นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การเตรียมตัวสอบ GRE

share image

 

การเตรียมตัวสอบ GRE


      ในโลกของการแข่งขันทางการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องการเกณฑ์ในทดสอบทักษะนักเรียนที่เป็นมาตรฐาน  และ Revised General Test หรือ GRE   ก็สามารถตอบสนองสิ่งนั้นได้  เพราะ GRE จะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเหมาะสมกับชีวิตในระดับสูงกว่าปริญญาตรีแล้วหรือไม่และทดสอบว่าคุณพร้อมกับการทำงานแล้วหรือยัง  ในวันนี้ Hotcourses จะมาให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อสอบและการเตรียมตัวสอบ GRE กันค่ะ


GRE คืออะไร?
      ข้อสอบ GRE ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถของนักเรียนว่ามีความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์บทความและข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความซับซ้อนที่อาจได้รับในชีวิตจริงได้หรือไม่   โดยผู้ที่ต้องสอบ คือ นักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย    ข้อสอบจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้


**การใช้ภาษา**
      ส่วนนี้จะประเมินความสามารถของคุณในการทำความเข้าใจบทความหรือความสามารถในการแยกแยะข้อมูลเพื่อสรุปใจความสำคัญของบทความนั้นๆ  นอกจากนั้น ยังประเมินความสามารถในการแปลความหมายของสุนทรพจน์, การสรุปใจความสำคัญ และการตั้งสมมติฐานหรือการอนุมานข้อมูลที่ขาดหายไป  โดยคำถามจะแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ


1.การอ่านสรุปใจความสำคัญ
      คำถามส่วนนี้จะประเมินความสามารถของคุณในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกมาจากบทความ  ข้อสอบไม่ได้ประเมินว่าคุณมีความรู้ทั่วไปมากแค่ไหน ดังนั้น คุณสามารถตอบคำถามโดยอาศัยเพียงข้อมูลจากบทความที่อ่านได้


2.เติมคำในประโยคให้สมบูรณ์
      คำถามส่วนนี้จะให้คุณวิเคราะห์และจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์และใจความสำคัญของประโยคที่อยู่ในบทความ   โดยคุณจะต้องอนุมานได้ว่าอะไรคือคำหรือวลีในช่องว่างที่หายไป ที่ทำให้เนื้อเรื่องทั้งหมดสอดคล้องและมีความหมายที่ถูกต้อง

 


**การเขียนเชิงวิเคราะห์**
      ข้อสอบส่วนนี้ จะประเมินวิจารณญาณและทักษะทางการเขียนเชิงวิเคราะห์ของคุณ  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี   โดยคุณจะต้องสามารถสื่อสารหรือแสดงความคิดที่มีความซับซ้อน แสดงถึงความเห็นต่างและพิสูจน์ข้อโต้เถียง รวมไปถึงจับใจความและสรุปบทสนทนาอย่างสอดคล้อง  โดยส่วนนี้มีคำถาม 2 ส่วนเช่นกัน


1.แสดงความคิดเห็นของคุณ
      คุณจะต้องแสดงความเห็นของคุณในหัวข้อเกี่ยวกับความสนใจทั่วไป  โดยคุณจะต้องพิจารณาและประเมินหัวข้อเหล่านั้น แล้วแสดงความคิดเห็นของคุณออกมาอย่างมีเหตุผล และมีตัวอย่างมาสนับสนุนความเห็นนั้น


2.วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อื่น
      คุณจะต้องประเมินความคิดเห็นที่ให้มาอย่างระมัดระวังและมีเหตุมีผล


เคล็ดลับในการตอบคำถามส่วนนี้

 • คุณจำเป็นต้องอ่านคำแนะนำก่อนตอบคำถาม และอย่าลืมให้ความสำคัญกับคำใบ้ต่างๆที่ช่วยให้คุณเข้าใจบทความ
 • พยายามจำแนกความคิดที่แท้จริงของผู้เขียนออกจากข้อสมมติฐานหรือการคาดเดาต่างๆ  และจำแนกข้อมูลหลักของบทความ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นด้วย
 • อย่าลืมอ่านคำตอบทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจตอบ  ถึงแม้ว่าคุณจะรู้คำตอบอยู่แล้วก็ตาม  เพราะคุณจำเป็นต้องตอบคำถามตามข้อมูลที่ให้มาไม่ใช่จากความคิดของคุณเอง
 • คำตอบที่ถูกคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดและตอบคำถามนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด   ระวังถูกหลอกด้วยคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่ส่วนเดียว
 • ในส่วนของการเขียนเชิงวิเคราะห์นั้น  คุณจะต้องจัดสรรการใช้เวลาของคุณให้ดี  : ควรจะใช้ 30 นาทีในแต่ละส่วน  เพราะคุณจะได้มีเวลาในการคิดหัวข้อ, ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งมีเวลาในการเขียนอย่างตั้งใจด้วย   อย่าลืมเหลือเวลาไว้สักเล็กน้อยเพื่อเช็คคำผิดก่อนส่ง  เพราะข้อสอบแบบ Computer-based ไม่ได้เช็ค grammar และคำผิดต่างๆให้  คุณจึงจำเป็นต้องอ่านซ้ำอีกครั้ง

