ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hong Kong ตั้งอยู่ในใจกลางทวีปเอเชียและเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยสมัยใหม่และมีชื่อเสียงของฮ่องกง HKUST อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS (2018) และเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายทั้งหลักสูตรการวิจัยและชั้นเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ธุรกิจและการจัดการ, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสาขาสหวิทยาการศึกษาที่นำไปสู่คุณวุฒิปริญญาเอกและปริญญาโทและอนุปริญญาระดับบัณฑิต

  • หลักสูตรการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีสองประเภท ได้แก่ ปริญญาโทปรัชญา (MPhil) และ ปริญญาเอกปรัชญา (PhD) ทั้งสองหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนและการทำวิจัยอิสระ รวมถึงต้องมีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาจะใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกแบบเต็มเวลาจะใช้ระยะเวลาเรียน 3 หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแรกเข้า

  • หลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

นักศึกษาของหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี (TPg) จะต้องผ่านการเรียนในชั้นเรียนตามเวลาขั้นต่ำที่กำหนดและทำงานโครงการหากมี หลักสูตร TPg จะนำไปสู่การสำเร็จคุณวุฒิปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc), ปริญญาโทนโยบายสาธารณะ (MPP) หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจระดับผู้บริหาร (EMBA) โดยมีระยะเวลาเรียนเต็มเวลาปกติประมาณ 1-2 ปี

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม