ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Malaysian International Scholarship (MIS)

3244

ทุนการศึกษา Malaysian International Scholarship (MIS)

      คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของการโครงการความร่วมมือแห่งมาเลเซีย (Malaysian Technical Cooperation Programme – MTCP) ในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

      ทุนดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และตรงตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ในระดับปริญญาตรี ทั้งในส่วนของเอกชนและรัฐบาล โดยทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ต้องการจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกับเพื่อนบ้าน ในความร่วมมือรัฐต่อรัฐ

หลักสูตรที่เปิดรับ

• บริหารธุรกิจ และการเงิน
• วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
• วิทยาศาสตร์เกษตรกรรม
• สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ด้วยเกรดการเรียนที่ดี
• เป็นผู้ที่ผ่านงานด้านกิจกรรมและอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
• เข้าขอรับทุนตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
• มีสุขภาพที่ดี มีใบรับรองแพทย์
• อายุไม่เกิน 21 ปี

สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

• ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย
• ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
• ค่าตำราเรียนและเดินทางภายในประเทศ
• การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้
• ไม่มีการอนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

Malaysian International Scholarship for Postgraduate Studies

      คณะกรรมการทุนการศึกษานานาชาติมาเลเซีย  (Malaysian International Scholarship) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศกับมาเลเซีย เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาในประเทศมาเลเซีย ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยทุนการศึกษาที่ให้ระดับปริญญาโท จะให้ระยะเวลา 12-24 เดือน และปริญญาเอก 36 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• อายุ 45 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.0  สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และเกรดที่ดีในระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอก
• ผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
• ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่แข็งแรง
• อาจมีบางกรณีที่ผู้สมัคร อาจจะถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ หรือว่าทำบททดสอบภาษาอังกฤษภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ

• ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย
• ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 1,200.00 ริงกิต ต่อเดือน
• ค่าเล่าเรียนประจำปี และค่าเดินทางภายในประเทศ
• ไม่อนุญาตให้นำเอาครอบครัว คู่สมรส และบุตร เดินทางไปด้วย

เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน

• ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนได้ ยกเว้นจะมีจดหมายยืนยัน อนุญาตจากมหาวิทยาลัยที่มอบทุน และกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย
• ผู้ได้รับจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎของทางมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุนกระทำความผิดใดๆ จะได้โทษทันที และจะถูกตัดเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่ลงโทษด้วย
• ผู้รับทุนจะต้องเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย
• หากช่วงหนึ่งช่วงใดผู้รับทุนจะต้องหยุดการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งหากว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศมาเลเซีย ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในส่วนของทุนการศึกษา
• ผู้รับทุนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในมาเลเซีย
• หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางการมาเลเซีย หวังว่า ผู้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

• สำเนาระเบียนทางการศึกษา รวมไปถึงจดหมายอ้างอิงจากสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด
• สำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร
• หลักสูตรที่ต้องการขอรับทุน
• ภาพถ่ายขนาดติดสมุดเดินทาง จำนวน 2 ใบ
• ใบรับรองแพทย์
• แผนงานการวิจัย (สำหรับระดับปริญญาโท)

ช่วงเวลาวันรับสมัคร

ระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา : 16 มกราคม 2012 ถึง 30 เมษายน 2012 ทั้งสองทุน

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ที่นี่ 
-------------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
ทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซียอื่นๆ 
หลักสูตรปริญญาสองใบที่มาเลเซีย
การศึกษาของประเทศมาเลเซีย 

ค้นหาคอร์ส

มาเลเซีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว