Foothill + De Anza Colleges | Silicon Valley, CA

Important information and updates for Spring 2022 applicants and admitted students
For COVID-19 (Coronavirus) updates, please visit the Foothill College or De Anza College update websites

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

ทั้งวิทยาลัย Foothill และ De Anza เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเต็มรูปแบบในเขตพื้นที่ซานฟรานซิสโกเบย์เอเรียในใจกลางซิลิคอนวัลเลย์ โดยมีศิษย์เก่าจำนวนมากของวิทยาลัยสองแห่งนี้ที่ได้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในโลกของเทคโนโลยี

วิทยาลัย Foothill และ De Anza จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสำเร็จการเรียนหลักสูตร 2 ปีหรือหลักสูตรโอนย้าย จากนั้นจีงโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่เลือกเพื่อเข้าเรียนในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยด้วยการเรียนต่ออีก 2 ปี นักศึกษาจะสามารถสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ วิทยาลัยทั้งสองมีอัตราการโอนย้ายที่ดีเยี่ยมไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก อีกทั้งยังมีความร่วมมือเป็นพิเศษกับ University of California (UC) และ California State University (CSU)

นักศึกษานานาชาติทุกคนที่ต้องการเรียนในสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยในใจกลางภาคอุตสาหกรรมที่เจริญก้าวหน้าจะพึงพอใจกับหลักสูตรการเรียนที่ Foothill และ De Anza

นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนอันหลากหลายให้เลือกเรียนแล้ว นักศึกษาของทั้งสองวิทยาลัยยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา, กิจกรรมอาสาสมัคร, สโมสรและการฝึกงานมากมายเพื่อทำกิจกรรมทางสังคม, สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และพัฒนาทักษะต่างๆนอกห้องเรียน โดยรวมแล้วนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับความต้องการจากการลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัย Foothill หรือวิทยาลัย De Anza

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทั้งวิทยาลัย Foothill และ De Anza เป็นผู้ที่มีการทำงานในสาขาของตนเองอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกย่องในด้านนวัตกรรมและการสร้างคุณประโยชน์ให้กับการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 คณาจารย์สาขาดาราศาสตร์ 3 ท่านของวิทยาลัย Foothill เป็นคณาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนกลุ่มแรกๆที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Airborne Astronomy Ambassador ขององค์การนาซา

ในช่วงปลายปี 2020 ศูนย์การเรียนออนไลน์ของวิทยาลัย De Anza ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมแห่งปีจากองค์กร League of Innovation in the Community College ระดับประเทศในด้านการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนวิทยาเขตไปสู่การเรียนทางออนไลน์ในช่วงของการระบาดของ COVID-19 โดยทางวิทยาลัยได้มีการรับมือที่ดีเยี่ยมเพื่อเปลี่ยนไปสู่การเรียนทางออนไลน์จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งวิทยาเขตทั้งสองแห่งยังคงสามารถดำเนินการสอนที่มีคุณภาพสูงและมีบริการช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลกผ่านทางการเรียนออนไลน์

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 3

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Foothill และ De Anza มีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาที่ดีเยี่ยมให้กับนักศึกษาในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียน ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงไม่มีการจ้างอาจารย์ช่วยสอน แต่ใช้วิธีการจัดชั้นเรียนและกลุ่มการเรียนให้มีขนาดเล็กเพียงพอที่อาจารย์ผู้สอนจะสามารถสอนนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยจำนวนนักศึกษาที่ไม่มากเกินไป

เนื่องจากวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีอัตราการได้รับโอนย้ายเข้าเรียนที่ University of California ที่ดีเยี่ยม อันเป็นผลจากการที่นักศึกษาได้รับการสอนความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นและทักษะการใช้ชีวิตเพื่อการประสบความสำเร็จกับการเรียนระดับอุดมศึกษาของอเมริกาและการบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนของตนเอง

