Goodwin College

ข้อมูล EFL

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม435ครั้ง

หลักสูตร ESL ที่วิทยาลัย Goodwin ช่วยสร้างเสริมพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง และเตรียมความพร้อมให้มีความเชี่ยวชาญทางภาษาเพื่อนำไปใช้ในวิทยาลัย

  • โอกาสเรียนพิเศษฟรีสำหรับนักศึกษา
  • ได้รับการดูแลจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
  • ชั้นเรียนขนาดเล็กเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำเป็นการส่วนตัว
  • เสริมทักษะความเข้าใจในภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีเหตุผล
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัย Goodwin มอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มั่นคง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการศึกษา

วิทยาลัยเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (English as a Second Language, ESL) 6 ระดับ โดยหลักสูตรเหล่านี้มีจุดเด่นสำคัญคือการเสริมทักษะเรื่องไวยากรณ์พื้นฐาน และมอบความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามากพอที่จะนำไปใช้ศึกษาในระดับวิทยาลัย การศึกษาจนจบหลักสูตร ESL จะช่วยให้นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักพร้อมเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย อีกทั้งยังมอบโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพผ่านการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่จบหลักสูตร ESL ทั้ง 6 ระดับจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย Goodwin และทางวิทยาลัยยังสามารถรับนักศึกษาดังกล่าวเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไขก่อนเริ่มต้นหลักสูตร ESL หรือระหว่างการเรียนในหลักสูตร ESL

การเรียนการสอนที่วิทยาลัย Goodwin จะผสมผสานทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน นักศึกษาจะได้แสดงสิ่งตนเองถนัด และสิ่งที่ต้องการพัฒนาในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ การอ่าน การพูด และการทำความเข้าใจ เรามีวิธีต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาปรับปรุงในเรื่องที่จำเป็น พร้อมเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความสามารถในเรื่องที่ถนัด 

นักศึกษาที่วิทยาลัยมีความหลากหลายอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเดินทางมาจากทุกมุมโลกด้วยประสบการณ์ชีวิต การเรียน และการทำงานที่แตกต่างกันไป ความหลากหลายนี้ทำให้ชั้นเรียน ESL และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ ข้อได้เปรียบอื่นๆ บางประการของหลักสูตร ESL ได้แก่

  • คณาจารย์ที่มากประสบการณ์
  • โอกาสรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  • โอกาสเรียนพิเศษฟรี
  • ชั้นเรียนขนาดเล็ก

การเรียนพิเศษฟรีสำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตร ESL

นักศึกษาหลักสูตร ESL ที่สนใจฝึกการสนทนา การอ่านออกเสียง และการพูดเพิ่มเติมสามารถสมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อปฟรี 1 ชั่วโมงได้ในวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เราจัดกิจกรรมสอนพิเศษและสนทนาแบบกลุ่มเพิ่มเติมทุกภาคการศึกษา ซึ่งสามารถเลือกเวลาได้อย่างยืดหยุ่น

ตัวเลือกสถานที่เรียนและการจัดเวลาเรียน:

ชั้นเรียน ESL จะจัดขึ้น 3 ครั้งต่อปี โดยเริ่มในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน วิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนเต็มวันสำหรับนักศึกษาต่างประเทศพร้อมที่อยู่อาศัยในพื้นที่วิทยาลัย

จำนวนวัน

กำหนดเวลา 7.5 สัปดาห์ (โมดูล) จำนวน 2 โมดูลต่อภาคการศึกษา โดยเมื่อเริ่มต้นภาคการศึกษาแต่ละภาค จะมีการจัดสอบ ณ สถานที่สอนและประเมินผลเพื่อวัดระดับความสามารถ นักศึกษาต่างประเทศจะต้องสมัครเรียนแบบเต็มเวลาเมื่อเดินทางมาถึง และไม่สามารถเริ่มเรียกกลางภาคการศึกษาได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากสำนักงานจัดการหลักสูตร ESL และหลักสูตรนานาชาติ

โมดูล 1 ตอนเริ่มต้นภาคการศึกษา- ระดับ 1 และ 3

โมดูล 2 ตอนกลางภาคการศึกษา- ระดับ 2 และระดับ 4

ระดับขั้นต้น

ระดับขั้นกลาง

ระดับสูง

เงื่อนไขการรับสมัคร

ที่พัก