University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 1

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Wisconsin-Milwaukee (UWM) ได้ให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกในราคาที่เหมาะสมมายาวนานกว่า 60 ปี UWM เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับท็อป 131 ของสหรัฐอเมริกาในการจัดอันดับโดย Carnegie Classification พร้อมด้วยนักศึกษามากกว่า 26,000 คนที่เรียนที่สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ‘Research 1’ แห่งนี้

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 1,200 คนจาก 90 ประเทศ พร้อมหลักสูตรให้เลือกเรียนจำนวน 195 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเช่น:

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโทสถาปัตยกรรมศาสตร์ (M Arch)

หลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ใน 12 คณะวิชาและวิทยาลัย นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยที่มีความสำคัญและนวัตกรมในศูนย์วิจัย, ห้องทดลองและสถาบันมากกว่า 100 แห่ง คณาจารย์จะดำเนินการสอนในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน พร้อมด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 18:1 คณาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาเพื่ออาชีพการทำงานที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า

นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและมีหลายหลักสูตรที่รวมโอกาสการฝึกงานด้านวิชาการไว้ด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและกับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกของมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศของบริษัทระดับ Fortune 500 จำนวน 7 บริษัทที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงงานของผู้ผลิตระดับชั้นนำมากมายด้วย

วิทยาเขตหลักของ UWM ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัยที่ร่มรื่นและเป็นมิตรกับนักศึกษาของเมือง Milwaukee เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Wisconsin ห่างจากจากตอนเหนือของเมือง Chicago ประมาณ 90 นาที และเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำอีกด้วย นักศึกษาจะสามารถเดินเล่นไปตามแนวชายหาดของทะเลสาบมิชิแกน หนึ่งในห้าทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ

UWM มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ระดับโลกและความหลากหลายทางคุณค่าในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นเป็นพลเมืองที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน UWM ได้ผลิตเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 191,000 คนทั่วโลก อาทิเช่น Satya Nadella ประธานบริหารของ Microsoft

University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 2

ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์การประกอบธุรกิจ Lubar

ศูนย์การประกอบธุรกิจ Lubar เป็นโครงการใหม่ของ UWM ในปี 2019 ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความสามารถพัฒนาแนวคิดของตนเองและก้าวไปสู่การเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

คณาจารย์ที่มีนวัตกรรมพร้อมด้วยรูปแบบโครงการอันเป็นเอกลักษณ์จะช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม โดยทางศูนย์จะมีโอกาสสำหรับการทำงานร่วมกันและการประสานงาน รวมถึงพื้นที่อันมีนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาวิสาหกิจด้วย นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร, โครงการ, เวิร์คช็อปและกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะต่างๆและเพิ่มโอกาสทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

สถาบัน Connected Systems

สถาบัน Connected Systems เป็นอีกหนึ่งโครงการล่าสุดของมหาวิทยาลัยเพื่อการทำงานวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม โดยมีการดำเนินงานวิจัยในด้านการผลิตระบบดิจิทัลและแรงงานที่มีทักษะร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันทันสมัย ทางสถาบันสามารถยกระดับกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยจนมีเอกลักษณ์แตกต่างจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน

University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 3

คุณภาพการสอน

คณาจารย์

นักศึกษานานาชาติจะได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างใกล้ชิด UWM มีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 18:1 ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้การเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง คณาจารย์ทุกท่านเป็นบุคลากรระดับชั้นนำและได้รับการยกย่องในผลงานอันโดดเด่นของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

การวิจัย

UWM มีเป้าหมายในการสร้างการค้นพบและผลสำเร็จด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนการวิจัยระดับโลกและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเมือง Milwaukee, รัฐ Wisconsin และนอกเหนือจากนั้น การวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจะช่วยแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีโครงการริเริ่มอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนจนถึงการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสทำงานร่วมกับคณาจารย์ในโครงการวิจัย ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันมีค่าที่หลายๆมหาวิทยาลัยจะมีให้กับเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตเท่านั้น

University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 4

โครงสร้างแผนกวิชา

มีหลักสูตรการเรียนอันหลากหลาย 195 หลักสูตรให้เลือกเรียนที่ UWM ซึ่งทำให้นักศึกษาทุกคนจะสามารถค้นพบหลักสูตรที่เหมาะกับตนเองเพื่อเริ่มต้นอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรจะดำเนินการสอนในคณะวิชาและวิทยาลัยต่อไปนี้:

 • คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมือง
 • คณะวิชาศิลปศาสตร์ Peck
 • คณะวิชาธุรกิจ Lubar
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์น้ำจืด
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะวิชาสารสนเทศศึกษา
 • วิทยาลัยอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยการพยาบาล
 • คณะวิชาสาธารณสุข Joseph J. Zilbar
 • คณะวิชาสวัสดิการสังคม Helen Bader

