นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ญี่ปุ่น: ข่าวล่าสุด

ทุนอบรมประเทศญี่ปุ่น (IATSS Forum)

share image

ข้อมูลเกี่ยวกับ IATSS

IATSS Forum หรือชื่อเต็มว่า The International Association of Traffic and Safety Sciences เป็นศูนย์การอบรมนานาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ​2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมาให้พร้อมสำหรับเป็นผู้นำแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

 

IATSS Forum ออกแบบหลักสูตรให้คนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทำงานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงร่วมกันเสนอความคิดเพื่อแก้ประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Thinking and Learning Together (ร่วมคิดและเรียนรู้ไปด้วยกัน)”

 

 

รายละเอียดทุน

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 55 วัน ครั้งที่ 59 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และครั้งที่ 60 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน

 

การรับสมัครทุน IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 ประจำปี พ.ศ. ​2561

รุ่นที่ 59: พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (55 วัน)

รุ่นที่ 60: กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (55 วัน)

* รับสมัครเพียงปีละ 1 ครั้งพร้อมกันทั้ง 2 รุ่น

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

 • กัมพูชา
 • อินโดนีเซีย
 • ลาว
 • มาเลเซีย
 • เมียนมา
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์
 • ไทย
 • เวียดนาม

 

สำหรับตัวแทนจากประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ภาษาที่ใช้: ภาษาอังกฤษ

จำนวนผู้เข้าร่วม

รุ่นที่ 59: 18 คน (ประเทศละ 2 คน จาก 9 ประเทศ)

รุ่นที่ 60: 18 คน (ประเทศละ 2 จาก 9 ประเทศ)

 

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2560

 

ค่าใช้จ่าย

IATSS Forum จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่

 • ค่าเดินทางโดยเครื่องบินทั้งขาไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมาจากประเทศที่กำหนดไว้ข้างต้น และมีสุขภาพกายและจิตใจพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรม
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2560)
 • ปัจจุบันผู้สมัครต้องเป็นพนักงานประจำในสาขาอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)
 • ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

ผู้สมัครต้องเขียนบทเรียงความภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้

1st Essay:

We are interested in how you deal with difficult challenges. Please outline ONE of the most difficult challenges that you have faced (either in your personal or professional life) and explain clearly how you approached it and what you learned from this experience (This should be written from your own perspective, rather than that of your group, company or country).

 

2nd Essay:

Please participated in the IATSS Forum program, how would you contribute to your community or your field when you returned to your country (taking into consideration the experience and knowledge you attained during your time at the IATSS Forum).

 

Requires format:

 • Within 500 words for each essay (Please provide a word count at the end of each essay)
 • Typed in Microsoft Office Word
 • Single-Spaced
 • Font size: 11
 • Font: Times New Roman
 • Write the essays in English

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่: