เรียนมนุษยวิทยาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขามนุษยวิทยา
  • เรียนที่ไหนดี
Anthropology

มนุษยวิทยา คือวิชาที่ผสมผสานองค์ความรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์ เข้าด้วยกัน วิชานี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มาตั้งแต่ยุคการล่าอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน เพราะมนุษย์ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมยุโรปตะวันตกกับวัฒนธรรมแอฟริกัน รวมถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย ขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็นเรื่องวัฒนธรรม โบราณคดี ภาษาศาสตร์ และชีววิทยา

หลักสูตรของมนุษยวิทยาในแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันออกไป บางแห่งจะสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่กล่าวไว้ข้างต้น ในขณะที่บางหลักสูตรจะเจาะลึกด้านใดด้านหนึ่งไปเลย ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งหลักสูตรระยะสั้น และการศึกษาระดับปริญญา แต่ไม่ว่าจะเลือกศึกษารูปแบบใด ศาสตร์นี้ก็มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือ ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากขึ้น

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม หลงใหลเสน่ห์ประเพณีและวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในแต่ละพื้นที่ มนุษยวิทยาเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สาขาวิชานี้เน้นการฟังบรรยายและประเมินผลจากการส่งงานเป็นหลัก ผู้เรียนจึงต้องมีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชา และแบ่งเวลาสำหรับการเขียนงานส่งอย่างสม่ำเสมอ

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

หลังจบการศึกษา บัณฑิตส่วนใหญ่จะทำงานกับหน่วยงานรัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร อย่างเช่นงานในพิพิธภัณฑ์ หรือหากศึกษามาเฉพาะทางเกี่ยวกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ก็สามารถลงพื้นที่ไปทำงานในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนอื่นๆ อย่างเช่น สภากาชาด หรือ องค์กรยูเนสโก้ (Unesco) ได้อีกด้วย

ส่วนหนึ่งของวิชามนุษยวิทยามีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและทัศนคติหลากหลายรูปแบบของคนในสังคม หากมีประสบการณ์ทำงานด้านโฆษณา งานขาย และการตลาด มาก่อน มนุษยวิทยาก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เหมาะแก่การเรียนเพื่อเสริมทักษะในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ ยังสามารถสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์สอนพิเศษได้ วิชามนุษยวิทยามีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายสาขาชีพ ในประเทศอังกฤษค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปีของบัณฑิตสาขาวิชานี้ อยู่ที่ประมาณ 18,125 ปอนด์ (ประมาณ 860,000 บาท) ต่อปี

การสมัครเรียนสาขามนุษยวิทยา

วิชามนุษยวิทยา คือการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจความมนุษย์ โดยพิจารณาจากบริบททางวัฒธรรมผ่านหลักฐานอ้างอิง โครงสร้างความเชื่อทางสังคม รวมถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา ปรัชญา และยังเชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เนื้อหาภายในหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยจึงแตกต่างกันและมีความหลากหลายมาก

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ว่า ต้องสอบ A-Level ได้ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแตกต่างจากประเทศอังฤษ และสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ผู้สมัครควรมีพื้นฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาก่อน

หัวข้อในการศึกษาวิชามนุษยวิทยามีความหลากหลาย และมีวิธีการประเมินผลผู้เรียนหลายวิธี ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบข้อเขียนในลักษณะการเขียนเรียงความ และทำรายงาน หรือบางครั้งอาจประเมินจากการมีส่วนร่วมในภาคปฏิบัติ ดังนั้น นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จึงต้องสอบ IELTS ให้ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป เพื่อเป็นการการันตีว่า นักศึกษาจะสามารถติดตามเนื้อหารายวิชาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

เรียนที่ไหนดี

ในประเทศอังกฤษ มีมหาวิทยาชั้นนำหลายแห่งที่เชี่ยวชาญในหลักสูตรมนุษยวิทยาโดยเฉพาะ อย่างเช่น Oxford University, Cambridge University, The London School of Economics และ St Andrews University หากคุณมีผลการศึกษาที่ผ่านมาเข้าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะเลือกสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา หากต้องการความเหลือ มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็มีทุนสนับสนุนอยู่จำนวนหนึ่ง และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องมาอาศัยอยู่ไกลบ้านคนเดียว การเลือกสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ได้อย่างสบายใจเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องพิจารณาตัวเองให้ดีว่า เราเหมาะกับสภาพสังคมที่กว้างขวางได้รู้จักคนเยอะ หรือชอบอยู่อย่างอบอุ่นในชุมชนขนาดไม่ใหญ่นัก

นอกจากนี้ คุณควรจะมองการณ์ไกลถึงอาชีพที่ต้องการทำในอนาคตด้วย อย่าลืมพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยที่เลือกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณสนใจหรือไม่ มหาวิทยาลัยนั้นมีช่องทางส่งเสริมให้นักศึกษาได้หาประสบการณ์ทำงานระหว่างเรียนบ้างไหม และหากมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก ก็จะช่วยให้การหางานของคุณง่ายขึ้นเมื่อจบการศึกษา

คอร์สมนุษยวิทยาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านมนุษยวิทยา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม715ครั้ง ดู 41 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม617ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม400ครั้ง ดู 412 หลักสูตร
4
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม393ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม278ครั้ง ดู 46 หลักสูตร
6
69
เยอรมัน
เข้าชม68ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
7
189
สวีเดน
เข้าชม49ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
8
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม33ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
9
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม31ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
10
48
เดนมาร์ก
เข้าชม26ครั้ง ดู 4 หลักสูตร