ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน British Chevening 2017/2018

10433

ทุนการศึกษา British Chevening 2017/2018

 

 

British Chevening มีขึ้นในปี 1983 โดยตั้งชื่อตามที่พักของรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษในเคนท์ เป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศอังกฤษที่ต้องการมุ่งเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต, บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง, นักคิด และผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ British council ซึ่งคอยสนับสนุนนักเรียนต่างชาติให้ไปศึกษาต่อในอังกฤษปีละกว่า 2,000 คนทั่วโลก

 

วัตถุประสงค์หลักของทุน British Chevening ในประเทศไทย คือ ให้การสนับสนุนและโอกาสแก่ที่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในอังกฤษ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในอังกฤษกลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต จึงทำให้ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น  ปัจจุบันโปรแกรมนี้ให้ทุนปีละ 2,300 ทุน สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือการวิจัยค้นคว้าในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอังกฤษ

 

รายละเอียดทั่วไป

ทุน British Chevening จะให้ค่าเล่าเรียน Arrival and departure allowances ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในอังกฤษไม่เกิน 12 เดือน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน

ทุน British Chevening เป็นทุนเพื่อศึกษาระดับ Postgraduate Diploma หรือ ปริญญาโท เช่น  MA , MSc , MBA , Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

 

สาขาวิชาที่สามารถเรียนได้

สถานทูตอังกฤษเชิญชวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครทุนการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้แต่อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน, การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และ สิ่งแวดล้อม

 

สถาบันการศึกษา

ใบสมัครทุน British Chevening จะให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษาในอังกฤษด้วย

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน รวมทั้งชี้แจงคะแนน IELTS ด้วย โดยจะต้องมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5  นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า GPA 3.00
และเมื่อคุณยื่นใบสมัครแล้ว คณะกรรมการจะคัดเลือกจากใบสมัครออนไลน์ในขั้นแรก จากนั้นจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 • อ่านรายละเอียดการสมัครออนไลน์สำหรับนักเรียนไทย ที่นี่
 • สมัคร online จาก Page ของชีฟนิ่งประเทศไทยได้

 

เอกสาร

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นแรก จะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ก่อนการสัมภาษณ์

 • สำเนาของวุฒิบัตร
 • สำเนาเอกสารแสดงการจบการศึกษา หรือ transcript เป็นภาษาอังกฤษ และมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
 • ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)
 • สำเนาผลการสอบ IELTS (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5)
 • เอกสารเพิ่มเติม เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

เวลาในการสมัคร

ทุน British Chevening 2017/2018 เปิดรับสมัครถึง 8 พฤศจิกายน 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ติดต่อ, อีเมล์ ,หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก หรือหมายเลขแฟกซ์
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกบางตอนไม่ตรงกับโปรแกรมที่สมัคร ให้ใส่ N/A (Not Applicable) ลงในช่องว่าง การกรอกใบสมัคร ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง

 

หากผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและสำเนาใบสมัครออนไลน์มาที่

British council (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง)
254 สยามสแควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เซ็นชื่อกำกับและ “Certified true copy” บนเอกสารอัดสำเนาทุกฉบับ

 

:: รวมรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศอังกฤษ ::

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว