Skip to main content

I am an International Student

Community Colleges of Spokane - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน Spokane (CCS) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในมลรัฐ มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คนต่อปีในวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั้งสองแห่งคือ วิทยาลัยชุมชน Spokane (SCC) และวิทยาลัยชุมชน Spokane Falls (SFCC) ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 230 หลักสูตร และหลักสูตรวิชาชีพ/หลักสูตรทางเทคนิคที่เปิดสอนที่นี่ CCS มีทางเลือกมากมายให้นักศึกษาได้สำรวจ

SCC มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรชั้นนำในสาขาวิชาต่างๆได้แก่ ยานยนต์, การซ่อมบำรุงอากาศยาน, ศิลปะการทำอาหาร และการดูแลสุขภาพ SFCC มีหลักสูตร STEM และศิลปะที่แข็งแกร่ง วิทยาเขต SFCC Pullman ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย Washington State ทำให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินกับชีวิตในมหาวิทยาลัยขณะเรียนที่วิทยาลัยชุมชน ที่วิทยาเขตทุกแห่งนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาและมีหลักสูตรการโอนหน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาเปลี่ยนวุฒิการศึกษาจากระดับอนุปริญญาไปเป็นวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสี่ปี นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเรียนจนสำเร็จหลักสูตรทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จากที่บ้าน

นักศึกษานานาชาติจะมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IELP) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง, จบการศึกษาระดับไฮสคูลไปพร้อมกับการเรียนในระดับอนุปริญญา ด้วย International High School Completion Program, เรียนเพื่อโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนในต่างประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ CCS มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันหลากหลายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยการจัดงานกิจกรรม, การบรรยาย และจัดนิทรรศการต่างๆในวิทยาเขต ไม่ว่าจะเป็นสโมสรเอเชียจนถึงสโมสรวัฒนธรรมอาหรับและสโมสรสกี นักศึกษาต่างชาติของ CCS จะมีกิจกรรมให้ทำที่ตรงกับความสนใจของตนเองอย่างแน่นอน

นักศึกษาทุกคนของ CCS จะได้รับประโยชน์จากแผนกบริการด้านอาชีพ โดยนักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวที่โดดเด่น, การหาตำแหน่งฝึกงานและการหางานประจำ นักศึกษาของทั้งสองวิทยาลัยจะมีโอกาสเรียนในประเทศอื่นๆได้ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตร อาทิประเทศสเปน, ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร

Community Colleges of Spokane - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรวุฒิบัตรไฮสคูลนานาชาติ

วิทยาลัยชุมชน Spokane (CCS) มีการเปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิไฮสคูล (HSC) สำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและต้องการเร่งรัดการเรียนของตนเอง นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับคุณวุฒิไฮสคูลของรัฐ Washington และคุณวุฒิอนุปริญญาไปพร้อมๆกัน นักศึกษาหลักสูตร HSC จะสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการสำเร็จ 2 หลักสูตรในครั้งเดียว ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรนี้อยู่ในระดับเดียวกับหลักสูตรการเรียนปกติ นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ต้องส่งใบรับรองผลการเรียนระดับไฮสคูลปัจจุบันที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.0 หรือสูงกว่า; และมีอายุครบ 16 ปีในวันแรกของภาคเรียน กลุ่มนักศึกษา HSC กลุ่มแรกที่สำเร็จการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2019 หลายคนกำลังย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหรัฐอเมริกา

เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดในภาคเรียนฤดูร้อนนี้!

IELP (หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด) เปิดสอนที่ CCS เป็นโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ หลักสูตรนี้มีระยะเวลาเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ เหมาะกับช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม) และสามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง และระดับสูง นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตร IELP สามารถพัฒนาทักษะภาษาของตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพหรือศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งพัฒนาความมั่นใจในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ จะมีการทดสอบเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อพิจารณาว่านักศึกษาเหมาะสมกับหลักสูตร IELP ในระดับใดจากสี่ระดับ

Community Colleges of Spokane - image gallery 3

หลักสูตร

ที่ CCS หลักสูตรต่างๆ มากมาย หลักสูตร 2 + 2 เพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย (2 + 2 Transfer Pathway) ช่วยให้นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรสองปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีแบบสี่ปีก่อนที่จะโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรทางเทคนิคหรือหลักสูตรวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง นักศึกษาบางคนอาจจะเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลาว่างเล็กๆระหว่างปี หรือช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน และมีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นให้เลือกเรียนด้วย

มีโอกาสในการทำงานร่วมกันจำนวนมาก:

หลักสูตร American Success และ หลักสูตร International Honors ที่ CCS

หลักสูตร American Success program ให้นักศึกษาได้เข้าถึงการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ รวมถึงเครือข่ายการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา

CCS Honors เป็นหลักสูตร Honors ทางเลือกที่ท้าทายให้นักศึกษาได้คิดอย่างกว้างขว้าง, สร้างสรรค์ และ เสริมสร้างความพร้อมของนักศึกษาอย่างเป็นอิสระ โดยทั่วไปนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรนี้จะมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ขั้นต่ำ 3.2 ขึ้นไป มีทักษะด้านการเขียนที่แข็งแกร่งและพันธะเชิงปัญญาอย่างแท้จริง (genuine intellectual engagement)

CCS Destination Eastern

หลักสูตรการรับสมัครร่วมนี้มีไว้สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางวิชาการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาสองปีแรกของการเรียนระดับปริญญาตรีสี่ปีที่ SCC หรือ SFCC ก่อนที่จะย้ายไปเรียนที่ มหาวิทยาลัย Eastern Washington (EWU) เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

พันธมิตรมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

CCS มีหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนี้ให้การตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่นักศึกษาเลือกไว้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ CCS – ทำให้กระบวนการศึกษาต่อมีความชัดเจนและเรียบง่ายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้นักศึกษามั่นใจในเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตด้วย

หลักสูตรด้านอาชีพและหลักสูตรด้านเทคนิค:

CCS เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (AAS) ในสาขาวิชาชีพและด้านเทคนิคกว่า 100 สาขา หลักสูตรเหล่านี้จะมอบทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา หลักสูตรทางเทคนิคหลายหลักสูตรไม่สามารถโอนหน่วยกิตไปยังระดับมหาวิทยาลัยแบบสี่ปีได้ ดังนั้นนักศึกษาควรพูดคุยกับที่ปรึกษา หากต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรเหล่านี้

Community Colleges of Spokane - image gallery 4

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

IELP (หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด) เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกเพื่อการศึกษาต่อหรือทำงานโดยช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

IELP มีให้บริการที่วิทยาเขต Spokane Falls (SFCC) นักศึกษาอาจต้องการเข้าเรียนหลักสูตร IELP เพราะว่า:

 • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และทุ่มเทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน
 • หลักสูตรถูกรวบรวมและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคล
 • การเรียนการสอนเกิดขึ้นในห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตที่กว้างขวางขึ้น

เพื่อค้นหาว่านักศึกษาแต่ละคนเหมาะสมกับการเข้าเรียนในระดับใด จะมีการทดสอบวัดระดับเพื่อทดสอบการฟัง, การพูด และการเขียน ซึ่งมีสี่ระดับคือ: Beginner, Low Intermediate, Intermediate และ Upper Intermediate/Advanced นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนหนึ่งระดับต่อหนึ่งไตรมาส ดังนั้น IELP สามารถมีระยะเวลาเรียนหนึ่งถึงสี่ไตรมาส และมี ค่าใช้จ่าย ขึ่นกับช่วงเวลานั้นๆ

หลักสูตรการเขียน, การอ่าน และการฟัง/การพูด ถูกรวมเข้ากับชั้นเรียนหลัก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรไวยากรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและจดจำจุดสำคัญของไวยากรณ์อย่างสนุกสนานและได้มีส่วนร่วม

