เรียนกฏหมายอาญาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขากฏหมายอาญา
  • เรียนที่ไหนดี
Criminal Law

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายแพ่งตรงที่กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือองค์กร แต่กฎหมายอาญามีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ผู้ใดละเมิดกฎหมายอาญา ถือว่าละเมิดต่อรัฐโดยตรง หลักการของกฎหมายอาญาจะเน้นไปที่การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่เหมือนกฎหมายแพ่งที่ยุติข้อพิพาทด้วยการชดเชยด้วยทรัพย์สิน

ระบบของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา มีความแตกต่างกันมาเป็นเวลานับพันปี จนมาถึงทุกวันนี้ระบบกฎหมายอาญา ได้ถูกวางโครงสร้างไว้เพื่อปกป้องสวัสดิภาพทางกายและรักษาจริยธรรมของคนในรัฐ ซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ละเมิดกฎหมายจะต้องได้รับบทลงโทษทางอาญา ที่เหมาะสมกับระดับความผิดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกฎหมายอาญา และวิธีการนำข้อกฎหมายเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สาขานี้เหมาะกับใคร

สาขาวิชากฎหมายอาญาเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีทางอาญา หากคุณอยากทำความเข้าใจเงื่อนไขการลงโทษทางอาญา และเข้าใจบทบาทของระบบกฎหมายที่มีต่อการปกป้องรัฐ คอร์สนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณ

นอกจากความชอบในเรื่องกฎหมายแล้ว ผู้สนใจเรียนด้านนี้ยังต้องพร้อมทำงานหนัก และมีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชา ซึ่งจะต้องศึกษาผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย รวมถึงเข้าใจประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของกระบวนการยุติธรรม

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

หนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมจากศิษย์เก่าของคอร์สนี้ คือการประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านกฎหมายอาญา หรือ เรียนจบคอร์ส GDL (Graduate Diploma in Law) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทำงานเป็นทนายความ ซึ่งแบ่งออกเป็น Solicitor ทนายที่ติดต่อกับลูกความโดยตรง ร่างและจัดเตรียมเอกสาร และ Barrister ทำหน้าที่ว่าความในศาล และมักจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับลูกความโดยตรง

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชากฎหมายในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 18,911 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 898,000 บาท) ซึ่งค่อนข้างต่ำกว่าเงินเดือนทั่วไปของบัณฑิตจบใหม่โดยเฉลี่ย แต่ถ้าได้ทำคดีทางอาญาที่ค่อนข้างเป็นคดีดัง ก็จะได้ค่าตอบแทนสูงมาก ทั้งนี้รายได้อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

แต่ถ้าหากไม่ต้องการทำงานด้านกฎหมายโดยตรง บัณฑิตยังสามารถนำทักษะที่ได้เรียนจากคอร์สนี้ ไปประยุกต์กับการทำงานอย่างอื่นได้ อาชีพที่ได้รับความนิยมสำหรับบัณฑิตสาขาวิชากฎหมาย ก็อย่างเช่น งานในกรมตำรวจ นักวารสารศาสตร์ นักบัญชี และพนักงานธนาคาร เป็นต้น

การสมัครเรียนสาขากฏหมายอาญา

กฎหมายเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม จึงมีเกณฑ์การรับสมัครที่สูงพอสมควร ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้อย่างจริงจัง อย่างเช่นเคยเรียน วิชากฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือจิตวิทยา มาก่อน ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้บังคับแต่ก็ช่วยทำให้ใบสมัครของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

หลักสูตรปริญญาตรีด้านกฎหมายอาญาใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานด้านกฎหมาย ซึ่งก็อาจจะต้องขยายเวลาเรียนไปอีก 1 ปี มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ จะกำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการสอบความถนัดทางกฎหมาย LNAT (the National Admissions Test for Law) ก่อนเริ่มคอร์ส

หรือถ้าคุณมีวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว แต่ไม่ใช่สาขาวิชาด้านกฎหมาย และต้องการศึกษาต่อเพิ่มเติมทางด้านกฎหมาย คุณสามารถลงเรียนคอร์ส Graduate Diploma in law (GDL) ซึ่งจะช่วยฝึกอบรมให้คุณพร้อมสำหรับการเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ

ผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป เพื่อเป็นการการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาของคุณ

เรียนที่ไหนดี

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเกณฑ์ในการรับสมัคร มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมายหลายแห่ง กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องสอบผ่าน A-level ขึ้นไป และผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องสอบผ่านด้วยระดับคะแนน 2:1 ขึ้นไป ดังนั้นคุณจึงต้องตรวจเช็คให้ดีว่าผลการเรียนของคุณผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ และคอร์สนี้ต้องใช้ระยะเวลาเรียนหลายปี คุณควรคำนวณให้รอบคอบว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าครองชีพ อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ หากไม่ได้มีความพร้อมด้านการเงินมากนัก ก็ควรมองหาสถาบันที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

คอร์สด้านกฎหมายอาญามีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท การเลือกสถาบันการศึกษาจะมีผลอย่างมากต่อการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการทำงานเป็นทนายความ หากได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จะง่ายต่อการหาที่ฝึกงานในหน่วยงานด้านกฎหมายมากขึ้น และประสบการณ์ฝึกงานที่ดีก็จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการหางานในอนาคต สถาบันการศึกษาอย่าง Cambridge, Oxford, Durham, University College London, Kings College London, Nottingham, Glasgow, Exeter และ Bristol ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย ซึ่งผู้สมัครจะต้องสอบผ่านความถนัดทางกฎหมาย LNAT (the National Admissions Test for Law) ก่อนเริ่มคอร์ส และมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองส่วนใหญ่ยังมักมีชื่อเสียงทางด้านคอร์ส Graduate Diploma in Law อีกด้วย

การเลือกสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเรียนต่อ ซึ่งเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนไม่น้อย คุณควรเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอย่างมีความสุข อย่าลืมพิจารณาถึงวัฒนธรรมโดยรอบสถานศึกษา ที่จะทำให้คุณอยู่ได้อย่างสบายใจ และได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุดด้วย

คอร์สกฏหมายอาญาอื่นๆที่คุณสามารถเรียนได้

1

ขั้นตอนปฏิบัติทางกฏหมายอาญา

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านกฏหมายอาญา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม1,087ครั้ง ดู 86 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม775ครั้ง ดู 447 หลักสูตร
3
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม332ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม196ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม122ครั้ง ดู 2 หลักสูตร
6
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม104ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
7
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม51ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
8
114
มาเลเซีย
เข้าชม11ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม8ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
10
90
อิตาลี
เข้าชม2ครั้ง ดู 2 หลักสูตร