SEARCH WEBSITE
CQUniversity Australia - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Central Queensland (มหาวิทยาลัย CQ) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลียและมีวิทยาเขตใน Queensland, Sydney และ Perth นอกจากนี้มหาวิทยาลัย CQ Australia ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทวิภาคีแห่งแรกของรัฐ Queensland ที่เปิดสอนหลักสูตร 300 หลักสูตรอันประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรฝึกงาน อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลกด้วย

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีบริการช่วยเหลือด้านอาชีพอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาและมีผู้สำเร็จการศึกษา 80.4% ที่ได้งานทำภายในเวลา 3 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง 10% นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในฐานะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในด้านเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษาด้วย โดยมีบริการช่วยเหลือด้านอาชีพอาทิเช่นการให้ข้อมูลด้านการฝึกงาน, วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวและวิธีการสร้างความโดดเด่นในการสัมภาษณ์

นอกเหนือจากการเรียนแบบเต็มเวลาในวิทยาเขตแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนทั้งหลักสูตรแบบทางไกลได้เช่นกัน

ในช่วงเวลาว่างจากการเรียน ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาพบปะผู้คนใหม่ๆ, เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและทำกิจกรรมที่สนใจโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับสโมสรหรือชมรม โดยมีกิจกรรมทุกประเภทตั้งแต่ชั้นเรียนเต้นรำจนถึงการถ่ายภาพและทีมกีฬาต่างๆ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเลือกจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมของตนเองได้อีกด้วย

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยการมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครหรือทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยก็มีบริการนักศึกษาอาทิเช่นการให้คำปรึกษา, บริการช่วยเหลือด้านการเรียน, บริการด้านความพิการและโครงการพี่เลี้ยงนักศึกษาที่จะช่วยนักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัย

CQUniversity Australia - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานที่การประชุม WHO

นักศึกษาปริญญาตรีของ CQUni เป็นนักศึกษาเพียง 2 คนที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่การประชุมครั้งที่ 12 ของเครือข่ายทั่วโลกที่ศูนย์ความร่วมมือของ WHO โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 Shanda Clark และนักศึกษาปีแรก Rhianna Wood จากหลักสูตรปริญญาตรีการพยาบาลได้นำเสนอผลงานที่การประชุม WHO ในหัวข้อการดูแลสุขภาพสากล

Shanda Clark นำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับการที่เธอได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำ Rhianna Wood พูดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ที่ซึ่งเธอได้สอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนที่มีปัญหาและที่โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน นักศึกษาทั้งสองคนมาจาก Townsville และได้เรียนหลักสูตรปริญญาของตนเองผ่านทางการเรียนทางไกล

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ohio State

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย CQ Australia จะมีโอกาสได้ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรอันเป็นผลจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ohio State โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้กำลังจะมีข้อตกลงเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และพัฒนาคุณภาพน้ำ นอกจากนี้เป้าหมายของการวิจัยยังรวมถึงการค้นหาวิธีการลดการกร่อนของดินในเขตพื้นที่ Great Lakes ของสหรัฐอเมริกาและ Great Barrier Reef ของประเทศออสเตรเลียด้วย

Mark Trotter รองศาสตราจารย์ สาขาปศุสัตว์แบบแม่นยำของ CQUni กล่าวว่า “เราได้รับทักษะความรู้จากมหาวิทยาลัย Ohio State ในด้านการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีในฟาร์มปศุสัตว์”

Video thumb

คุณภาพการสอน

ผลการสำรวจของ Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT) ในปี 2018 ระบุว่ามหาวิทยาลัย CQ Australia มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์โดยรวมของนักศึกษา ผลการสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์วัดนักศึกษา

มหาวิทยาลัย CQ Australia

ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ

คุณภาพโดยรวมของประสบการณ์การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

80.5%

79.3%

คุณภาพการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

82.6%

80.9%

ทรัพยากรเพื่อการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

84.7%

84.1%

บริการช่วยเหลือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

76.1%

72.2%

การพัฒนาทักษะหลักสูตรระดับปริญญาตรี

81.5%

81%

ระดับทักษะทั่วไปของหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

80.3%

78.3%

บริการช่วยเหลือนักศึกษาของหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

76.6%

73%

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย CQ Australia ยังมีระบบ Learning and Teaching Framework เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่าย Learning and Teaching Services (LTS) ให้บริการทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่คณาจารย์ก้าวทันข้อมูลและการเรียนการสอนใหม่ๆ