วิทยาลัยทั้งสองแห่งได้รับการรับรองวิทยฐานะและมีการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรด้านการศึกษาและภายในวิทยาลัยเองทุกๆ 7 ปี โดยเป็นการรายงานผลเกี่ยวกับคุณภาพการสอนโดยรวม ซึ่งรายงานครั้งล่าสุดของทั้งสองวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงการสอนที่มีคุณภาพสูงและผลกระทบเชิงบวกของคณาจารย์ที่มีต่อชีวิตของนักศึกษา

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

ทั้งวิทยาลัย De Anza และ Foothill มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาตรี (AA/AS), หลักสูตรอนุปริญญาตรีเพื่อการโอนย้าย (AA-T, AS-T) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรอันหลากหลาย

แต่ละหลักสูตรจะอยู่ภายใต้แผนกวิชาและแผนกวิชาต่างๆจะอยู่ภายใต้ภาควิชาที่ครอบคลุมหลายสาขา โดยสาขาวิชาเอกที่ได้รับความนิยมที่สุดในหมู่นักศึกษานานาชาติจะอยู่ภายใต้ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (PSME) หรือภาควิชาธุรกิจและสังคมศาสตร์ อย่างเช่นหลักสูตรสาขาการบัญชี, ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ส่วนภาควิชาอื่นๆประกอบด้วย: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพพร้อมด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาชีววิทยา, การช่วยเหลือทางการแพทย์และทันตกรรม และเทคโนโลยีสัตวแพทย์; ภาควิชาวิจิตรศิลป์/ศิลปะสร้างสรรค์ที่เปิดสอนหลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์, ภาพยนตร์, ดนตรี, การถ่ายภาพและการละคร; และภาควิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว/พลศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, เวชศาสตร์การกีฬาและกรีฑา; ภาควิชาศิลปศาสตร์ภาษา อย่างเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ESL และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

หลักสูตรในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเช่นจิตวิทยา, เด็ก, การพัฒนา, ประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์จะอยู่ภายใต้ภาควิชาที่แตกต่างกันที่วิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่ก็เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันที่ทั้งสองวิทยาลัย

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิทยาลัย Foothill และ De Anza เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปีและมากกว่า โดยทางวิทยาลัย Foothill และ De Anza มีการเปิดรับนักศึกษานานาชาติเข้าเรียน 3 รอบต่อปีในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ ในฐานะวิทยาลัยชุมชนที่เป็นประตูเบิกทางสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ SAT เพื่อการได้รับเข้าเรียน แต่นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการเรียนระดับไฮสคูลเมื่อทำการสมัครเรียน

นอกจากนี้ผู้สมัครนานาชาติต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่กำหนดสำหรับการได้รับเข้าเรียนที่วิทยาลัย ทางวิทยาลัย Foothill และ De Anza รับพิจารณาผลคะแนนสอบและคุณวุฒิความรู้ภาษาอังกฤษหลากหลายประเภท แต่สำหรับการรับเข้าเรียนแบบเต็มรูปแบบ นักศึกษาต้องได้คะแนนรวม IELTS 6.0/ TOEFL 6.5/ Duolingo 95 หรือคะแนนสอบเทียบเท่าจากองค์กรทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแห่งอื่นๆอันเป็นที่ยอมรับ

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Foothill และ De Anza เป็นวิทยาเขตที่มีทัศนียภาพสวยงามด้วยความงดงามทางธรรมชาติของพื้นที่โดยรอบ รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันทันสมัยและสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัล วิทยาลัยทั้งสองแห่งมีสิ่งจำเป็นต่างๆทุกอย่างสำหรับวิทยาเขต อย่างเช่นร้านหนังสือ, ห้องสมุด, ร้านอาหาร, ศูนย์สุขภาพ, ห้องแล็บคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์, โรงละคร, อาคารเรียนและศูนย์กวดวิชา โดยมีสถานที่สำคัญอันมีชื่อเสียงที่วิทยาลัย De Anza อย่างเช่นท้องฟ้าจำลองและศูนย์ประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียและหอดูดาวที่วิทยาลัย Foothill

ทางวิทยาลัยไม่มีบริการที่พักในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษา แต่นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเรียนที่วิทยาลัย Foothill-De Anza สามารถขอความช่วยเหลือในการจัดสรรที่พักจากวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถช่วยจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ (นักศึกษาจะพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน) หรือให้ความช่วยเหลือในการหาที่พักของเอกชนในเขตพื้นที่ท้องถิ่น

กิจกรรมกีฬาและกรีฑามีส่วนสำคัญกับชีวิตนักศึกษาที่วิทยาลัยทั้งสองแห่ง วิทยาลัย Foothill มีทีมแข่งขันกีฬา 12 ประเภท ขณะที่วิทยาลัย De Anza มี 16 ทีมกีฬาระดับวิทยาลัย – 8 ทีมชายและ 8 ทีมหญิง วิทยาลัยทั้งสองแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ (อย่างเช่น ศูนย์กีฬาทางน้ำขนาดโอลิมปิกและสนามกีฬากลางแจ้ง) โดยนักศึกษาทุกคนสามารถทดลองหรือสมัครเรียนหลักสูตรกีฬาประเภทต่างๆได้

Foothill - De Anza Colleges - image gallery 7

บริการช่วยเหลือนักศึกษาและความปลอดภัย

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเรียนและศูนย์โอนย้ายที่วิทยาเขตทั้งสองแห่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียนที่ครอบคลุม เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อทำงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติและช่วยนักศึกษาในการวางแผนการเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการโอนย้าย นอกจากนี้แผนกให้คำปรึกษายังมีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆเพื่อยกระดับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา, กระบวนการโอนย้าย, การวางแผนอาชีพและอีกมากมาย

วิทยาลัยทั้งสองแห่งมีบริการช่วยเหลืออันหลากหลายเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคหรือความกังวลต่างๆที่อาจมีผลกระทบกับชีวิตของนักศึกษา โดยมีทรัพยากรต่างๆมากมายสำหรับนักศึกษา อย่างเช่นความช่วยเหลือในเรื่องจำเป็นพื้นฐานอย่างที่พัก, การเดินทางและอาหาร นักศึกษาคนใดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นพื้นฐานเหล่านี้จะพบว่ามีทรัพยากรช่วยเหลือต่างๆในวิทยาเขต

นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมที่วิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของนักศึกษา อย่างเช่นบริการด้านสุขภาพพร้อมด้วยบริการรักษาฟรีและค่าใช้จ่ายต่ำ, บริการให้คำปรึกษาส่วนตัวฟรีและบริการด้านสุขภาพจิต, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดูแลเด็ก, บริการให้คำแนะนำด้านกฏหมายและอีกมากมาย

ท้ายที่สุดฝ่ายกิจกรรมนักศึกษานานาชาติที่วิทยาเขตแต่ละแห่งยังมีการจัดกิจกรรมทางสังคม, ความช่วยเหลือด้านการเข้าเมืองและเป็นจุดติดต่อทั่วไปสำหรับนักศึกษานานาชาติ ไม่ว่านักศึกษาจะต้องการอะไรในระหว่างการเรียนในหลักสูตร วิทยาลัยทั้งสองแห่งสามารถให้ความช่วยเหลือได้

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ทางวิทยาลัย Foothill และ De Anza มีความเชื่อว่านักศึกษาควรมีอิสระเพื่อมุ่งมั่นกับการเรียน ด้วยเหตุนี้ความปลอดภัยของนักศึกษาจึงมีความสำคัญสูงสุดที่วิทยาเขตทั้งสองแห่ง

วิทยาลัยได้รับการดูแลความปลอดภัยโดยแผนกตำรวจของเขตวิทยาลัยชุมชน Foothill-De Anza ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ทั้งที่วิทยาเขต Foothill และ De Anza จากรายงานตัวเลขเหตุอาชญากรรม มีครั้งหนึ่งที่วิทยาลัย Foothill อยู่ในอันดับที่หนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียในด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและอันดับที่สองของสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยวิทยาลัย De Anza ที่อยู่ในอันดับที่สองของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในการจัดอันดับล่าสุด วิทยาลัย De Anza อยู่ในอันดับท็อป 20 ด้วยตัวเลขเหตุอาชญากรรม, การลักขโมย, การโจรกรรมหรือการจับกุมในท้องถิ่นที่ต่ำมาก

close