เรียนวิศวกรรมเครื่องกลต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • เรียนที่ไหนดี
Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล คือ สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ที่เน้นศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพลังงานกล เพื่อออกแบบเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในระบบอุตสาหกรรม ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเผยแพร่ไปทั่วโลกในช่วงยุคกลาง จากนั้นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรก็เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์โลก เมื่อมนุษย์หันมาใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้น จนมาถึงทุกวันนี้อุตสาหกรรมเครื่องจักรก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชื่นชอบกระบวนการผลิตเครื่องจักร และสนใจทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอร์สนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับคุณ

ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะต้องสนใจในเนื้อหาวิชาที่ค่อนข้างยากอย่างจริงจังแล้ว ยังจะต้องสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมั่นเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ ผู้เรียนจะต้องเข้าฟังแลคเชอร์อย่างสม่ำเสมอ ขยันทำงานวิจัย และส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่เรียนหนักทั้งในด้านทฤษฎีวิศวกรรมศาสตร์ และการเข้าร่วมเวิร์คช็อปฝึกปฎิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องทำได้ดีทั้งสองส่วนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

ศิษย์เก่าที่จบสาขาวิชานี้ส่วนใหญ่สนใจงานด้านวิศวกรมเครื่องกล ซึ่งเป็นการนำหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 20,000-28,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 950,000-1,330,000 บาท) อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้บัณทิตจำนวนมากยังนิยมทำงานเป็นวิศวกรซ่อมบำรุง ทำหน้าที่วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายได้เฉลี่ย 20,000-24,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 950,000-1,140,000 บาท)

สำหรับคนที่ไม่ต้องการทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรง ก็สามารถนำความรู้ด้านไอทีและกฎหมาย ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านอื่น อย่างเช่น ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตร, การก่อสร้าง, ทำงานในแผนกทรัพยากรบุคคล หรือแผนกไอที เป็นต้น

การสมัครเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรีจะใช้ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางหลังสูตรอาจขยายเวลาเพิ่มเป็น 4 ปี เพื่อให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกงานอย่างเต็มที่ ผู้สมัครคอร์สนี้จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนจากประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาต่างจากประเทศอังกฤษ และควรมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสาขาวิชานี้

ส่วนในระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-4 ปี ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 2:1 ขึ้นไป และก่อนเริ่มคอร์สผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0-6.5 คะแนนขึ้นไป เพื่อการันตีว่าภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาของคุณ

รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะเป็นการเข้าฟังแลคเชอร์ และเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้อง เพื่อทำโปรเจ็คท์อิสระด้วยตัวเองในหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งโปรเจ็คท์อิสระนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ใช้ในการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ว่า ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างน้อย 2 ที่ เพื่อสะสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล

เรียนที่ไหนดี

คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีสายสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานด้านการอุตสาหกรรมเครื่องกล บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ที่มีคอนเนคชั่นกับสถาบันการศึกษา มักยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง และมักคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานโดยดูจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพได้มากมายจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แต่อย่าลืมเรื่องความสุขในการดำเนินชีวิตด้วย บางคนอาจจะชอบมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ที่คึกคัก บางคนอาจจะชอบอยู่เมืองเล็กๆ ที่เป็นกันเองและอบอุ่น คุณควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หากคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ก็ควรมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลน หรือ ช่องทางในการทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน ไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

หากเกรดที่ผ่านมาของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเล็กน้อย คุณอาจจะลองหาประสบการณ์การทำงานเพิ่มเติม เพราะสถาบันการศึกษาบางแห่งอาจมีการยืดหยุ่นให้ ในกรณีที่เกรดไม่ถึงเกณฑ์แต่เคยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาก่อน

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกล

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม1,149ครั้ง ดู 32 หลักสูตร
2
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม1,009ครั้ง ดู 423 หลักสูตร
3
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม894ครั้ง ดู 113 หลักสูตร
4
93
ญี่ปุ่น
เข้าชม652ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม607ครั้ง ดู 60 หลักสูตร
6
168
สิงคโปร์
เข้าชม451ครั้ง ดู 12 หลักสูตร
7
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม387ครั้ง ดู 16 หลักสูตร
8
39
จีน
เข้าชม326ครั้ง ดู 18 หลักสูตร
9
69
เยอรมัน
เข้าชม293ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
10
190
สวิสเซอร์แลนด์
เข้าชม248ครั้ง ดู 2 หลักสูตร