ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนนานาชาติมาเลเซียให้เต็มจำนวน

2509

ทุนเต็มจำนวน (MIS) จากมาเลเซีย 2013

>> ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

>> การเรียนการสอนในมาเลเซีย

>> การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย

 

เกี่ยวกับทุนการศึกษา MIS: Malaysia International Scholarship

ทุนนานาชาติมาเลเซีย เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลก ให้มาศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทำวิจัยหลังจบปริญญาเอกในประเทศมาเลเซีย MIS ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่มีผลการเรียนดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โดดเด่น

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • การเกษตรและการประมง
 • เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ความปลอดภัยทางชีวภาพและอาหาร
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • การวิจัยสิ่งแวดล้อม
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัชกร

 

ผู้สมัครรับทุนการศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุม

 • ตั๋วเครื่องบินไปประเทศมาเลเซีย
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
 • เบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพในแต่ละเดือน
 • ค่าเดินทางและหนังสือเรียน
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินอุดหนุนระหว่างหางาน
 • ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์
 • วีซ่า

 

หมายเหตุ: รัฐบาลมาเลเซียมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุนการศึกษา 

หมดเขตรับสมัคร:  ตุลาคม 2013

>> ดูทุนอื่นๆของมาเลเซีย

เงื่อนไขการรับทุน

 • อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 45  ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ CGPA อย่างน้อย 3.5/4.0 ขึ้นไป ทั้งสำหรับผู้สมัครปริญญาโทและปริญญาเอก หรือมีผลการเรียนระดับดีมากในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา
 • สำหรับระดับปริญญาเอก เกณฑ์การคัดเลือกจะประเมินจากผลงานวารสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครประกอบด้วย 
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 92 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นโครงร่างการทำวิจัย (Research proposal) ให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 • ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการก่อน

 

วิธีการสมัครทุน

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2013 ถึง 9 ตุลาคม 2013  โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุน MIS แบบฟอร์มต่างๆ และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ the official website of MIS

ค้นหาคอร์ส

มาเลเซีย
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง