นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในอเมริกา

share image

การสอบเพื่อเข้าเรียนในอเมริกา


TOEFL, SAT, GMAT, IELTS, GRE

คุณจะต้องทำการสอบวัดผลเพื่อการเข้าเรียนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรที่คุณเลือกเรียน
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีข้อกำหนด ระบบและมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน เกรดหรือใบรับรองผลการเรียนจึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการวัดความสามารถของนักศึกษา การสอบวัดมาตรฐานจะช่วยให้ฝ่ายรับเข้าเรียนมีข้อมูลมากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมเนื่องจากการสอบเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะของนักศึกษา เช่น การแก้ไขปัญหาและความคิดเชิงสร้างสรรค์แทนที่จะเป็นความรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

ทิปส์ หากคุณยังสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดแต่อยากเรียนต่ออีกทางเลือกหนึ่งคือ การเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรีและโท

TOEFL (การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

หากคุณวางแผนที่จะเรียนในต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องทำการสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณท์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อการได้รับเข้าเรียน โดยคุณจะต้องได้คะแนนถึงเกณท์หรือสูงกว่าที่กำหนดในการสอบ (คะแนนขั้นต่ำสำหรับหลายๆโรงเรียนคือ 213 คะแนนหรือมากกว่า) การสอบ TOEFL เป็นการสอบด้วยข้อสอบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก แต่มีบางพื้นที่ที่คุณอาจต้องสอบด้วยข้อสอบกระดาษ การสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัยและคำถามข้อเขียน ด้านล่างคือคำอธิบายเกี่ยวกับหมวดข้อสอบต่างๆ:

การฟัง - หมวดข้อสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกัน คุณจะได้ฟังการสนทนาผ่านทางหูฟัง หลังจากนั้นจึงตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น

โครงสร้าง - หมวดข้อสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับภาษาเขียนของภาษาอังกฤษ โดยจะเป็นข้อความภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการแทนที่จะเป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการในหมวดการฟัง

การอ่าน - หมวดข้อสอบนี้จะเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและคำศัพท์และเป็นการทดสอบความเข้าใจของคุณในข้อความที่ได้อ่าน

การเขียน - หมวดข้อสอบนี้จะเป็นคำถามเรียงความหนึ่งข้อ โดยจะเป็นการวัดความสามารถของคุณในการเรียบเรียงและสนับสนุนความคิดเห็นของคุณโดยการเขียนเรียงความ

เราขอแนะนำให้คุณสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือฝึกฝนตนเองด้วยเครื่องมือเตรียมสอบ TOEFL ก่อนทำการสอบ

SAT (การสอบวัดความถนัดด้านการศึกษา)

SAT เป็นการสอบที่นักศึกษาของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องทำการสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เป็นการสอบภาคบังคับของพลเมืองสหรัฐอเมริกาทุกคนและอาจรวมถึงนักศึกษานานาชาติเช่นกันขึ้นอยู่กับวิทยาลัยหรือหลักสูตรที่คุณต้องการสมัครเรียน การสอบจะประกอบด้วยหมวดข้อสอบคณิตศาสตร์และการสอบด้านภาษาที่ส่วนใหญ่เป็นคำถามแบบปรนัย หมวดคณิตศาสตร์จะประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและการนับ ฯลฯ หมวดภาษาจะประกอบด้วยหมวดข้อสอบต่อไปนี้;

การเปรียเทียบคำศัพท์ - เป็นการวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับความหมายของคำศัพท์และความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์

การเติมประโยคให้สมบูรณ์ - เป็นการวัดความสามารถของคุณในการเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้เหตุผล

การอ่านเชิงวิเคราะห์ - จะวัดความสามารถของคุณในการอ่านข้อความและคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหา

GMAT (การสอบวิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ):

GMAT ได้รับการควบคุมดูแลโดยสมาคมเพื่อการรับเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต (GMAC) ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 131 แห่งที่มีหลักสูตร MBA ข้อสอบ GMAT ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะทางภาษา ตัวเลขและการวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัยต่างๆในหลักสูตร MBA และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสอบด้วยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเป็นข้อสอบแบบปรนัยรวมถึงการสอบข้อเขียน เช่นเดียวกับการสอบประเภทอื่นแทนที่จะเป็นการวัดระดับความรู้ของคุณ การสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการใช้ความรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงสร้างสรรค์

IELTS (ระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ):

การสอบ IELTS แบ่งเป็นสองประเภทคือการสอบวิชาการและทั่วไป สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา การสอบวิชาการ IELTS จะเป็นที่ต้องการมากกว่าและอาจเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยบางแห่งแทนการสอบ TOEFL คะแนนที่เป็นที่ต้องการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากคือ 6.0 หรือสูงกว่า เกณท์ของคะแนนอาจแตกต่างกันตามประเทศของผู้สมัครและข้อกำหนดของวิทยาลัยนั้นๆ

GRE (การสอบวัดเชาวน์ปัญญาระดับบัณฑิต)

การสอบนี้จะเป็นการสอบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตหรือสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เช่น สังคมศึกษา วิศวกรรมศึกษาและอีกหลายสาขา การสอบ GRE มีสองรูปแบบ คือการสอบทั่วไปและการสอบรายสาขาวิชาและต้องทำการสอบทั้งสองแบบสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผ่านการฝึกอบรมในวิชาเอกหรือสาขาวิชานั้นมาแล้ว การสอบทั่วไปจะใช้กับทุกหลักสูตรและสาขาวิชา ส่วนการสอบรายสาขาวิชาจะเป็นข้อสอบเฉพาะสาขาระดับบัณฑิตของ 8 สาขาวิชาได้แก่ ชีวเคมี ชีววิทยา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วรรณคดีภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และจิตวิทยา

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT (1)

บทความนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณ Badpidd ที่ได้ให้ข้อมูลและเทคนิควิธีในการเตรียมตัวสอบ GMAT เอาไว้มาฝากชาว Hotcourses Thailand  ค่ะ โดยคุณ Badpidd ได้ให้รายละเอียดไว้มีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ค่ะ  ตอนที่ 1 เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT ตอนที่ 2 วิธีทำตารางอ่านGMAT บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GMAT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป(ผมสอบครั้งแรกและครั้งเดียวได้ 700 ครับ)

33.2K
article Img

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของสถาบันการศึกษาในอเมริกา       ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสไปเรียนต่อในอเมริกานั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์และการสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการของตัวเอง แต่ทุกแห่งก็ล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษา  ภาคเรียน      

23.6K