คณะวิชาวิทยาศาสตร์น้ำจืด UWM เป็นบัณฑิตวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ทำการศึกษาด้านน้ำจืดเป็นการเฉพาะ ขณะที่เมือง Milwaukee ก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะ ”เมืองที่มีน้ำเป็นศูนย์กลาง” คณะวิชานี้จะช่วยพัฒนานักวิทยาศาสตร์, นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายแห่งอนาคตให้มีความพร้อมด้วยทักษะและความชำนาญแบบสหวิทยาการที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่สำคัญต่อทรัพยากรน้ำจืด รวมถึงปกป้องและอนุรักษ์หนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญที่สุดของโลกด้วย

พันธมิตรของ UWM ในโครงการด้านสุขภาพประกอบด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาลัยการพยาบาล, คณะวิชาสาธารณสุข Joseph J. Zilber และคณะวิชาสวัสดิการสังคม Helen Bader โครงการริเริ่มนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมผ่านทางการศึกษาแบบสหวิชาชีพที่จำลองสภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพจริงและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสดำเนินงานวิจัยอันมีนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คณะวิชาศิลปศาสตร์ Peck ของมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรภาพยนตร์ระดับชั้นนำของโลก

นักศึกษาอาจเลือกเรียนหลักสูตรทางออนไลน์ของ UWM ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาทางออนไลน์มากมายในหลากหลายสาขา

University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 5

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบในระดับที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนแบบปกติหรือแบบมีเงื่อนไข; หรือ
 • การเรียนระดับมหาวิทยาลัย: การผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาการเต็มเวลาแบบมีหน่วยกิตอย่างน้อย 18 เดือน (ประมาณ 3 ภาคเรียน) จากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการรับรองวิทยฐานะที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนที่ UWM; หรือ
 • การเรียนระดับมัธยมศึกษา/ไฮสคูล: ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา/ไฮสคูล 2 ปีสุดท้ายจากสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนที่ UWM

นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนแบบปกติจะได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขในด้าน ‘คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ’ ซึ่งหมายความว่านักศึกษาต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการควบคู่กับการเรียนหลักสูตรปริญญาของตนเอง

นักศึกษาที่ได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขอันเป็นผลจากระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ UWM และได้คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนดก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนหลักสูตรวิชาการ

นักศึกษาควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเองและสาขา/ระดับการเรียนที่เลือกสมัคร

University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 6

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย, ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่มากมาย, พัฒนาตนเองและมีช่วงเวลาที่น่าจดจำ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมมากมายภายในอาคารเรียนในวิทยาเขตมากกว่า 30 อาคาร รวมถึงห้องสมุดหลายแห่งพร้อมด้วยสื่อความรู้มากกว่า 5.2 ล้านรายการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสังคมและส่วนบุคคลมากมาย อย่างเช่น:

 • หอพักนักศึกษาแบบห้องชุดในวิทยาเขต พร้อมอัตราค่าเช่าที่รวมบริการมื้ออาหารไว้ด้วย
 • 15 ทีมกีฬาระดับ NCAA Division
 • ศูนย์ Klotsche (ซึ่งมีบริการโรงยิมและสระว่ายน้ำในร่ม, ชั้นเรียนออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬาภายในและระดับสโมสร และทริปกิจกรรมผจญภัยต่างๆ)
 • องค์กรนักศึกษามากกว่า 300 องค์กรที่ตรงกับความสนใจอันหลากหลายของนักศึกษา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและดนตรีมากมายตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงผลงานและการแสดงทัวร์ของนักศึกษาด้วย

วิทยาเขตหลักอันสวยงามและขนาดกะทัดรัดของ UWM อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Milwaukee เพียงการเดินทางด้วยรถประจำทางระยะทางสั้นๆ นักศึกษานานาชาติจะสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองอันมีชีวิตชีวา นักศึกษาทุกคนจะได้รับบัตรรถประจำทางเพื่อใช้บริการได้ฟรี

University of Wisconsin-Milwaukee - image gallery 7

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติสามารถมั่นใจได้ว่า UWM จะทำทุกอย่างเพื่อให้ชุมชนมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย นักศึกษาจะได้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญล่าสุดและการแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆในวิทยาเขตดังต่อไปนี้:

 • S.A.F.E. Walkers – บริการที่นักศึกษาจะสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นมิตรและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเดินเป็นเพื่อนไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขตในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัย
 • ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน S.A.F.E. – บริการอาสาสมัครที่นักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในวิทยาเขต
 • บริการรถตู้แท็กซี่ B.O.S.S. (Be On the Safe Side) – บริการการเดินทางที่ปลอดภัยเพื่อให้นักศึกษารู้สึกสบายใจเมื่อต้องเดินทางในเวลากลางคืน
 • UWM-PD – แผนกตำรวจของมหาวิทยาลัยเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 นาย
 • แอพพลิเคชั่น RAVE Guardian – แอพพลิเคชั่นระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยให้แผนก UWM-PD สามารถสื่อสารกับชุมชนในวิทยาเขตได้
 • แผนกสุขภาพและความปลอดภัยในวิทยาเขต – นักศึกษาจะพบว่ามีข้อมูลและคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในวิทยาเขต
close