ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

why study electrical engineering

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แผงวงจร และนาโนเทคโนโลยี  ถ้าต่อไปโลกของเราเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เมื่อใด เมื่อนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้!

 

ทักษะที่จำเป็นต้องมี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนควรมีทั้งความชำนาญและความชอบในคณิตศาสตร์ มิฉะนั้นจะทรมานกับการเรียนมากทีเดียว เพราะสาขานี้ต้องใช้หลักการคำนวณในการเรียนอยู่ตลอดเวลา กาดอกจันไว้เลยว่าแทบทุกวิชามีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

บางสาขาวิชาของวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไม่ค่อยมีตำราภาษาไทย นักศึกษาจึงต้องศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษ หากเก่งภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิม จะได้เปรียบในการค้นคว้าหาความรู้เป็นอย่างมาก

 

สาขาวิชาย่อย

ส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะแบ่งสาขาย่อยออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าควบคุม

สาขาไฟฟ้ากำลัง (Power Division)

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปพลังงานอื่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทั่วไป งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ้า การวางวงจร การจ่ายไฟไปตามอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังทั้งสิ้น สาขานี้ถือเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สุดของวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • วงจรไฟฟ้า 
 • สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
 • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 • เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 

สาขาไฟฟ้าระบบควบคุม (Control Systems Division)

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างระบบควบคุมหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า ‘ระบบอัตโนมัติ’ ตัวอย่างเช่น สายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรผลิตสินค้า ผู้เรียนสาขาวิชานี้จึงต้องเชี่ยวชาญเรื่องสมการคณิตศาสตร์มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากต้องการทำงานเป็นนักวิจัยคิดค้นระบบควบคุมใหม่ๆ อาชีพที่น่าสนใจในสาขานี้ ได้แก่

 • วิศวกรควบคุม 
 • วิศวกรเครื่องมือวัด 
 • วิศวกรระบบ 
 • วิศวกรทดสอบ 

แขนงย่อยของสาขานี้ ได้แก่

 • ระบบควบคุมและการวัด
 • ระบบหุ่นยนต์
 • การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

 

สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม (Communication Division)

เรียนเกี่ยวกับระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบเรดาร์ ระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณดิจิตอล เส้นใยแก้วนำแสง ผู้เรียนจะได้ศึกษาข้อมูลด้านการสื่อสารอย่างครบวงจร ตั้งแต่กลไกการจัดการสัญญาณ การรับ-ส่งสัญญาณ การติดตั้ง การทดสอบ ไปจนถึงการซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • การสื่อสารทางคลื่นแสงและไมโครเวฟ 
 • สื่อประสมและการประมวลสัญญาณ
 • โครงข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

 

สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Division)

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งวงจรแบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ  รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องบิน ยานอวกาศ หุ่นยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เรียนจะได้ศึกษาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของวัสดุนานาชนิดที่นำมาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม และการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หมวดหมู่วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
 • อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 • ระบบควบคุม 

 

ทักษะที่ได้รับ

    วิศวกรรมไฟฟ้าจะช่วยคุณให้ได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์มากมายที่จำเป็นต่อโลกของวิศวกรรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆด้วย คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เฉพาะทาง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานกลุ่ม, การสื่อสาร, การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

      นอกจากนี้คุณจะต้องสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และหาวิธีการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะที่ถูกสอนทั้งทางวิศวกรรมและนอกเหนือ เช่น ไฟแนนซ์, คอมพิวเตอร์และการจัดการ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักเรียนที่จะเรียนสาขานี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, การแก้ไขปัญหาและทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

เส้นทางการทำงาน

 • ทำงานสายการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโรงไฟฟ้าเอกชน
 • ทำงานเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าและการเลือกวัสดุให้แก่บริษัทก่อสร้าง
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนซ่อมบำรุงหรือส่วนผลิต
 • ทำงานกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริการ และฝ่ายขาย

 

ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

      หลังจากที่คุณจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว คุณสามารถเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นได้ เข่น MRes, MPhil, EngD, และ PhD ซึ่งการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั้น มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องของเทคนิค, การวิเคราะห์และการจัดการมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น  โดยในส่วนของเงินทุนสนับสนุน มีหน่วยงานคือ Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรม

 

การเลือกมหาวิทยาลัย

        เนื่องจากวิศวกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยส่วนมากจึงมีการเปิดสาขานี้ แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จำเป็นต้องมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครหรือสนใจนั้นมีห้องทดลองรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นไว้คอยรองรับหรือไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากในการเรียนสาขานี้  โดย Brunel University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลอนดอนในเรื่องของวิศวกรรมและการออกแบบด้วย โดย Brunel University มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันและสนับสนุนนักเรียนในการเรียนวิศวกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อันดับ

สถาบัน 

ประเทศ

1

 

สหรัฐอเมริกา

 

2

 

สหรัฐอเมริกา

 

3

 

สหรัฐอเมริกา
4

 

สหราชอาณาจักร

 

5

 

สวิตเซอร์แลนด์

6

 

สิงคโปร์

 

 7

 

สหราชอาณาจักร

8

 

University of Oxford 

 

สหราชอาณาจักร

 

9

 

สวิตเซอร์แลนด์

 

10

 

Harvard University 

สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลปี 2020 จาก Topuniversities.com

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศต่างๆ 
การออกแบบงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ : ก้าวต่อไปของวิศวกร

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

180.2K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

115.4K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

102.7K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44.7K