นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนจิตวิทยาในต่างประเทศ

share image

เรียนจิตวิทยาในต่างประเทศ
 

การเรียนจิตวิทยาถือเป็นการให้รางวัลกับตัวเองและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเปิดกว้างทางความคิดด้วย เนื้อหาในหลักสูตรจะสอนคุณถึงทักษะที่จำเป็นมากมายและสนับสนุนคุณให้คิดได้อย่างอิสระและคิดแบบวิเคราะห์ซึ่งจะถือเป็นรางวัลและเป็นสาขาวิชาที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาดงาน บทความต่อไปนี้บรรณาธิการนักเรียนของฮ็อทคอร์ส Cansu Alemdar ได้มีข้อมูลมานำเสนอ อาจจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าการเรียนจิตวิทยาเหมาะกับคุณหรือไม่
 

จิตวิทยาถือเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ การจัดลำดับ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความน่าสนใจในการค้นหาสิ่งใหม่ในสาขาวิชา นักศึกษาจะถูกกำหนดให้ทำงานวิจัยและเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงที่มีอยู่ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อสร้างสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง หลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การจะประกอบอาชีพเป็นนักจิตบำบัด คุณจำเป็นต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน
 

ข้อดีของการเรียนจิตวิทยาในต่างประเทศ

หนึ่งในข้อได้เปรียบของการเรียนต่อในอเมริกาหรืออังกฤษก็คือ คุณจะได้เรียนในที่ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของวิชาจิตวิทยาทางความคิด เรียนรู้จากผู้มีความสามารถโดยตรงถือว่ามีค่าหาที่เปรียบไม่ได้ แต่คุณจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษที่ดี เนื่องจากเนื้อหาการเรียนในสาขาวิชานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บทความและทฤษฎีร่วมสมัยที่ถูกตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษมีมากมายและสถาบันการศึกษาชั้นนำก็ยังคงต้องการความรู้ทางภาษาในระดับที่ดีด้วย

ข้อได้เปรียบอีกอย่างของการเรียนจิตวิทยาในต่างประเทศก็คือ คุณจะได้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ในมุมมองที่กว้างขึ้น คุณจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่แตกต่างและได้เรียนรู้ร่วมกับผู้คนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ประสบการณ์ที่มากมาย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาได้กว้างขึ้น
 

ชนิดของหลักสูตรจิตวิทยาในต่างประเทศ

หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาเรียนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรโดยทั่วไปและใช้ระยะเวลาเรียนที่สั้นกว่า (โดยปกติจะใช้เวลาเรียนน้อยกว่าหนึ่งปี) คุณจำเป็นต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและจำเป็นต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL ในการสมัครเข้าเรียน

หลักสูตรปริญญาพื้นฐาน โดยปกติจะเปิดสอนในวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาต่างชาติที่จะได้มีโอกาสย้ายเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จหลักสูตรหนึ่งปี เนื้อหาของหลักสูตรในปีแรกจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในขั้นสูงต่อไป ซึ่งเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการแนะนำให้คุณรู้จักวิชาเรียนโดยไม่จำเป็นต้องเรียนเต็มเวลาถึง 4 ปีในที่ที่เดียว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมด้วยคะแนน TOEFL/IELTS ที่ดี และอาจจะต้องใช้จดหมายรับรองเพื่อการสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี คุณจำเป็นต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 นอกจากนี้คุณจำเป็นจะต้องสอบ ACT และTOEFL/IELTS ด้วย ปริญญาด้านจิตวิทยามีเนื้อหาและโครงสร้างที่หลากหลาย หลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ จิตวิทยาประยุกต์ พฤติกรรมบำบัด จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาทางการแพทย์ จิตวิทยาในกระบวนการรับรู้ จิตวิทยาการพัฒนา จิตวิทยาองค์กรและจิตวิทยาทางสังคม

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สำหรับหลักสูตรปริญญาโท คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  คุณจะต้องยื่นคะแนนสอบ GRE และ TOEFL/IELTS สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาจิตวิทยา คุณจำเป็นจะต้องยื่นคะแนนสอบ GRE และ TOEFL/IELTS และสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ประสบการณ์การทำงานในสาขานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 

เกณฑ์การรับสมัครโดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรจิตวิทยามีดังนี้

- ก่อนที่คุณจะสมัคร คุณควรอย่างน้อยมีประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยา สถิติและการวิจัย

