ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในอเมริกา

share image
18007

การสอบเพื่อเข้าเรียนในอเมริกา


TOEFL, SAT, GMAT, IELTS, GRE

คุณจะต้องทำการสอบวัดผลเพื่อการเข้าเรียนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรที่คุณเลือกเรียน
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีข้อกำหนด ระบบและมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน เกรดหรือใบรับรองผลการเรียนจึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการวัดความสามารถของนักศึกษา การสอบวัดมาตรฐานจะช่วยให้ฝ่ายรับเข้าเรียนมีข้อมูลมากขึ้นและตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมเนื่องจากการสอบเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะของนักศึกษา เช่น การแก้ไขปัญหาและความคิดเชิงสร้างสรรค์แทนที่จะเป็นความรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

ทิปส์ หากคุณยังสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดแต่อยากเรียนต่ออีกทางเลือกหนึ่งคือ การเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรีและโท

TOEFL (การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

หากคุณวางแผนที่จะเรียนในต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องทำการสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณท์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อการได้รับเข้าเรียน โดยคุณจะต้องได้คะแนนถึงเกณท์หรือสูงกว่าที่กำหนดในการสอบ (คะแนนขั้นต่ำสำหรับหลายๆโรงเรียนคือ 213 คะแนนหรือมากกว่า) การสอบ TOEFL เป็นการสอบด้วยข้อสอบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก แต่มีบางพื้นที่ที่คุณอาจต้องสอบด้วยข้อสอบกระดาษ การสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัยและคำถามข้อเขียน ด้านล่างคือคำอธิบายเกี่ยวกับหมวดข้อสอบต่างๆ:

การฟัง - หมวดข้อสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษแบบชาวอเมริกัน คุณจะได้ฟังการสนทนาผ่านทางหูฟัง หลังจากนั้นจึงตอบคำถามเกี่ยวกับบทสนทนานั้น

โครงสร้าง - หมวดข้อสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับภาษาเขียนของภาษาอังกฤษ โดยจะเป็นข้อความภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการแทนที่จะเป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการในหมวดการฟัง

การอ่าน - หมวดข้อสอบนี้จะเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจและคำศัพท์และเป็นการทดสอบความเข้าใจของคุณในข้อความที่ได้อ่าน

การเขียน - หมวดข้อสอบนี้จะเป็นคำถามเรียงความหนึ่งข้อ โดยจะเป็นการวัดความสามารถของคุณในการเรียบเรียงและสนับสนุนความคิดเห็นของคุณโดยการเขียนเรียงความ

เราขอแนะนำให้คุณสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL หรือฝึกฝนตนเองด้วยเครื่องมือเตรียมสอบ TOEFL ก่อนทำการสอบ

SAT (การสอบวัดความถนัดด้านการศึกษา)

SAT เป็นการสอบที่นักศึกษาของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องทำการสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เป็นการสอบภาคบังคับของพลเมืองสหรัฐอเมริกาทุกคนและอาจรวมถึงนักศึกษานานาชาติเช่นกันขึ้นอยู่กับวิทยาลัยหรือหลักสูตรที่คุณต้องการสมัครเรียน การสอบจะประกอบด้วยหมวดข้อสอบคณิตศาสตร์และการสอบด้านภาษาที่ส่วนใหญ่เป็นคำถามแบบปรนัย หมวดคณิตศาสตร์จะประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและการนับ ฯลฯ หมวดภาษาจะประกอบด้วยหมวดข้อสอบต่อไปนี้;

การเปรียเทียบคำศัพท์ - เป็นการวัดความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจกับความหมายของคำศัพท์และความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์

การเติมประโยคให้สมบูรณ์ - เป็นการวัดความสามารถของคุณในการเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้เหตุผล

การอ่านเชิงวิเคราะห์ - จะวัดความสามารถของคุณในการอ่านข้อความและคิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหา

GMAT (การสอบวิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ):

GMAT ได้รับการควบคุมดูแลโดยสมาคมเพื่อการรับเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต (GMAC) ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 131 แห่งที่มีหลักสูตร MBA ข้อสอบ GMAT ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะทางภาษา ตัวเลขและการวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัยต่างๆในหลักสูตร MBA และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสอบด้วยข้อสอบคอมพิวเตอร์และเป็นข้อสอบแบบปรนัยรวมถึงการสอบข้อเขียน เช่นเดียวกับการสอบประเภทอื่นแทนที่จะเป็นการวัดระดับความรู้ของคุณ การสอบนี้จะวัดความสามารถของคุณในการใช้ความรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาและการคิดเชิงสร้างสรรค์

IELTS (ระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ):

การสอบ IELTS แบ่งเป็นสองประเภทคือการสอบวิชาการและทั่วไป สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา การสอบวิชาการ IELTS จะเป็นที่ต้องการมากกว่าและอาจเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยบางแห่งแทนการสอบ TOEFL คะแนนที่เป็นที่ต้องการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากคือ 6.0 หรือสูงกว่า เกณท์ของคะแนนอาจแตกต่างกันตามประเทศของผู้สมัครและข้อกำหนดของวิทยาลัยนั้นๆ

GRE (การสอบวัดเชาวน์ปัญญาระดับบัณฑิต)

การสอบนี้จะเป็นการสอบสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตหรือสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เช่น สังคมศึกษา วิศวกรรมศึกษาและอีกหลายสาขา การสอบ GRE มีสองรูปแบบ คือการสอบทั่วไปและการสอบรายสาขาวิชาและต้องทำการสอบทั้งสองแบบสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผ่านการฝึกอบรมในวิชาเอกหรือสาขาวิชานั้นมาแล้ว การสอบทั่วไปจะใช้กับทุกหลักสูตรและสาขาวิชา ส่วนการสอบรายสาขาวิชาจะเป็นข้อสอบเฉพาะสาขาระดับบัณฑิตของ 8 สาขาวิชาได้แก่ ชีวเคมี ชีววิทยา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วรรณคดีภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และจิตวิทยา

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

MUST READ

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT (1)

บทความนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณ Badpidd ที่ได้ให้ข้อมูลและเทคนิควิธีในการเตรียมตัวสอบ GMAT เอาไว้มาฝากชาว Hotcourses Thailand  ค่ะ โดยคุณ Badpidd ได้ให้รายละเอียดไว้มีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ค่ะ  ตอนที่ 1 เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT ตอนที่ 2 วิธีทำตารางอ่านGMAT บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GMAT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป(ผมสอบครั้งแรกและครั้งเดียวได้ 700 ครับ)

29013

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของสถาบันการศึกษาในอเมริกา       ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสไปเรียนต่อในอเมริกานั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์และการสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการของตัวเอง แต่ทุกแห่งก็ล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษา  ภาคเรียน      

15656