 


**การวัดความสามารถในการคำนวณ**
      ส่วนนี้จะให้น้ำหนักไปที่ทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ความเข้าใจพื้นฐาน และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการหาค่าเฉลี่ย พีชคณิต เรขาคณิตและการวิเคราะห์โจทย์ที่ให้มา
      บางคำถามอาจจะถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำถามเชิงคณิตศาสตร์แท้ๆ  โดยคำถามจะมีหลายแบบ เช่น แบบเปรียบเทียบเชิงปริมาณ  แบบหาตัวเลขที่หายไปและแบบ multiple choice


เคล็ดลับในการตอบคำถามส่วนนี้

 • จำไว้เสมอว่าคำตอบของแต่ละข้อ มีคำตอบรออยู่แล้ว (ในกรณีที่เป็นคำถามแบบ multiple choice) ดังนั้น ถ้าคำตอบของคุณไม่ตรงกับ Choice ที่ให้มา คุณควรหาวิธีแก้โจทย์ใหม่
 • ไม่ควรใช้เวลาในการคิดนานเกินไป ถ้าข้อไหนตอบไม่ได้ควรหาคำตอบที่น่าจะเป็นแล้วนำมาประเมินกับโจทย์ที่ให้มา
 • ให้ความสนใจกับหน่วยและการวัด
 • เมื่อคุณอ่านโจทย์จนเข้าใจแล้ว อย่าลืมว่าโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญมาทั้งหมด  บางครั้งก็อาจทำให้คำตอบของคุณไม่ตรงกับ Choice ได้  อย่าลืมแปลงหน่วย
 • นอกจากนี้โจทย์เรขาคณิตจำเป็นต้องใช้วิธีคำนวนที่พิเศษ  คุณจึงต้องจำวิธีคำนวณให้ได้

 


การให้คะแนน

 • การใช้ภาษา ให้คะแนนตั้งแต่ 130 -170 คะแนน  ข้อละ 1 คะแนน
 • การวัดความสามารถในการคำนวณ ให้คะแนนตั้งแต่ 130 -170 คะแนน  ข้อละ 1 คะแนน 
 • การเขียนเชิงวิเคราะห์ ให้คะแนนตั้งแต่ 130 -170 คะแนน  ข้อละ ครึ่ง คะแนน

      โดยการคิดคะแนนนี้มีผลต่อการการสอบแบบใหม่ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2011 ด้วย  โดยการสอบแบบใหม่ ที่เรียกว่า computer-based test (การทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์) นั้น  ต่างจากแบบเก่าตรงคำถาม  รวมทั้งมีรูปแบบการทดสอบที่แปลกใหม่ เช่น  เครื่องคิดเลขที่ให้มาพร้อมโจทย์  เป็นต้น

 

Thailand Centre

Institute of International Education/Prometric
G.P.O. Box 2050
Bangkok 10501
Thailand
Tel: 66-2-2000-733
Fax: 66-2-6392-707

---------------------------------------
ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 


 

 

Study in the USA

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออเมริกา

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกาเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT (1)

บทความนี้ขออนุญาตนำบทความของคุณ Badpidd ที่ได้ให้ข้อมูลและเทคนิควิธีในการเตรียมตัวสอบ GMAT เอาไว้มาฝากชาว Hotcourses Thailand  ค่ะ โดยคุณ Badpidd ได้ให้รายละเอียดไว้มีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ค่ะ  ตอนที่ 1 เทคนิคและการเตรียมตัวสอบ GMAT ตอนที่ 2 วิธีทำตารางอ่านGMAT บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ GMAT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป(ผมสอบครั้งแรกและครั้งเดียวได้ 700 ครับ)

33.2K
article Img

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา

คำศัพย์เกี่ยวกับภาคเรียนและประเภทของสถาบันการศึกษาในอเมริกา       ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีโอกาสไปเรียนต่อในอเมริกานั้น ถือว่าเป็นประสบการณ์และการสร้างความทรงจำที่ยอดเยี่ยม ถึงแม้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการของตัวเอง แต่ทุกแห่งก็ล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการศึกษา  ภาคเรียน      

23.3K