตรนี้คือ คะแนนของ A-Levels หรือ คุณสมบัติที่เทียบเท่าในกรณีที่คุณสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำเป็นจะต้องเข้าเรียนในโปรแกรมเตรียมพร้อมก่อนที่จะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีได้ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ไปพร้อมๆกับความรู้ทั่วไปที่จำเป็นของสาขาบัญชี

      สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ในระหว่างที่สมัครเรียนสาขานี้ คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยมากจะมีระดับของผลคะแนนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องศึกษาและรู้ถึงข้อมูลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยดังในต่างประเทศที่เปิดสอนบัญชี

 

 • London Business School, University of London (อันดับ 4 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)
 • Stanford University (อันดับ 1 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)
 • University of Melbourne (อันดับ 42 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)
 • University of Edinburgh (อันดับ 61 จากการจัดอันดับทั่วโลกด้านธุรกิจและบัญชีของ THE)

 

เส้นทางอาชีพของเด็กบัญชี

เมื่อเรียนจบในสาขาการเงินและการบัญชี คุณสามารถที่จะไปทำงานในสายอาชีพได้มากมาย เช่น ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือ ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน  บางครั้งคุณอาจจะได้รับการจ้างงานจากนายจ้างเก่าของคุณก็ได้ ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเรียนไม่จบก็ตาม แต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังเรียนไม่พอก็สามารถไปเรียนต่อด้านบัญชีได้

 

 

แต่สำหรับใครที่เลือกทำงานเลยก็มีอาชีพหลายทางด้วยกัน มาแจกแจงกันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

 •  นักบัญชี (Accountant) 
  • แน่นอนว่าเรียนบัญชีอาชีพที่ทำได้แน่นอนเลยก็คืออาชีพนักบัญชี หน้าที่หลักคือการทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินให้กับบุคคลหรือองค์กร โดยนักบัญชีมีอยู่ในทุกๆ วงการ ตำแหน่งนี้จะไปทำหน้าที่ให้กับสถานประกอบการ กิจการส่วนบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลก็ได้
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
  • เป็นผู้ให้บริการทางการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน มีหน้าที่ดูตัวเลขทางบัญชีและเซ็นเอกสารรับรองการบัญชีของบริษัท
 • พนักงานธนาคาร
  • ให้บริการทางด้านการเงิน ให้คำปรึกษา การเปิด-ปิดบัญชี การลงทุนต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี (Tax Specialist)
  • ให้คำปรึกษาแก่องค์กรเกี่ยวกับเรื่องภาษี อย่างภาษีอากร กฎหมายภาษี เพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท ให้คำแนะนำด้านการยื่นภาษี
 • นักบัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
  • ชี้แจงต้นทุนสินค้าและการบริการ กำหนดและควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต และให้คำปรึกษาในการวางแผนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ

         

เรียนบัญชีเหมาะกับเราไหม?

มาถึงคำถามนี้  อ่านกันมาคร่าวๆ เกี่ยวกับสาขาบัญชีแล้วถ้ายังรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเราก็ลองมาคิดอีกตลบหนึ่งกันว่าเราเหมาะกับสาขานี้รึเปล่า

สำหรับคนเรียนบัญชีแล้วสิ่งที่ต้องมีแน่ๆ คือความสามารถในการคิดคำนวณ เพราะว่าทุกๆ วันเราจะต้องอยู่กับตัวเลขและบัญชี ถ้าโอเคแล้วล่ะก็คุณสมบัติต่อไปที่ต้องมีก็คือความแม่นยำ เพราะทุกตัวเลขสำคัญมากๆ เราต้องมีความแม่นยำ มีความรับผิดชอบและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับแรงกดดันให้ได้

 

รวมสถาบันที่เปิดสอนสาขาการบัญชีพร้อมตัวเลือกหลักสูตรในต่างประเทศ

 

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 

 

 

sources

What can you do with an accounting degree?

Eight Reasons to Study an Accounting & Finance Degree

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

173.4K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

114.1K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

96.2K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44K