นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา

เรียนกฏหมายศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขากฎหมายศึกษา
  • เรียนที่ไหนดี
Legal studies

กฎหมายศึกษา คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘หลักการปฏิบัติทางกฎหมาย’ กฎหมายศึกษาครอบคลุมหลายหัวข้อตั้งแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์และทรัพย์สิน โดยทั่วไปกฎหมายจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมแบบไหนสังคมยอมรับได้ และพฤติกรรมแบบไหนที่สังคมยอมรับไม่ได้

ผู้เรียนกฎหมายศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกฎหมาย เหตุผลทางกฎหมาย และสามารถนำวิธีการเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง

สาขานี้เหมาะกับใคร

กฎหมายศึกษา คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘หลักการปฏิบัติทางกฎหมาย’ กฎหมายศึกษาครอบคลุมหลายหัวข้อตั้งแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์และทรัพย์สิน โดยทั่วไปกฎหมายจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมแบบไหนสังคมยอมรับได้ และพฤติกรรมแบบไหนที่สังคมยอมรับไม่ได้

ผู้เรียนกฎหมายศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกฎหมาย เหตุผลทางกฎหมาย และสามารถนำวิธีการเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าส่วนใหญ่ในสาขาวิชากฎหมายศึกษา มักสนใจทำงานด้านกฎหมาย บางคนเลือกที่ฝึกเข้าคอร์สฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นทนายความ ซึ่งแบ่งออกเป็น Solicitor ทนายที่ติดต่อกับลูกความโดยตรง ร่างและจัดเตรียมเอกสาร และ Barrister ทำหน้าที่ว่าความในศาล และมักจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับลูกความโดยตรง แต่ส่วนใหญ่แล้วบัณฑิตมักนิยมทำงานเป็นเลขานุการในสำนักกฎหมาย หรือทำงานเป็นนักวิจัย

หากไม่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง บัณฑิตยังสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ไปทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐบาล อย่างเช่น สำนักงานบริการสวัสดิการสังคม สำนักงานคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งต้องการตัวบุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายแพ่ง

นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตอีกจำนวนมาก ที่นำทักษะไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านอื่น โดยงานที่ได้รับความนิยมก็อย่างเช่น ด้านธุรกิจและการเงิน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี และวารสารศาสตร์

การสมัครเรียนสาขากฎหมายศึกษา

กฎหมายศึกษาเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม จึงมีการแข่งขันและเกณฑ์การรับสมัครสูงพอสมควร ในระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ ส่วนในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาค่อนข้างดีมากในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับวุฒิการศึกษาก่อนเริ่มคอร์สนี้

หลักสูตรส่วนใหญ่จะเน้นการฟังบรรยายในห้องเป็นหลัก ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางกฎหมาย และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลผ่านแบบฝึกหัดงานเขียน และการสอบข้อเขียน บางหลักสูตรอาจกำหนดให้ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ระยะเวลาในการเรียนจะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-4 ปี (สำหรับระดับปริญญาตรี) และผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของคุณ

เรียนที่ไหนดี

หนึ่งในสิ่งสำคัญมากทีควรคำนึงถึงคือ โอกาสที่คุณจะได้รับในระหว่างศึกษา การรับบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานด้านกฎหมาย นอกจากพิจารณาความสามารถแล้ว เขายังพิจารณาว่าคุณเคยทำงานที่ไหนมาก่อนด้วย คุณจึงควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านกฎหมายในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการหาประสบการณ์เพิ่มเติมระหว่างเรียน ถึงแม้ว่าบางหลักสูตรอาจจะไม่ได้บังคับให้คุณต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่คุณควรพยายามหาประสบการณ์ด้านกฎหมายเพิ่มเติมในระหว่างเรียนด้วย การมีประสบการณ์จะทำให้ประวัติของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อไปสมัครงาน

สำหรับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย คุณควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเอง และที่สำคัญคือเมืองที่เลือกต้องเป็นเมืองที่คุณจะใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างมีความสุขมากที่สุด เพราะคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้ว หากเป็นไปได้ควรลองหากเวลาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่สนใจก่อน เพื่อสำรวจว่ากิจกรรมทางสังคมของที่นั่นเยอะหรือน้อยเกินไปสำหรับคุณหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเกรดของคุณ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม มหาวิทยาลัยหลายแห่ง กำหนดเกณฑ์การรับสมัครในระดับปริญญาตรีไว้ว่าจะต้องสอบผ่าน A-levels และในระดับปริญญาโทจะต้องสอบผ่านด้วยระดับคะแนน 2:1 ก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัครอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่า เกรดของคุณผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อย่าลืมมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาขาดแคลนเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านกฏหมายศึกษา

1
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม4,072ครั้ง ดู 175 หลักสูตร
2
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม3,504ครั้ง ดู 49 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,877ครั้ง ดู 608 หลักสูตร
4
32
แคนาดา
เข้าชม1,204ครั้ง ดู 72 หลักสูตร
5
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม822ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
6
84
ฮ่องกง
เข้าชม428ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
7
168
สิงคโปร์
เข้าชม341ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
8
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม159ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
9
154
ไอร์แลนด์
เข้าชม135ครั้ง ดู 17 หลักสูตร
10
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม105ครั้ง ดู 6 หลักสูตร

ติดต่อเรื่องเรียนต่อ