culinary ทั้งหมดที่ Central New Mexico Community College อเมริกา

usa

668

6

Culinary Arts (Associate of Applied Science), Advanced Baking and Pastry Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60-64 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Culinary Arts (Associate of Applied Science), Beverage Management Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60-63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Culinary Arts (Associate of Applied Science), Culinary Arts Concentration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60-63 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

สถาบันที่ผ่านการรับรองระดับประเทศ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมทางเลือกในการฝึกงาน

  • 8วิทยาเขตและศูนย์านแห่งทั่วเมือง Albuquerque รัฐ New Mexico
  • วิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ
  • ตั้งอยู่ในเมืองที่มีแสงแดดสาดส่องตลอดปี
  • โอนหน่วยกิตไปยังสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร 4 ปีได้