เรียนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
  • เรียนที่ไหนดี
Built Environment

สิ่งแวดลอมสรรค์สร้าง หมายถึง การสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ หรือโครงสร้างระบบขนส่งมวลชน เนื้อหาที่เรียนจะบูรณาการวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ากับการบริหารจัดการสารธานูปโภคต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาทางกายภาพ ที่อาจนําไปสูปัญหาสิ่งแวดลอม

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณสนใจการก่อสร้าง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และต้องการทำงานในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างก็นับเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน และต้องเรียนอย่างเจาะลึก จึงค่อนข้างเรียนหนักและใช้ความสามารถเฉพาะทางสูงพอสมควร ผู้สนใจเข้าศึกษาควรมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา รวมถึงสนใจประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน การเรียนจะมีทั้งการบรรยายในห้อง ทำแบบฝึกหัด และทำวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งต้องใช้เวลานอกชั้นเรียนในการศึกษาเพิ่มเติมมากพอสมควร

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

บัณฑิตสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง สามารถเลือกทำงานได้หลายอาชีพ โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำงานด้านการวิจัย สำรวจ พื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบของสิ่งก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม หรือทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐบาล ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยของประชาชนในท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังสามารถผันตัวเองไปทำงานในภาคส่วนอื่นๆ อย่างเช่น ด้านธุรกิจ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ตรวจสอบดูแลการทำสัญญาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบกฎหมายในเชิงพาณิชย์

การสมัครเรียนสาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่ กำหนดไว้ว่าผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาระดับ A-level ในด้านภูมิศาสตร์ หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบนอกเวลาได้ และมีการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้

สำหรับระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ 2.1 ขึ้นไปใน honours degree (ปริญญาตรีที่เรียนเพิ่มเติมมากกว่าบัณฑิตที่ได้รับปริญญาตรีธรรมดาเป็นบางวิชา) และสำหรับผู้มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IETLS ได้ 6.0 คะแนนขึ้นไป

วิธีการประเมินผลผู้เรียน จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละมหาวิทยาลัย และระดับที่เลือกศึกษา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งความเรียง การสอบ หรือทำรายงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเก็บรวมรวบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำวิจัยก่อนจบการศึกษา

เรียนที่ไหนดี

มีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง นอกจากจะมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นจำเป็นต่อการศึกษาครบครันแล้ว ยังมีคอนเนคชั่นที่ดีกับองค์กรต่างๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการหางานในอนาคตเมื่อจบการศึกษา

หลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเนื้อหาหลักๆ ที่ใกล้เคียงกัน แต่การรับเข้าศึกษาอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงต้องลองศึกษาเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจดู ค่าธรรมเนียมการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา หากขาดแคลนทุนทรัพย์ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานนอกเวลาได้

การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 5 ซึ่งแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นก็ตั้งคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาไว้สูงเช่นกัน คุณอาจลองมองหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปานกลางไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่ไม่ได้ติดอันดับหรือมีชื่อเสียงโด่งดังมากนัก แต่ก็มีคุณภาพการศึกษาที่ดี ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ และพร้อมจะมอบความสำเร็จให้แก่ผู้ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการศึกษา

คอร์สสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม183ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม170ครั้ง ดู 51 หลักสูตร
3
32
แคนาดา
เข้าชม46ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
4
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม21ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
5
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม18ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
6
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม14ครั้ง ดู 8 หลักสูตร
7
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม9ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม9ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม7ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
39
จีน
เข้าชม4ครั้ง ดู 1 หลักสูตร