นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

จัดเต็มเรียนต่อภูมิศาสตร์ (Geography) พร้อมลู่ทางทำงานนอก

share image

    ภูมิศาสตร์ (Geography) เป็นหนึ่งในสาขาสำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ท้องทะเล ป่าเขา หรือสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ ยิ่งในปัจจุบันด้วยสภาวะวิกฤติของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) หลายวงการจึงต้องการความรู้ด้านภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างมาก 

 

    วันนี้ Hotcourses Thailand จะพาไปทำความรู้จักสาขาภูมิศาสตร์กันว่าสาขานี้เรียนอะไรกัน รู้ค่าใช้จ่ายในการเรียนภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ และจบแล้วสามารถทำงานด้านไหนได้บ้าง

 

สาขาภูมิศาสตร์เรียนอะไรบ้าง

 

    - ปรากฏการณ์ทางกายภาพและชีวภาพ เช่น ธรณีวิทยา อุทกศาสตร์ นิเวศวิทยา อุตุนิยมวิทยา

    - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น เช่น ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมินิเวศน์ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

    - เทคนิคเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น สถิติทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ (Geographic Information Systems) การสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) เป็นต้น    

    - ทักษะทางภูมิศาสตร์อื่น เช่น ภาษาอังกฤษในวิชาภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์สำหรับภูมิศาสตร์

 

    ซึ่งวิชาภูมิศาสตร์บอกได้เลยว่าหนีจากวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ เพราะต้องเรียนแคลคูลัสทางภูมิศาสตร์และสถิติซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังต้องเรียนวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยาเพิ่มเติมอีกด้วย

 

ตัวอย่างวิชาเรียน 

 

    - การทำแผนที่เบื้องต้น (Introduction to Cartography) เรียนเกี่ยวกับลักษณะของแผนที่ รายละเอียด ชนิดของแผนที่ ฯลฯ

    - ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการต่าง ที่เกิดขึ้นในโลก

    - ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ เช่น วัฒนธรรม สังคม การเมือง

     - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) เพื่อใช้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS และ QGIS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

    - การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) เรียนเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม

    - การสำรวจ (Surveying) เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือภาคสนามในการวัดเชิงพื้นที่และการคำนวณเชิงสถิติ

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ

 

    ค่าเล่าเรียนนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย แต่โดยส่วนมากแล้วค่าใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่อังกฤษจะอยู่ระหว่าง 8,000 ถึง 12,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 360,000-540,000/ปีแต่ก็มีทุนการศึกษามากมายจากหลากหลายมหาวิทยาลัยที่มอบให้แก่นักศึกษาที่สนใจเรียนสาขาภูมิศาสตร์ทุกปี

 

   หากจะเรียนต่อด้านภูมิศาสตร์ในระดับปริญญาโท หลายมหาลัยบังคับให้มีปริญญาตรีด้านภูมิศาสตร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้องมาก่อน ดังนั้นใครอยากเรียนต่อด้านนี้ แล้วไม่แน่ใจว่าสาขาที่ตัวเองเรียนนั้นสามารถใช้เข้าได้มั้ย แนะนำให้ถามทางมหาลัยโดยตรงเลยเพื่อความชัวร์

 

 เรียนจบภูมิศาตร์สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 

    อาชีพสายตรงในสาขาภูมิศาสตร์มีทั้งในภาครัฐ และเอกชน ทำงานอยู่ในหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การค้า ขนส่ง การท่องเที่ยวและด้านนโยบาย 

 

    Cartographer (นักทำแผนที่)

    Commercial/residential surveyor (ผู้สำรวจรังวัดเขตการค้าและที่อยู่อาศัย)

    Environmental consultant  (ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)

    Geographical information systems officer (เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

    Planning and development surveyor (ผู้สำรวจการวางแผนและพัฒนา)

    Secondary school teacher (ครูมัธยมต้น)

    Social researcher (นักวิจัยทางสังคม)

    Town planner (นักวางผังเมือง)

 

    นี่ยังไม่รวมอาชีพอื่นๆ ที่ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธ์พืช กรมป่าไม้ นักออกแบบแผนที นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ นักวางแผนการขนส่ง  นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น 

 

    รายได้ในสหรัฐอเมริกา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $82,912 หรือประมาณ 2,750,000 บาท/ปี ในอังกฤษอยู่ที่ที่ £26,603/ปี หรือราวๆ 884,000 บาท/ปี

 

ทักษะที่ต้องมีในการทำงานสายภูมิศาสตร์

 