- คุณจะต้องมีรายงานส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ เป้าหมายและประสบการณ์การทำงานของคุณ เป็นต้น

- ที่สำคัญคุณจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 จากคะแนนเต็ม 4

- จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอนหรือจากนายจ้างของคุณซึ่งถือเป็นเรื่องที่จำเป็น

- สถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งอาจจะต้องการคะแนนสอบ GRE การสอบนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม 205 ข้อ โดยในส่วนแรกจะเป็นคำถามในเชิงวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติ มีคะแนน 40เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสอบทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วยคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบความรู้ ภาษา ความจำ และการคิด เป็นต้น ส่วนที่สองจะเป็นเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์มีคะแนน 43 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสอบทั้งหมด โดยจะเน้นลงไปที่จิตวิทยาทางสังคมและบุคลิกภาพ และส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องทั่วไปมีคะแนน 17 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนสอบทั้งหมด ซึ่งจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับประวัติของจิตวิทยา ขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.gre.org

- การฝึกงานหรือมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- คุณอาจจะถูกเรียกสัมภาษณ์จากสถาบันการศึกษาที่คุณสมัคร

การเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้นำทางด้านจิตวิทยา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณต้องการเรียนต่อ ระดับการศึกษาและความสนใจเฉพาะด้านของคุณ คุณสามารถตีกรอบให้แคบลงได้โดยทำรายชื่อมหาวิทยาลัยและเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการสมัคร

ในขณะที่คุณค้นหาหลักสูตร อย่าลืมที่จะดูทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้วย โดยคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติในจากเว็บไซด์ของเรา

 

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK
คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : การตลาด

ชื่อ : อัครเวช นิรันดรพฤกษ์ ชื่อเล่น : ไต๋ จบการศึกษาจาก : Michigan State University, USA  หลักสูตรที่เรียน : Marketing ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ---------------------------------------- ทำไมถึงเลือกอเมริกาเป็นจุดหมายด้านการเรียนต่อ? เดิมทีไต๋เรียนอยู่ที่อังกฤษมาตั้งแต่อายุ 13 ปี  จากนั้นก็ย้ายมาเรียน High School ต่อที่สหรัฐอเมริกา  แม้ตอนแรกจะไม่ได้อยากย้ายมาเท่าไหร่ เพราะครอบครัวบังคับให้ย้าย 

37.8K
article Img

เรียนฟิล์ม เรียนทำหนังในอเมริกา

เรียนฟิล์ม เรียนทำหนังในอเมริกา >> มหาวิทยาที่สอน Film & Television Production >> หลักสูตรการตัดต่อภาพยนตร์ >> สัมภาษณ์นักเรียนWestminster หลักสูตร Film & TV Production         ครั้งหนึ่ง George Lucas ผู้กำกับและผู้สร้าง Star Wars ที่โด่งดังได้เคยพูดไว้ว่า ความลับของภาพยนตร์ก็คือมันเป็นภาพลวงตา  ในขณะที่ Pedro Almodóvar ผู้กำกับ The Skin I Live In

17.5K
article Img

สัมภาษณ์นักศึกษา : กฎหมาย

ชื่อ  :  ปัญณรีย์ แสงวงค์วาณิชย์ ชื่อเล่น : แค้ด จบการศึกษาจาก : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Illinois at Urbana-Champaign  หลักสูตรที่เรียน : Master of Laws (LL.M.)  ระดับการศึกษา: Master of Laws สถานศึกษา :  Northwestern University School of Law  ---------------------------------------- ทำไมถึงเลือกอเมริกาเป็นจุดหมายด้านการเรียนต่อ? ถึงแม้ว่าระบบกฎหมายไทยกับอเมริกาจะไม่เหมือนกัน

13.3K
article Img

ท็อปมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ USA

ท็อปมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวUSA ประเทศอเมริกาถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการเรียนต่อด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่นี่มีมหาวิทยาลัยมากมายกระจายตัวอยู่ในหลายรัฐที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว อย่างเช่น แคลิฟอร์เนีย, ฟลอริด้า และนิวยอร์ค มากันดูมหาวิทยาลัยท็อปๆ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เปิดสอนอยู่ในประเทศอเมริกามีอะไรบ้าง          1 มหาวิทยาลัยแรกที่ขอแนะนำคือ San Jose State

11.6K