ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนสายวิศวกรรมเครื่องกล

share image

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ท่ามกลางสาขาวิชาเอกมากมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่รวมเอาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และวัสดุศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการผสมผสานของทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจสูงสุด

 

คุณจะถูกกระตุ้นให้ฝึกใช้ทั้งตรรกะและทักษะการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการเรียนวิชาหลักคุณจะได้ใช้เครื่องมืออย่าง computer-aided engineering และ product lifecycle management  ในการออกแบบและวิเคราะห์โรงงานการผลิต, เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม และเครื่องจักรอื่นๆ

 

วิชาหลักที่ต้องเรียน

 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • อุณหพลศาสตร์
 • กลศาสตร์ของไหล
 • กลศาสตร์ของแข็ง
 • กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
 • การถ่ายโอนความร้อน
 • การทำความเย็น
 • การออกแบบเครื่องจักรกล
 • การควบคุมอัตโนมัติ
 • วัสดุวิศวกรรม
 • การสั่นสะเทือนเชิงกล

สำหรับการเรียนปริญญาตรี ในช่วงปี 1-2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของศาสตร์เครื่องกล และเรียนวิชาเฉพาะทางเบื้องต้นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จากนั้นจึงเลือกศึกษาลงลึกไปในสาขาวิชาย่อยตามความสนใจของตนเอง

 

สาขาวิชาย่อย

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะแบ่งรายวิชาออกเป็นหมวดหมู่ย่อย เพื่อให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนได้ตรงกับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต สาขาวิชาย่อยที่ควรทำความรู้จักมีดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมยานยนต์
 • วิศวกรรมปรับอากาศ
 • วิศวกรรมพลังงาน
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต
 • วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

 

ทักษะที่ได้รับ

การเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะทำให้คุณได้รับทักษะที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสายอาชีพ  เพราะมันจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กับมีความสามารถในนวัตกรรม  ประกอบกับมีทักษะทางด้านตัวเลขและการวิเคราะห์ ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และทราบถึงความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

ปกติแล้วงานสายวิศวกรรมเครื่องกลมักต้องทำงานเป็นทีม ดังนั้น คุณจะได้รับการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร, ความสามารถในการชี้แจงและแสดงความเห็นของตนเอง, การวิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่นและการทำให้ความคิดของคุณกลายเป็นความจริง นอกจากนี้การฝึกทำงานในรูปแบบโครงการต่างๆ จะเป็นการช่วยให้คุณได้เรียนรู้การทำงานภายใต้งบประมาณจริง และรู้ถึงวิธีการจัดการทีม รวมถึงการรับมือลูกค้าของคุณ ด้วยเหตุนี้การเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงให้น้ำหนักกับวิชาปฏิบัติการ กิจกรรมโครงงาน และการฝึกงานมากทีเดียว

 

เส้นทางอาชีพ

ทักษะที่ได้รับจากหลักสูตรนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือโรงงานประเภทไหนก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลทั้งสิน โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจบใหม่มักทำงานในสายวิศวกรรม, การผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภค หรือทำในสายอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, การเงิน, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์ และอีกอื่นๆ มาก วิศวกรเครื่องกลสามารถทำได้ทั้งงานด้านการออกแบบ การผลิต วิจัยและพัฒนา หรือแม้กระทั่งควบคุมระบบต่างๆ บัณฑิตสาขาวิชานี้จึงเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่ต้องการวิศวกรเครื่องกล

 • โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 
 • โรงงานผลิตเหล็กกล้า 
 • โรงงานผลิตและประกอบเครื่องยนต์ 
 • บริษัทผลิตและออกแบบระบบ
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 • โรงไฟฟ้าและเขื่อน
 • การรถไฟ 
 • การปิโตรเลียม 
 • การประปานคร
 • องค์การขนส่งมวลชน
 • การบินไทย 
 • กระทรวงอุตสาหกรรม 
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 • กรมโยธาธิการ 
 • กรมการขนส่งทางบก 
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยปกติแล้ว นักเรียนที่จะเรียนในสาขานี้จะเรียนในหลักสูตร 4 ปีในระดับปริญญาตรี จากนั้นก็จะเรียนต่อไปในระดับปริญญาโทและเอกแบบเต็มเวลา (full time Msc หรือ PhD courses) หรือจะเป็นแบบนอกเวลาก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรที่คุณสามารถเรียนได้นั้น จะเป็นสาขาที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น space and aeronautics, nuclear หรือแม้แต่ วิศวกรรมชายฝั่ง

 

สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในสายงาน สามารถเรียนในหลักสูตร EngD, the industry-based PhD ก็ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่รวมเอาการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก เข้ากับการฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการที่ทำวิจัยสำหรับบริษัทของตน

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อันดับ

สถาบัน 

ประเทศ

1

 

สหรัฐอเมริกา

 

2

 

สหรัฐอเมริกา

 

3

 

สหราชอาณาจักร
4

 

สหรัฐอเมริกา

5

 

สหราชอาณาจักร

6

 

สหรัฐอเมริกา

 

 7

 

สหรัฐอเมริกา

 

8=

 

สิงคโปร์

 

8=
สหราชอาณาจักร

 

10

 

สหรัฐอเมริกา
 

ข้อมูลปี 2016 จาก Topuniversities.com

 

 

สถาบันการศึกษาน่าสนใจ

Brunel University เปิดสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอันยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรน่าสนใจอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้ เช่น

Mechanical Engineering (thick sandwich) BEng (Hons) 
Advanced Mechanical Engineering MSc 
Mechanical Engineering PhD with Integrated Study 
-----------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
รวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลในอังกฤษ

 
 
 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาตรี

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

173.4K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

114.1K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

96.2K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44K