Community Colleges of Spokane - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำนักงานการศึกษานานาชาติ (The Global Education Office) จะดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด โดยผู้สมัครจะต้องส่ง:

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า รวมถึงแปลเอกสารใบรับรองผลการเรียนในระดับมัธยมปลายหรือวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นข้อกำหนดของ US Citizenship and Immigration Services (USCIS)
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีวันหมดอายุอย่างน้อยหกเดือนหลังจากวันเริ่มต้นการเรียนของภาคเรียนที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียน

ความรู้ภาษาอังกฤษ:

นักศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาที่ SCC หรือ SFCC ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL 61 (iBT), 500 (pBT) หรือ 197 (cBT), คะแนน IELTS 5.5 และมีคะแนนส่วนย่อยต่างๆ 5.0 หรือสูงกว่า, คะแนน ITEP Academic 4.0, คะแนน GTEC CBT 1051 หรือสูงกว่า หรือคะแนน PTE 43 หรือสูงกว่า การทดสอบอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาภายหลัง และสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ หลักสูตร IELP อาจเหมาะสมมากกว่า

นักศึกษาทุกคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเจ้าของภาษาต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตร ESL ของ SCC หรือ SFCC โดยมีหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลายประเภทที่วิทยาลัยรับพิจารณา

Community Colleges of Spokane - image gallery 6

วิธีการสมัคร

SCC และ SFCC มีนโยบายการรับเข้าเรียนที่เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับไฮสคูลหรือผู้สมัครทุกคนที่มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านการเรียนและมีอายุ 16 ปีหรือมากกว่า การรับเข้าเรียนจะเป็นในรูปแบบสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อนตามจำนวนนักศึกษาที่หลักสูตรจะสามารถรับเข้าเรียนได้ นักศึกษาควรทำการสมัครเรียนล่วงหน้าก่อนวันเปิดภาคเรียนพอสมควรเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเรียน

การสมัครเข้าเรียนมี 5 ขั้นตอนด้วยกั้น

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)
 • ส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัคร
 • เมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ จะมีการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีศักยภาพที่เหมาะสมกับชั้นเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียนจะคอยให้คำแนะนำโดยการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ และเงื่อนไขการโอนหน่วยกิตของวิทยาลัย รวมถึงช่วยกำหนดเส้นทางการเรียน
 • ขั้นตอนสุดท้าย นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัย
Community Colleges of Spokane - image gallery 7

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ทุกๆปีนักศึกษา CCS จะย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหรือย้ายไปทำงาน และหลักสูตรต่างๆจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

Felix Bunton - “ทุกสิ่งที่เราเรียนรู้ในหลักสูตรนั้นใช้ได้กับโลกภายนอกจริงๆ แน่นอนว่ามันทำให้ผมมีความมั่นใจและมีความรู้ในการทำงาน และประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้” เขาพบว่าความสัมพันธ์ของเขากับคณาจารย์, เพื่อนนักศึกษาและผู้จ้างงานเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง “ที่นี่คือสถานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์"

Morgan Lynch - Morgan ได้เข้าเรียนในหลักสูตรการออกแบบกราฟฟิกที่ SFCC “ The Falls ได้ช่วยให้ดิฉันได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้พ่อแม่ของดิฉันเชื่อว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง พวกเขาไม่เคยรู้จักวิทยาลัยชุมชนมาก่อน”

“หลักสูตรนี้มีความท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะได้ชมผลงานทั้งหมดของคุณและวิจารณ์อย่างอิสระในทุกเรื่อง ซึ่งมันทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น”

ดิฉันคงไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้หากไม่มีการผลักดันจาก Greg Stiles เขาสอนให้ดิฉันรู้ว่าทุกผลงานที่ดิฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้ว มันยังสามารถดีขึ้นได้อีก ดิฉันจะรับฟังความเห็นและมันก็นำไปสู่ผลงานที่ดียิ่งขึ้นเสมอ”

close