CQUniversity Australia - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย CQ Australia ประกอบด้วย 5 คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

คณะวิชาธุรกิจและกฎหมาย: นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะอันหลากหลายได้ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรได้รับการออกแบบหลังจากได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงาน

คณะวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์: คณะวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาต่างๆ อาทิเช่นสาขามนุษยศาสตร์, การให้บริการ, ศิลปะและครุศาสตร์ โดยมีหลายๆหลักสูตรที่จะมอบประสบการณ์การทำงานและรวมการทำงานไว้ในหลักสูตรการเรียน อีกทั้งคณาจารย์ยังมีการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองด้วย

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: คณะวิชามีทางเลือกหลักสูตรอันหลากหลายและเป็นคณะวิชาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยจำนวนนักศึกษา 5,000 คนในปัจจุบัน หลักสูตรการเรียนมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงาน

คณะวิชาสุขภาพ, การแพทย์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์: ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านอาชีพและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการวิจัยระดับชั้นนำ นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพอันหลากหลายในสาขาต่างๆ อาทิเช่นวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, นิติอุบัติเหตุและจิตวิทยา ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะอันเป็นที่ต้องการและสามารถถ่ายโอนได้จากการได้ทำงานในสถานที่เรียนอันทันสมัยและการเรียนภาคสนาม

คณะวิชาการพยาบาล, การผดุงครรภ์และสังคมศาสตร์: คณะวิชาเป็นผู้นำในด้านหลักสูตรปริญญาตรีการพยาบาลและปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาจะได้เรียนกับคณาจารย์ระดับศาสตราจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน, การวิจัยและการมีส่วนร่วมกับชุมชน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก Mask Ed ซึ่งเป็นเทคนิคการจำลองสถานการณ์ที่จะมอบประสบการณ์การเรียนภาคปฏิบัติอันล้ำสมัย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเดินทางไปเรียนยังประเทศเนปาล, อินเดียและกัมพูชาผ่านทางโครงการ Short-term Mobility ได้อีกด้วย

CQUniversity Australia - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร โดยการสมัครเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย CQ Australia ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านการเรียนและข้อกำหนดด้านความรู้ภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดด้านการเรียน

 • ประกาศนียบัตร: สำเร็จการเรียนระดับ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า
 • อนุปริญญา: สำเร็จการเรียนระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย; หรือสำเร็จคุณวุฒิ Australian Qualifications Framework (AQF) Certificate IV หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี: สำเร็จการเรียนเทียบเท่าระดับ Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย ขณะที่คุณวุฒิหลักสูตรปูพื้นศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือคุณวุฒิ Australian Certificate IV ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน นอกจากนี้การสำเร็จการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญาหรืออนุปริญญาขั้นสูง (หรือเทียบเท่า) ก็ช่วยให้สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นในหลักสูตรที่ต้องการได้
 • หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี: สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าระดับผ่านเกณฑ์ของประเทศออสเตรเลียใน 2 ภาคเรียนสุดท้ายจากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ
 • การวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี: ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครและสมัครผ่านทาง iStart พร้อมด้วยการแสดงความจำนงในการเข้าเรียน
 • เงื่อนไขการรับสมัครเฉพาะรายประเทศจะใช้สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญาและปริญญาตรี

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ: มหาวิทยาลัย CQ Australia รับพิจารณาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใช้เพื่อให้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีการกำหนดผลคะแนนสอบ IELTS และ TOEFL สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ดังนี้

IELTS

 • ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา - 5.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.0)
 • หลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี – 6.0 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 5.5)
 • การวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี – 6.5 (ไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0)

TOEFL

 • ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา - คะแนนรวม 65 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 15
 • หลักสูตรชั้นเรียนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี - คะแนนรวม 75 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 17
 • หลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี - คะแนนรวม 79 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 21
Video thumb

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย อาทิเช่น:

