Why choose Manukau Institute of Technology?

Video thumb

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยี Manukau (MIT) เป็นสถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง เปิดต้อนรับนักศึกษากว่า 16,000 คนต่อปี ตั้งอยู่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาชั้นนำ จากการได้รับการจัดอันดับสูงสุดจากกาประเมินของ NZQA ที่ให้ MIT อยู่ในระดับ Category One ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

นักศึกษานานาชาติสามารถเลือกศึกษาได้ในหลากหลายวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อาชีวศึกษา และระดับปริญญาในหลากหลายสาขาวิชาทั้งวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล บริหารธุรกิจ การศึกษา และการพยาบาล พร้อมด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติของ MIT นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการทำงานได้ทั่วโลก

MIT นำเสนอการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับยอดเยี่ยมที่สุด เพื่อเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กที่นักศึกษาสามารถได้รับการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลได้ เสริมด้วยการทำโครงงานนักศึกษากับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทันสมัยมากมาย นอกจากนี้ MIT ยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นสูง ซึ่งรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ

MIT มีวิทยาเขตมากมายที่ตั้งอยู่ยเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นักศึกษาสามารถเลือกพักอาศัยในหมู่บ้านนักศึกษาของ MIT ที่มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ชีวิตจากกิจกรรมนอกสถานที่มากมายที่มีให้เลือก รวมถึงรูปแบบวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Manukau Institute of Technology - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

สถาบันเทคโนโลยี Manukau ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล

สถาบันเทคโนโลยี Manukau ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Westpac Auckland Business Awards ในสองสาขาคือ สาขาบริการดูแลลูกค้ายอดเยี่ยม และสาขานายจ้างยอดเยี่ยมในภูมิภาคใต้และตะวันออก

Gus Gilmore ผู้บริหารสถาบันกล่าวว่า “พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มีชื่อในการเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันในการทำงานอย่างทุ่มเท นวัตกรรมและความท้าทายในการสร้างผลประโยชน์อันทรงคุณค่าให้กับนักศึกษาและคณาจารย์”

MIT ได้ปรับปรุงประสบการณ์การบริการลูกค้าผ่านโครงการ Reretahi ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับการเสนอเข้ารับรางวัล รวมถึงความหลากหลายที่เป็นจุดเด่นของความสำเร็จของสถาบันจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องราวการพัฒนาอื่นๆของสถาบันได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยี Manukau

Manukau Institute of Technology - image gallery 3

คุณภาพการสอน

 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เข้าถึงนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นสถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยผลการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่ม Category One โดยองค์กร New Zealand Qualification Authority (NZQA) ในปีพ.ศ. 2559
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau นำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษ NZCEL (New Zealand Certificate in English Language) และยังเป็นศูนย์ทดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการอีกด้วย
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau นำเสนอการเรียนรู้ทางทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ, เรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกหัดทักษะในด้านอุตสาหกรรม
 • นักศึกษายังจะได้รับการสนับสนุนในการสมัครงานโดยตรงกับนายจ้าง ที่สถาบันเทคโนโลยี Manukau
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau นำเสนอการสอนแบบรายบุคคลด้วยขนาดชั้นเรียนที่เล็กพอให้อาจารย์ผู้สอนจดจำชื่อนักเรียนได้
 • สถาบันเทคโนโลยี Manukau นำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกศึกษา โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานจริงและมีอัตราการจ้างงานที่สูงหลังจบการศึกษา
Manukau Institute of Technology - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

โรงเรียน

ที่ MIT เปิดสอนหลักสูตรมากมายในคณะวิชาดังนี้ :

 • คณะวิชาธุรกิจ 
 • คณะวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล 
 • คณะวิชาการพยาบาล
 • คณะสุขภาพและการให้คำปรึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการสร้างอาคารและการก่อสร้าง
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • โรงเรียนการเรียนรู้ภาษาและการอ่าน
 • คณะวิชาโลจิสติกส์
 • คณะวิชาการเดินเรือ NZ Maritime
 • คณะสังคมสงเคราะห์และการกีฬา
 • คณะอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • คณะวิชาการต้อนรับและการท่องเที่ยว
 • คณะวิชาเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
 • คณะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงระดับบัณฑิต

สาขาวิชา

หลักสูตรที่ทำการเปิดสอนครอบคลุมในสาขาวิชาต่อไปนี้ เทคโนโลยีดิจิตอล, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา, การจัดการงานก่อสร้าง, วิศวกรรมทางทะเล และอีกมากมาย

Manukau Institute of Technology - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการและภาษาอังกฤษเป็นไปตามคุณสมบัติการรับสมัครตามที่ทาง MIT กำหนดให้

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป

ในการสมัครเข้าหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยี Manukau ต้องมีคะแนน IELTS สูงกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ในบางหลักสูตรต้องมีคะแนน IELTS สูงกว่าหรือเท่ากับ 6.5 (Academic) ในระดับประกาศนียบัตรต้องมีคะแนน IELTS สูงกว่าหรือเท่ากับ 5.5 (Academic)

คุณสมบัติการศึกษาเทียบเท่ากับ NZ Academic

 • หลักสูตร International Baccalaureate 24+ (หรือ)
 • คะแนนการทดสอบ Cambridge International Examination (CIE) 120 คะแนน ในระบบ Universities and Colleges Admission System (UCAS)

บางหลักสูตรอาจจะมีข้อกำหนดในการสมัครเข้าศึกษาที่สูงกว่านี้ โดยทางสถาบันเทคโนโลยี Manukau จะพิจารณาการสมัครของนักศึกษาเป็นรายกรณี ถ้าคุณสมบัติของนักศึกษาไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรทั้งหมด

หลังจากการสมัคร ทางสถาบันเทคโนโลยี Manukau อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักศึกษาในกรณีที่ทางสถาบันต้องการ หรือแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าการสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยทางสถาบันเทคโนโลยี Manukau จะส่งใบตอบรับและเอกสารยืนยันการสมัครหลังจากกระบวนการสมัครสมบูรณ์แล้ว

Manukau Institute of Technology - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

หมู่บ้านนักศึกษา

หมู่บ้านนักศึกษาของ MIT มีความทันสมัยและมีราคาที่พักเหมาะสม เช่นเดียวกับสังคมที่เปี่ยมมิตรภาพเหมาะสมกับการสร้างมิตรภาพในระยะยาว นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทันสมัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่ MIT

การใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาได้อยู่ในใจกลางชีวิตที่ MIT และช่วยเติมเต็มประสบการณ์นักศึกษา ด้วยบ้านพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ 14 หลัง ห้อง common room ซึ่งเป็นพื้นที่สันทนาการที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ซึ่งนักศึกษาสามารถเล่นปิงปองหรือโต๊ะพลูได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการ นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรายเดือนมากมายในราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยใน MIT ได้อีกด้วย

ศูนย์ให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติ

ศูนย์ให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติเป็นด่านแรกเกี่ยวกับติดต่อข้อมูลด้านการศึกษา ด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่เปี่ยมประสบการณ์

Manukau Institute of Technology - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ที่ MIT มีการดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา

ภายในวิทยาเขต

การดูแลความปลอดภัยนักศึกษาดำเนินการโดยทีมดูแลความปลอดภัยของสถาบัน โดยดำเนินการต่างๆดังนี้ :

 • การเดินตรวจรอบสถาบัน (ทั้งกลางวันและกลางคืน)
 • การจัดการกับสายแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • การดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลาหนาแน่น
 • กล้องรักษาความปลอดภัยและสัญญาณแจ้งเตือนในพื้นที่
 • บริการเดินส่งนักศึกษาไปยังพื้นที่ลานจอดรถ
 • ระบบ Access card
 • ชั้นเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในพื้นที่ของสถาบัน MIT มีบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้พร้อมให้บริการกับนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน โดยนักศึกษาสามารถติดต่อกับห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยที่ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการเดินตรวจตราตลอดเวลาเพื่อให้พื้นที่ของสถาบันมีความปลอดภัย

ในหมู่บ้านนักศึกษา

หมู่บ้านนักศึกษารักษาความปลอดภัยด้วยรั้วกั้น และนักศึกษาสามารถเข้าได้โดยใช้บัตรของตนเองเท่านั้น

close