เรียนต่อเนเธอร์แลนด์

Study in Netherland

เรียนต่อเนเธอร์แลนด์

นักศึกษานานาชาติที่เลือกมาเรียนต่อเนเธอร์แลนด์จะได้รับประโยชน์จากการเรียนในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำเลที่ตั้งบนใจกลางทวีปยุโรปและความคุ้มค่าของเงิน นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถานที่เพื่อการศึกษาในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติด้วยการใช้ระบบ “การเรียนรู้จากต้นต่อของปัญหา” ซึ่งเป็นระบบที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและค้นพบข้อสรุปผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและการอภิปรายเป็นกลุ่ม