Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาจะสามารถเริ่มต้นก้าวแรกของตนเองสู่ความสำเร็จในอาชีพที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt รวมถึงได้รับประสบการณ์ในวัฒนธรรมใหม่และร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสร้างโลกที่น่าอยู่ มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรใน 5 วิทยาเขต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสามารถได้งานทำในระยะเวลาที่เร็วกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆของออสเตรเลีย อีกทั้งการเรียนในภูมิภาคนี้จะทำให้นักศึกษาจะมีสิทธิ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาด้วย

มหาวิทยาลัย Charles Sturt มีทางเลือกการเรียนอันยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษา นักศึกษาจะสามารถเรียนทางออนไลน์จากทุกที่ในโลก, ที่วิทยาเขตในประเทศออสเตรเลีย หรือที่หนึ่งในสถาบันการศึกษาพันธมิตรมากมาย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศและโครงการแลกเปลี่ยนให้เลือกเรียนด้วย มหาวิทยาลัยจะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกย่างก้าวของการเรียน

มหาวิทยาลัย Charles Sturt วิทยาเขต NSW ตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย: (Albury-Wodonga, Bathurst, Canberra, Orange, Port Macquarie and Wagga Wagga)วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อผู้มาเยือน นักศึกษาสามารถสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในแถบชุมชนได้อย่างอิสระ

Charles Sturt University - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

เรื่องสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาถือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt ให้ความสำคัญมากที่สุด ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลในการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ และติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ในเบื้องต้น การเรียนการสอนภายในวิทยาเขตได้รับการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

มหาวิทยาลัย Charles Sturt เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้าน ส่งการบ้าน เข้าถึงสื่อการเรียนการสอน หรือพูดคุยกับเพื่อนภายในชั้นเรียน ก็ง่ายเพียงปลายนิ้ว

นักศึกษาใหม่ที่มีความกังวลต่อแผนการเรียนในอนาคต สามารถสอบถามข้อมูล หรือเข้ารับคำปรึกษาได้จากทางมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางการติดต่อในหลายๆด้าน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะคอยอัพเดทสถานการณ์ที่สำคัญให้กับทางนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

Charles Sturt University - image gallery 3

คุณภาพการสอน

นักศึกษาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในด้านการสอนที่ดีเยี่ยมและคณาจารย์คุณภาพสูง ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และถ่ายทอดโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

การวิจัย

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการวิจัยมากมายที่สร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญให้กับโลกและชุมชนต่างๆ ผ่านงานวิจัยในหลายสาขางานวิจัยในสาขาต่างๆให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์ และเทคโนโลยี อาทิเช่น งานวิจัยสำหรับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน งานวิจัยในด้านปัญญาประดิษฐ์ และงานวิจัยในสาขาการแพทย์งานวิจัยเหล่านี้ช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา พร้อมกับก้าวสู่การเป็นผู้นำในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัย Charles Sturt สมาชิกของสมาพันธ์มหาวิทยาลัยในเครือจักรภพ (Association of Commonwealth Universities) และประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกกว่า 60 แห่ง จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สมาพันธ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านการสอนและการวิจัย และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆได้เช่นกัน

Charles Sturt University - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

3 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหลักสูตรและแผนกวิชาที่สำคัญมากมาย เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการเลือกวิชาเรียนที่มีความเหมาะสมกับตนเอง

คณะวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 • สถาบันอิสลามศึกษาและอารยธรรม
 • คณะศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิชาชนพื้นเมืองศึกษา
 • คณะวิชาสารสนเทศศึกษา
 • คณะวิชาครุศาสตร์สำหรับครูผู้สอน
 • คณะวิชาเทววิทยา

คณะวิชาธุรกิจ ความยุติธรรม และพฤติกรรมศาสตร์

 • คณะวิชาบัญชีและการเงิน
 • คณะวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
 • แผนกวิชาการจัดการและการตลาด
 • คณะวิชารัฐศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
 • สถาบันด้านภาษีอากร
 • สถาบันด้านกฎหมายและความยุติธรรม
 • คณะวิชาจิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

 • คณะวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การผลิตไวน์
 • คณะวิชาสัตวศาสตร์
 • คณะวิชาชีวเวชศาสตร์
 • คณะวิชาสุขภาพชุมชน
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์ชีวิตและสุขภาพ
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • คณะวิชาการพยาบาล, การผดุงครรภ์และ สุขภาพ

หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน บัณฑิตที่จบไป จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมต่อการทำงานในสายอาชีพนั้นๆได้โดยตรง ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการรับรองและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 60 หลักสูตร และในรูปแบบออนไลน์อีกกว่า 300 หลักสูตร

Charles Sturt University - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Charles Sturt จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ และสำหรับนักศึกษาคนใดที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาเขต จำเป็นต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant (GTE) ซึ่งได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลออสเตรเลีย

ข้อกำหนดด้านการเรียน

ข้อกำหนดในด้านการเรียนขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของนักศึกษา ในบางหลักสูตรอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการรับเข้า เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสอบ

นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จกาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีผลการเรียน และหลักฐานการจบการศึกษาที่เทียบเท่ากับระดับ 12 ของประเทศออสเตรเลีย และสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จกาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีหลักฐานการจบการศึกษาดังต่อไปนี้

 • Higher School Certificate with an ATAR appropriate to their course
 • Tertiary Preparation Certificate with satisfactory completion
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Baccalaureate Diploma)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองเทียบเท่าระดับการศึกษาในออสเตรเลีย

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับที่ได้รับการรับรองภายในสองปีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย:

 • สำหรับ Academic IELTS นักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้คะแนนน้อยกว่า 5.5
 • สำหรับ TOEFL iBT นักศึกษาต้องได้ 80 คะแนนขึ้นไป และได้คะแนนสอบด้านการเขียนอยู่ที่ 25
 • สำหรับ PTE Academic นักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 54 ขึ้นไป โดยไม่มีส่วนใดเลยได้คะแนนน้อยกว่า 46

บางหลักสูตรอาจกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่าระดับทั่วไป นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Charles Sturt University - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่มากมาย ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น พื้นที่ส่วนกลางที่เปิดตลอด 24/7, คาเฟ่, คลินิกทำฟัน, ห้องคอมพิวเตอร์, ศูนย์อาหาร, โรงยิม, พื้นที่กลางแจ้งสำหรับทำบาร์บีคิวและออกกำลังกาย

ห้องสมุด

นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้ได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ทั้งจากวารสารวิจัย eJournals, และ eBooks นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ/ทำการบ้าน รวมไปถึงระบบดิจิทัลที่มีความทันสมัย

ที่พัก

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัย ด้วยจำนวนห้องพักที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด ห้องพักมีให้เลือกทั้งในแบบทั่วไปและในแบบบ้านพัก นักศึกษาสามารถเลือกเข้าพักได้อย่างอิสระ นอกจากนี้นักศึกษาพิการยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน

สังคม

กิจกรรมความบันเทิงถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งงาน formal balls, movie nights, music gigs และonline hangouts นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมชมรมได้ตามความสนใจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชมรมดนตรี หรือชมรมด้านอาสาสมัคร

Charles Sturt University - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Charles Sturt ประกอบไปด้วย 6 วิทยาเขต ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ควบคู่ไปกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากครูผู้สอน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้เป็นอย่างดี

ระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตมาเป็นอันดับแรก นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือนสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด บริการด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วย

 • การตรวจตราภายในวิทยาเขต และเข้าเวรประจำจุดสำคัญ
 • สายด่วนฉุกเฉินตอลอด 24/7
 • การปฐมพยาบาล
 • ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
 • รายงานความปลอดภัยภายในชุมชน
 • การดูแลด้านการจราจร และที่จอดรถ

นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือในรูปแบบอนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ถูกคุกคามทางเพศ รวมไปถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

close