ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนสายวิศวกรรมเครื่องกล

21874

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

ท่ามกลางสาขาวิชาเอกมากมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่รวมเอาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และวัสดุศาสตร์เข้าด้วยกัน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการผลิตในระบบเครื่องกลทุกแขนง รวมไปถึงการซ่อมบำรุงด้วย โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการผสมผสานของทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจสูงสุด

 

คุณจะถูกกระตุ้นให้ฝึกใช้ทั้งตรรกะและทักษะการแก้ไขปัญหา เพื่อจะได้สามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการเรียนวิชาหลักคุณจะได้ใช้เครื่องมืออย่าง computer-aided engineering และ product lifecycle management  ในการออกแบบและวิเคราะห์โรงงานการผลิต, เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม และเครื่องจักรอื่นๆ

 

วิชาหลักที่ต้องเรียน

 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • อุณหพลศาสตร์
 • กลศาสตร์ของไหล
 • กลศาสตร์ของแข็ง
 • กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
 • การถ่ายโอนความร้อน
 • การทำความเย็น
 • การออกแบบเครื่องจักรกล
 • การควบคุมอัตโนมัติ
 • วัสดุวิศวกรรม
 • การสั่นสะเทือนเชิงกล

สำหรับการเรียนปริญญาตรี ในช่วงปี 1-2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของศาสตร์เครื่องกล และเรียนวิชาเฉพาะทางเบื้องต้นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน จากนั้นจึงเลือกศึกษาลงลึกไปในสาขาวิชาย่อยตามความสนใจของตนเอง

 

สาขาวิชาย่อย

สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะแบ่งรายวิชาออกเป็นหมวดหมู่ย่อย เพื่อให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนได้ตรงกับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต สาขาวิชาย่อยที่ควรทำความรู้จักมีดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมยานยนต์
 • วิศวกรรมปรับอากาศ
 • วิศวกรรมพลังงาน
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต
 • วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

 

ทักษะที่ได้รับ

การเรียนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะทำให้คุณได้รับทักษะที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสายอาชีพ  เพราะมันจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กับมีความสามารถในนวัตกรรม  ประกอบกับมีทักษะทางด้านตัวเลขและการวิเคราะห์ ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  ซึ่งสามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์และทราบถึงความต้องการของลูกค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

ปกติแล้วงานสายวิศวกรรมเครื่องกลมักต้องทำงานเป็นทีม ดังนั้น คุณจะได้รับการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร, ความสามารถในการชี้แจงและแสดงความเห็นของตนเอง, การวิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่นและการทำให้ความคิดของคุณกลายเป็นความจริง นอกจากนี้การฝึกทำงานในรูปแบบโครงการต่างๆ จะเป็นการช่วยให้คุณได้เรียนรู้การทำงานภายใต้งบประมาณจริง และรู้ถึงวิธีการจัดการทีม รวมถึงการรับมือลูกค้าของคุณ ด้วยเหตุนี้การเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงให้น้ำหนักกับวิชาปฏิบัติการ กิจกรรมโครงงาน และการฝึกงานมากทีเดียว

 

เส้นทางอาชีพ

ทักษะที่ได้รับจากหลักสูตรนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือโรงงานประเภทไหนก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลทั้งสิน โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจบใหม่มักทำงานในสายวิศวกรรม, การผลิต, พลังงานและระบบสาธารณูปโภค หรือทำในสายอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์, น้ำมัน, อุตสาหกรรมรีไซเคิล, เทคโนโลยี, การเงิน, เทคโนโลยีทางดนตรี, วิศวกรรมการแพทย์ และอีกอื่นๆ มาก วิศวกรเครื่องกลสามารถทำได้ทั้งงานด้านการออกแบบ การผลิต วิจัยและพัฒนา หรือแม้กระทั่งควบคุมระบบต่างๆ บัณฑิตสาขาวิชานี้จึงเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่ต้องการวิศวกรเครื่องกล

 • โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 
 • โรงงานผลิตเหล็กกล้า 
 • โรงงานผลิตและประกอบเครื่องยนต์ 
 • บริษัทผลิตและออกแบบระบบ
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 • โรงไฟฟ้าและเขื่อน
 • การรถไฟ 
 • การปิโตรเลียม 
 • การประปานคร
 • องค์การขนส่งมวลชน
 • การบินไทย 
 • กระทรวงอุตสาหกรรม 
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 • กรมโยธาธิการ 
 • กรมการขนส่งทางบก 
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

โดยปกติแล้ว นักเรียนที่จะเรียนในสาขานี้จะเรียนในหลักสูตร 4 ปีในระดับปริญญาตรี จากนั้นก็จะเรียนต่อไปในระดับปริญญาโทและเอกแบบเต็มเวลา (full time Msc หรือ PhD courses) หรือจะเป็นแบบนอกเวลาก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตรที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรที่คุณสามารถเรียนได้นั้น จะเป็นสาขาที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่น space and aeronautics, nuclear หรือแม้แต่ วิศวกรรมชายฝั่ง

 

สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในสายงาน สามารถเรียนในหลักสูตร EngD, the industry-based PhD ก็ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่รวมเอาการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก เข้ากับการฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการที่ทำวิจัยสำหรับบริษัทของตน

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อันดับ

สถาบัน 

ประเทศ

1

 

สหรัฐอเมริกา

 

2

 

สหรัฐอเมริกา

 

3

 

สหราชอาณาจักร
4

 

สหรัฐอเมริกา

5

 

สหราชอาณาจักร

6

 

สหรัฐอเมริกา

 

 7

 

สหรัฐอเมริกา

 

8=

 

สิงคโปร์

 

8=
สหราชอาณาจักร

 

10

 

สหรัฐอเมริกา
 

ข้อมูลปี 2016 จาก Topuniversities.com

 

 

สถาบันการศึกษาน่าสนใจ

Brunel University เปิดสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลอันยอดเยี่ยม เต็มไปด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ที่ครบครัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรน่าสนใจอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้ เช่น

Mechanical Engineering (thick sandwich) BEng (Hons) 
Advanced Mechanical Engineering MSc 
Mechanical Engineering PhD with Integrated Study 
-----------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออังกฤษ 
รวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลในอังกฤษ

 
 
 

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาตรี
เกี่ยวกับผู้เขียน

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

124239

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

96684

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

50372

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

36695