HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เกี่ยวกับสถาบัน Thai users                      

An institution where research excellence is a reality, and “dare to dream” is our invitation.

Hong Kong University of Science and Technology - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong ก่อตั้งในปี 1991 เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในอันดับที่ 1 ของโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านการวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและการสอน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มีความหลากหลายต่อความต้องการของนักศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและการสอน นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการสอนและการวิจัย โดยมีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขาธุรกิจและการจัดการ สาขาสหวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาเปิดสอนทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีสองประเภท ได้แก่ ปรัชญามหาบัณฑิต (MPhil) และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) ทั้งสองหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนและการทำวิจัยอิสระ รวมถึงต้องมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาจะใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกแบบเต็มเวลาจะใช้ระยะเวลาเรียน 3 หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแรกเข้า

นักศึกษาในหลักสูตร taught postgraduate (TPg) ต้องเข้าเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท โดยมีสาขาวิชาที่น่าสนใจ อาทิเช่น หลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA), หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc), หลักสูตรปริญญาโทนโยบายสาธารณะ (MPP), หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), หรือ หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (EMBA)

Hong Kong University of Science and Technology - image gallery 2

เหตุใดควรเลือกเรียนที่ HKUST?

การยอมรับจากทั่วโลก

HKUST สร้างชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว.

 • เป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ในอันดับที่ 1 ของโลก ตามการจัดอันดับของ Times Higher Education Rankings, 2019
 • เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดับที่ 32 ของโลก ตามการรายงานของ QS World University Rankings, 2020
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก (และเป็นอันดับ 1 ในแถบจีนแผ่นดินใหญ่) ตามการจัดอันดับของ Global University Employability Rankings, 2018

คณาจารย์ระดับโลก

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong ประกอบไปด้วยคณาจารย์ในระดับโลก ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาของตน แต่ละคนล้วนแล้วแต่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คณาจารย์ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และความปรารถนาในการจุดประกายความรู้ให้แก่นักศึกษา

มีคณาจารย์มากกว่า 670 คน จากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อเอาชนะข้อจำกัด และความท้าทายต่างๆ ทั้งจากการเรียนและการวิจัย นอกจากนี้ยังออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกื้อหนุนต่อการทำงานร่วมกัน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างกว้างขวาง

ชุมชนนักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติอย่างแท้จริง เป็นผลมาจากการที่มีนักศึกษาจำนวนมากกว่า 5,500 คนจากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งคิดเป็น 70% ของนักศึกษาทั้งหมด

การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมในการเป็นผู้ประกอบการ

HKUST เป็นสถาบันการศึกษาที่ปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน

Hong Kong University of Science and Technology - image gallery 3

เรียนในฮ่องกง

ฮ่องกงเป็นประเทศที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและความเป็นตะวันตกไว้อย่างลงตัว ตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเชีย เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความทันสมัยในระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่เหมาะแก่การเข้ามาศึกษาต่อของนักศึกษา ซึ่งถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลก ตามการจัดอันดับของ QS Best Student Cities 2018 ฮ่องกงจึงเป็นประเทศที่ตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาในการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาของตนเอง

ข้อดีของการเรียนที่นี่:

 • ได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ
 • เป็นศูนย์กลางการเงิน เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคระดับโลก รวมไปถึงมีระบบภาษีในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกสบาย
 • ได้รับการยอมรับในฐานะของประเทศที่สามารถทำการค้าได้อย่างเสรีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 24 ตามการรายงานของ Heritage Foundation และเป็นอันดับ 1 ตามการจัดอันดับของ Fraser Institute
 • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้
 • เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้ง และสนุกไปกับแหล่งรวมความบันเทิงต่างๆได้ตลอด 24/7
Hong Kong University of Science and Technology - image gallery 4

การรับเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2020/21 สมัครเลย

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติในการสมัครดังนี้:

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียนทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนในระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรอนุปริญญาที่สูงกว่าระบปริญญาตรี: นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ หรือมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านวิชาการ

นักศึกษาที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ หรือมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านวิชาการ รวมไปถึงต้องนำเสนอผลงานด้านงานวิจัยในระดับสูง ทั้งจากหลักสูตรเต็มเวลาระยะเวลา 1 ปี หรือหลักสูตรพาร์ทไทม์เป็นเวลา 2 ปี

ข้อกำหนดคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้:

 • TOEFL- pBT: 550 คะแนน
 • TOEFL- iBT: 80# คะแนน
 • TOEFL- Revised paper-delivered test: 60 คะแนน (การอ่าน การฟัง และการเขียน)
 • IELTS (Academic Module): 6.5 คะแนน และไม่มีส่วนใดเลยที่น้อยกว่า 5.5 คะแนน

#อ้างอิงถึงคะแนนรวมในครั้งเดียว

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทั้งจาก TOEFL หรือ IELTS ถ้าหาก:

 • นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
 • นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี(หรือเทียบเท่า)จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

ข้อกำหนดการรับเข้าเรียนเฉพาะของหลักสูตร

นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดในการรับเข้าของแต่ละหลักสูตรให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากบางหลักสูตรมีข้อกำหนดเฉพาะในการรับเข้า

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19

นักศึกษานานาชาติที่ไม่สามารถทำการสอบ IELTS หรือ TOEFL เนื่องจากการงดสอบชั่วคราวสามารถใช้ผลคะแนนสอบต่อไปนี้สำหรับการรับเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี 2020/21:

 • IELTS Indicator: คะแนนรวม 6.5 และคะแนนขั้นต่ำ 5.5 ในทุกหมวดการสอบ
 • TOEFL- iBT Special Home Edition: คะแนนรวม 80 จากการสอบครั้งเดียว
 • Duolingo English Test: 105 คะแนน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Video thumb

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไว้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพในฮ่องกง

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (PGS): นักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้รับทุนการศึกษาต่อเดือนเป็นมูลค่า 18,030 ดอลล่าร์ฮ่องกง (หรือประมาณ 2,310 ดอลล่าร์สหรัฐ) นักศึกษาที่มีสิทธ์รับทุนประเภทนี้ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลาระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป และนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลาระยะเวลา 4 ปี 
 • Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS): เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฮ่องกง และได้รับการยอมรับในระดับโลก เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ คือการสรรหานักศึกษาที่มีศักยภาพจากทั่วโลก เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาต่างๆเข้ามาศึกาต่ออย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนรายปีเป็นมูลค่า 319,200 ดอลล่าร์ฮ่องกง(หรือประมาณ 40,900 ดอลล่าร์สหรัฐ) รวมถึงค่าเดินทางในการประชุมต่างๆอีกกว่า 13,300 ดอลล่าร์ฮ่องกง (หรือประมาณ 1,700ดอลล่าร์สหรัฐ) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong จัดสรรทุนวิจัยมูลค่า 40,000 ดอลล่าร์ฮ่องกง (หรือประมาณ 5,100 ดอลล่าร์สหรัฐ) ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ได้มีโอกาสในการรับทุนประเภทนี้

นักศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (หลักสูตรเต็มเวลา) จะได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาสองปีแรกที่เข้าเรียน นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการแสวงหาทุนการศึกษาอื่นๆ อาทิเช่น ทุนวิจัยในต่างประเทศ, Fulbright Junior Research Awards, Research Travel Grants และอื่นๆอีกมากมาย 

Hong Kong University of Science and Technology - image gallery 6

การพัฒนาวิชาชีพ

การที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการวิจัย นวัตกรรม รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการคิด วิเคราะห์ ตีความ และจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ริเริ่มหลักสูตร Professional Development Course ทำหน้าที่ในการเป็นตัวช่วยที่สำคัญแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางอาชีพของนักศึกษา เพื่อให้ตรงตามความต้องการต่อการจ้างงานต่อไป

นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำเป็นต้องผ่านหลักสูตรการอบรมในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้:

 • ความเป็นมืออาชีพ
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
 • การประกอบธุรกิจ
 • การจัดการตนเอง
 • การพัฒนาอาชีพ
Hong Kong University of Science and Technology - image gallery 7

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Sai Kung ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 150 เอเคอร์ HKUST เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เหมาะแก่การทำกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากอ่าว Clear Water Bay ให้ได้รับชม นักศึกษาสามารถเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่

สุขภาพและการใช้ชีวิต

การสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายและจิตใจ เป็นแนวทางสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษามีทางเลือกอย่างหลากหลายในการเล่นกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น สระว่ายน้ำทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง สนามฟุตบอล และศูนย์กีฬาในร่ม นอกจากนี้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตได้จากบริการแนะแนวของทางมหาวิทยาลัย

ศิลปะและวัฒนธรรม

ศิลปะก่อให้เกิดจินตนาการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และช่วยนำทางให้ชีวิตไปสู่เส้นทางที่มีอนาคต HKUST ยึดถือหลักการในการนำศิลปะมาใช้ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอย่างรอบด้าน หลักสูตรต่างๆจึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบ และถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต การเป็นส่วนหนึ่งกับสังคม ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ และประยุกต์ใช้ความรู้ของตนให้เกิดประโยชน์ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้แก่สังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี

close
We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, you are agreeing to our use of cookies. Please read our privacy policy for more information.