 • ศูนย์และสถาบันวิจัยระดับโลก 7 แห่ง
 • สถานที่เรียน, ห้องทดลอง, ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมสันทนาการอันทันสมัย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในวิทยาเขต อาทิเช่นเขตพื้นที่ด้านวิศวกรรม, คลินิกสุขภาพสหเวช, โรงเรียนดนตรี, ห้องทดลองด้านนิติวิทยาศาสตร์และภัตตาคารสำหรับการเรียนการสอน
 • สถานที่สำหรับการสวดมนต์และพิธีกรรมทางศาสนา
 • หอพักนักศึกษาในวิทยาเขตที่ Mackay และ Rockhampton

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดวิทยาเขต 16 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย โดยมีบริการช่วยเหลือด้านความรู้สำหรับนักศึกษาในทุกวิทยาเขตและรูปแบบการเรียน ห้องสมุดทุกแห่งประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และทรัพยากรต่างๆเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนที่ดี

ที่พักนักศึกษา

Capricornia College Rockhampton และ Canefield College Mackay ของมหาวิทยาลัย CQ Australia มีบริการที่พักราคาไม่แพงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อันเป็นมิตรที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตนักศึกษาได้ นักศึกษาที่พักอาศัยในวิทยาเขตจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมของชุมชนในหอพักที่สนับสนุนการเรียนรู้, การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมและได้สำรวจท่องเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงที่มีทัศนียภาพสวยงาม รวมถึงยังได้พักอาศัยในสถานที่พักอันปลอดภัยและมีราคาไม่แพงด้วย

Video thumb

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมีบริการช่วยเหลือและทรัพยากรอันหลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนและส่งเสริมความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของนักศึกษา พร้อมด้วยการให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาใหม่เป็นการเฉพาะด้วย

ทีมงานช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติจะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยและในประเทศออสเตรเลีย โดยมีความช่วยเหลือในด้าน:

 • ข้อมูลที่พัก
 • การลงทะเบียนเรียนและปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ
 • การสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของวีซ่านักศึกษา
 • ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสำหรับนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • การขอลาหยุดเรียน
 • การสร้างความเข้าใจในด้านนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ

ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่มีในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย CQ มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นมิตร, สนับสนุนและเต็มไปด้วยความเข้าใจสำหรับนักศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนที่ยาวนานไปไกลกว่าช่วงเวลาของการเรียนที่มหาวิทยาลัย

บริการด้านสวัสดิการ อาทิเช่น:

 • การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและการแนะนำบริการเฉพาะด้าน
 • การเป็นตัวแทนนักศึกษา
 • บริการด้านทรัพย์สินของนักศึกษา
 • โครงการพี่เลี้ยงนักศึกษาและความเป็นผู้นำ

ความช่วยเหลือด้านการเรียน

ทีมงานช่วยเหลือด้านการเรียนของมหาวิทยาลัย CQ Australia จะทำงานร่วมกับคณาจารย์และอาจารย์กวดวิชาในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น ทางมหาวิทยาลัยมีระบบช่วยเหลือด้านการเรียนที่ครอบคลุมทั่วทุกวิทยาเขต

นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านการเรียนได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาการ (ALC) ศูนย์ ALC มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองที่ซึ่งนักศึกษาจะสามารถขอพบเจ้าหน้าที่แนะแนวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการและการนำเสนองานด้วยวาจา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอคำแนะนำโดยการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของ ALC แบบส่วนตัวได้อีกด้วย

ทางศูนย์ ALC ยังมีบริการช่วยเหลือด้านการเรียนหลังเวลาทำการปกติที่เรียกว่า Studiosity เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องเตรียมงานประจำวิชาหลังเวลาทำการปกติ

มหาวิทยาลัย CQ Australia มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะด้านการเรียนและการใช้เวลาเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่นการบริหารเวลา, การเตรียมสอบ, การจัดการกับความเครียดและการทำงานกลุ่ม

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย CQ ทั้ง 14 แห่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน้าที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษา ผลการสำรวจนักศึกษานานาชาติที่เรียนในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 65,000 คนในปี 2016 พบว่า 93 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาระบุว่าความปลอดภัยคือเหตุผลหลักที่เลือกมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย

close