ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย Massey ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมือง Palmerston North, Auckland และ Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในจำนวน 1.2%ของโลก

เป็นหนึ่งในผู้นำของสถานศึกษาที่มีระบบการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และมีการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาศึกษาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวที่ดี ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลด้านอื่นๆในชีวิต

นักศึกษาได้รับการสนับสนุนที่ดีสำหรับเส้นทางอาชีพในอนาคต ได้รับการดูแลและการช่วยเหลือที่ดีอย่างรอบด้าน รวมไปถึง CV ที่โดดเด่น ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากการสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ มาหวทิยาลัยแห่งนี้ยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำภายในประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่านักศึกษามีโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับการฝึกงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มหาวิทยาลัย Massey มีห้องแล็บในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านดอลล่าร์ มีคณะวิชาที่มีดีไซน์เก่าแก่ร่วมสมัย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศที่มีโรงเรียนการบิน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กีฬา และศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย กระจายอยู่ในทุกวิทยาเขต  

นักศึกษาสามารถไดรับคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ประกอบไปด้วยศูนย์รับเลี้ยงเด็ก การช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาพิการ คำแนะนำในแต่ละหลักสูตร การช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยการช่วยเหลือในด้านต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับ 

นักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นนอกห้องเรียน ในรูปแบบของชมรมและกลุ่มที่น่าสนใจให้เลือกเข้าร่วมมากมาย นอกจากนี้ยังมีสมาพันธ์นักศึกษาอีก7แห่ง ที่มีเป้าหมายในการทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ และได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีที่สุด เป็นเสมือนตัวแทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ตอบสนองตามความต้องการของนักศึกษาทุกคน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี

Massey Contact Centre Mon - Fri 8:30am to 5:00pm 0800 MASSEY (+64 6 350 5701) TXT 5222 contact@massey.ac.nz Web chat Staff Alumni News Māori @ Massey