    การเรียนสายภูมิศาสตร์ต้องใช้หลายศาสตร์มาประยุกต์รวมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่สังคมสมัยใหม่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชากรล้นและการขยายตัวของเมือง ทำให้นอกจากคนที่เรียนจบด้านนี้จะมีความรู้เชิงเทคนิค การใช้เครื่องมือการสำรวจแล้ว ยังต้องมีอีกหลายทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น

 

    - ทักษะด้านการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมิน

    - ทักษะด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

    - ทักษะด้านไอที เช่นการทำแผนที่ในคอมพิวเตอร์ การใช้ฐานข้อมูลและการทำตาราง

    - ทักษะการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียนและการนำเสนอข้อมูล

    - ความสามารถในการทำความเข้าใจหัวข้อนามธรรมอื่นๆ

    - ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหา 

    

โอกาสทำงานต่อในต่างประเทศ

 

    Surveyor เป็นอาชีพสายตรงในสาขาภูมิศาสตร์ ซึ่งในนิวซีแลนด์ถือเป็นอาชีพขาดแคลนมาก เพราะอยู่ทั้งใน Long term skill shortage list และ Construction and Infrastructure skill shortage list

 

    Secondary School Teacher เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่ใน Regional shortage list ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นครูด้านภูมิศาสตร์ด้วยนะ

 

    อาชีพอื่นๆ เช่น Urban And Regional Planner, Cartographer, Environmental Consultant

ไม่เป็นอาชีพขาดแคลนแต่จะอยู่ในลิสต์ Skill level classification ซึ่งสามารถสมัครวีซ่า Skilled Migrant Category Resident Visa และ Global Impact Permanent Residence Visa ของนิวซีแลนด์ได้    

    

    ในออสเตรเลีย Surveyor หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น Quantity Surveyor, Surveyor เป็นอาชีพขาดแคลน อยู่ใน Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) ส่วน Insurance Risk Surveyor แลพ Marine surveyor อยู่ใน Regional Occupation List (ROL) 

 

    ส่วน Cartographer ก็อยู่ใน Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) ของออสเตรเลีย

 

    ค้นหาหลักสูตรและมหาลัยที่เปิดสอน Geography

 

Source: prospects.ac.uk, skillshortages.immigration.govt.nz, immi.homeaffairs.gov.au

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

แนะนำหลักสูตรเรียนต่อพยาบาล

เชื่อว่าสาวๆ หลายคนต้องเคยมีฝันอยากเป็นนางพยาบาลกันบ้างแหละ อย่างใส่ชุดสีขาวๆ วางมาดเป็นนางเอกดูแลผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็นะความฝันกับความจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกันเสมอไป เพราะการทำอาชีพพยาบาลในประเทศเรา ก็ยังนับว่าหนักและได้รับผลตอบแทนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากทำงานในโรงพยาบาลรัฐ เพราะนอกจากจะมีผู้ป่วยเยอะแล้ว จำนวนพยาบาลก็มีสัดส่วนน้อยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลย วันนี้บรรณาธิการ Lilya

130.5K
article Img

สาขาเคมี (Chemistry)

ปริญญาสาขาเคมี ทำให้คุณได้พัฒนาและเข้าถึงวิทยาศาสตร์และการวิจัยมากกว่าที่คุณเคยทำมาก่อน คุณจะถูกกระตุ้นให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีโอกาสในการริเริ่มการพัฒนาใหม่ๆ  ถ้าคุณต้องการหลักสูตรที่มีความท้าทาย มีเสน่ห์น่าค้นหา และได้ผลคุ้มค่าจากการทดลอง สาขาเคมีน่าจะเป็นสาขาที่เหมาะกับคุณ   วันนี้ Hotcourses จะมาให้ข้อมูลกับคุณในเรื่องนี้กันค่ะ       เมื่อเดือนมกราคม 2011 ที่ผ่านมาเป็นวันเริ่มต้นของ  The International Year of

76.7K
article Img

อาชีพในสายการบัญชี เรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ

อาชีพในสายการบัญชีและเรียนต่อสายบัญชีในอังกฤษ       ในบรรดาการเรียนเกี่ยวกับ Business and Administrative  สาขา Accounting หรือบัญชี ถือว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะความรู้ที่พลิกแพลงได้ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และประยุกต์ให้กับการทำงานได้ง่าย  ซึ่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น finance , auditing, tax หรือแม้แต่ basic law   ลักษณะทั่วไป       บัญชี

64.1K