เรียนศาสนาศึกษาต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิชานี้

  • เกี่ยวกับวิชานี้
  • สาขานี้เหมาะกับใคร
  • อาชีพและโอกาสงานในอนาคต
  • การสมัครเรียนสาขาศาสนาศึกษา
  • เรียนที่ไหนดี
Religious Studies

หลักสูตรนี้จะศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ศาสนพิธี และสถาบันทางศาสนา ศาสนาศึกษาเป็นวิชาที่พยายามทำความเข้าใจหลักการทางเทววิทยา ที่มีวัตถุประสงค์และมุมมองแตกต่างกันของแต่ละศาสนา โดยศึกษาผ่านบันทึกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความเคารพบูชา ที่มนุษย์มีต่อบุคคลเหนือธรรมชาติอย่างพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้า

ในศตวรรษที่ 19 เมื่อการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้กลายเป็นที่นิยม และพระไตรปิฎก รวมถึงคัมภีร์ของศาสนาฮินดู ก็ยังได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ศาสนาศึกษาจึงได้เปิดสอนเป็นวิชาเฉพาะของตัวเองขึ้นมา ทุกวันนี้การเรียนศาสนาศึกษาในระดับปริญญา มีเนื้อครอบคลุมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างความเชื่อของมนุษย์ ไปจนถึงประวัติศาสตร์โลกและวัฒนธรรมทางสังคม

สาขานี้เหมาะกับใคร

หากคุณหลงใหลในเรื่องวัฒนธรรมของโลก และมีธรรมชาติของความสนใจใคร่รู้สิ่งต่างๆ อยู่ในตัว ชอบตั้งคำถามและชอบมองเรื่องราวต่างๆ จากหลายมุมมองอย่างรอบด้าน ศาสนาศึกษาก็น่าจะเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับคุณ ในระหว่างการศึกษาคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักของความเชื่อทางศาสนา และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละศาสนา

หากต้องการประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้ สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องสนใจในด้านประวัติศาสตร์ เพื่อจะได้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่ส่งผลมาถึงเรื่องศาสนา

แม้วิชาศาสนาศึกษาจะใช้เวลาเรียนในห้องค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่น แต่ก็ไม่ได้ความว่าวิชานี้เรียนง่าย คุณต้องมีความรับผิดชอบในการเรียน และใช้เวลานอกห้องเรียนอ่านทฤษฎีและบทวิจารณ์เกี่ยวกับศาสนาเป็นจำนวนมาก โดยพื้นฐานแล้วคุณจะต้องมีระบบการจัดการที่ดี มีแรงจูงใจในการติดตามเนื้อหารายวิชา และมีความชื่นชอบทางด้านนี้อย่างแท้จริง จึงประสบความสำเร็จในการเรียนคอร์สนี้ได้

อาชีพและโอกาสงานในอนาคต

หนึ่งในทักษะสำคัญที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจทัศนคติของผู้คน ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่บัณฑิตสาขาวิชาอื่นอีกเป็นจำนวนมากไม่ค่อยได้เรียนรู้ ศิษย์เก่าสาขาวิชาศาสนาศึกษาส่วนใหญ่มักทำงานเพื่อเยาวชนและสังคม ในขณะที่บางคนอาจทำงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือด้านทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือคอร์สที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ อย่างเช่น คอร์สด้านกฎหมาย หรือ คอร์สด้านการสอน

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาศาสนาศึกษาในประเทศอังกฤษอยู่ที่ 21,749 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 1,033,000 บาท) แต่ทั้งนี้อาจมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ระดับความสามารถ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

การสมัครเรียนสาขาศาสนาศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีส่วนใหญ่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี บางมหาวิทยาลัยอาจขยายเวลาเรียนเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนที่ต่างประเทศระหว่างปีที่สองและปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เรียนศาสนาศึกษาจะต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ ในการเขียนความเรียงส่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ และได้รับการประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนเมื่อจบเทอม แม้คอร์สนี้จะใช้เวลาเรียนในชั้นน้อยกว่าสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แต่ผู้เรียนก็ต้องสามารถบังคับตัวเองให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยการอ่านบทความวิจารณ์และทฤษฎีทางศาสนา ในเวลาส่วนตัวด้วย

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาไว้แตกต่างกันออกไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ในระดับปริญญาตรีผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนระดับ 3 A-levels ขึ้นไป ในวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะพื้นฐานที่เหมาะสมกับการเรียนวิชานี้ และก่อนเริ่มคอร์สผู้มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องสอบ IELTS ได้อย่างน้อย 6.0 คะแนนขึ้นไป

เรียนที่ไหนดี

เมื่อเลือกสถานศึกษาแล้ว คุณต้องใช้เวลาเรียนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี สิ่งสำคัญคือคุณควรเลือกสถานที่เรียนให้เหมาะกับบุคลิกภาพของตัวเอง และเป็นที่ๆ คุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุข หากเป็นไปได้คุณควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยก่อนยื่นใบสมัคร เพื่อดูว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้หรือไม่ หากคุณชื่นชอบเมืองที่คึกคักมีสีสัน และทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ ที่หลากหลาย คุณน่าจะมีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมากกว่ามหาวิทยาลัยในชนบท

สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้สอนโดยเน้นการปฏิบัติมากนัก ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่บริษัทจะใช้ประกอบการพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยอย่าง Oxford, Cambridge, Durham, St Andrews และ Exeter เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่มีหลักสูตรศาสนาศึกษาที่ดีและน่าสนใจ หากเกรดของถึงเกณฑ์ คุณควรพิจารณามหาวิทยาลัยเหล่านี้ไว้เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ แต่ถ้าเกรดของคุณต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ก็ยังมีมหาวิทยาลัยอีกเป็นจำนวนมากที่มีหลักสูตรศาสนาศึกษาที่ดีเช่นกัน

ในการเลือกสถานศึกษานอกจากพิจารณาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว คุณยังต้องพิจารณาเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยนั้นมีด้วยว่า ตรงกับสายงานที่คุณต้องการทำในอนาคตหรือไม่ บริษัทชั้นนำส่วนใหญ่มักมองหาบุคลากรที่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน ซึ่งโดยมากแล้วทางมหาวิทยาลัยก็มักเปิดโอกาสให้นักศึกษา ฝึกงานและทำงานในช่วงซัมเมอร์เพื่อหาประสบการณ์ และเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีในอนาคต

คุณควรพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบ การประเมินค่าใช้จ่ายๆ คร่าวๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาออกมาให้เห็นภาพชัดเจน จะช่วยทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดี และหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อย่าลืมมองหามหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนไว้เป็นทางเลือกหนึ่งด้วย

ท๊อป 10 ประเทศเรียนต่อด้านศาสนาศึกษา

1
9
ออสเตรเลีย
เข้าชม375ครั้ง ดู 37 หลักสูตร
2
210
สหราชอาณาจักร
เข้าชม238ครั้ง ดู 76 หลักสูตร
3
211
สหรัฐอเมริกา
เข้าชม178ครั้ง ดู 356 หลักสูตร
4
196
ไทย
เข้าชม121ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
5
32
แคนาดา
เข้าชม116ครั้ง ดู 50 หลักสูตร
6
131
เนเธอร์แลนด์
เข้าชม92ครั้ง ดู 7 หลักสูตร
7
134
นิวซีแลนด์
เข้าชม73ครั้ง ดู 4 หลักสูตร
8
189
สวีเดน
เข้าชม34ครั้ง ดู 3 หลักสูตร
9
84
ฮ่องกง
เข้าชม25ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
10
140
นอร์เวย์
เข้าชม21ครั้ง ดู 1 หลักสูตร