นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

why study electrical engineering

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แผงวงจร และนาโนเทคโนโลยี  ถ้าต่อไปโลกของเราเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เมื่อใด เมื่อนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้!

 

ทักษะที่จำเป็นต้องมี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนควรมีทั้งความชำนาญและความชอบในคณิตศาสตร์ มิฉะนั้นจะทรมานกับการเรียนมากทีเดียว เพราะสาขานี้ต้องใช้หลักการคำนวณในการเรียนอยู่ตลอดเวลา กาดอกจันไว้เลยว่าแทบทุกวิชามีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

บางสาขาวิชาของวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไม่ค่อยมีตำราภาษาไทย นักศึกษาจึงต้องศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษ หากเก่งภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิม จะได้เปรียบในการค้นคว้าหาความรู้เป็นอย่างมาก

 

สาขาวิชาย่อย

ส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะแบ่งสาขาย่อยออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าควบคุม

สาขาไฟฟ้ากำลัง (Power Division)

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปพลังงานอื่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทั่วไป งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ้า การวางวงจร การจ่ายไฟไปตามอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังทั้งสิ้น สาขานี้ถือเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สุดของวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • วงจรไฟฟ้า 
 • สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
 • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 • เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 

สาขาไฟฟ้าระบบควบคุม (Control Systems Division)

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างระบบควบคุมหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า ‘ระบบอัตโนมัติ’ ตัวอย่างเช่น สายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรผลิตสินค้า ผู้เรียนสาขาวิชานี้จึงต้องเชี่ยวชาญเรื่องสมการคณิตศาสตร์มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากต้องการทำงานเป็นนักวิจัยคิดค้นระบบควบคุมใหม่ๆ อาชีพที่น่าสนใจในสาขานี้ ได้แก่

 • วิศวกรควบคุม 
 • วิศวกรเครื่องมือวัด 
 • วิศวกรระบบ 
 • วิศวกรทดสอบ 

แขนงย่อยของสาขานี้ ได้แก่

 • ระบบควบคุมและการวัด
 • ระบบหุ่นยนต์
 • การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

 

สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม (Communication Division)

เรียนเกี่ยวกับระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบเรดาร์ ระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณดิจิตอล เส้นใยแก้วนำแสง ผู้เรียนจะได้ศึกษาข้อมูลด้านการสื่อสารอย่างครบวงจร ตั้งแต่กลไกการจัดการสัญญาณ การรับ-ส่งสัญญาณ การติดตั้ง การทดสอบ ไปจนถึงการซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • การสื่อสารทางคลื่นแสงและไมโครเวฟ 
 • สื่อประสมและการประมวลสัญญาณ
 • โครงข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

 

สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Division)

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งวงจรแบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ  รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องบิน ยานอวกาศ หุ่นยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เรียนจะได้ศึกษาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของวัสดุนานาชนิดที่นำมาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม และการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หมวดหมู่วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
 • อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 • ระบบควบคุม 

 

ทักษะที่ได้รับ

    วิศวกรรมไฟฟ้าจะช่วยคุณให้ได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์มากมายที่จำเป็นต่อโลกของวิศวกรรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆด้วย คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เฉพาะทาง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานกลุ่ม, การสื่อสาร, การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

      นอกจากนี้คุณจะต้องสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และหาวิธีการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะที่ถูกสอนทั้งทางวิศวกรรมและนอกเหนือ เช่น ไฟแนนซ์, คอมพิวเตอร์และการจัดการ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักเรียนที่จะเรียนสาขานี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, การแก้ไขปัญหาและทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

เส้นทางการทำงาน

 • ทำงานสายการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโรงไฟฟ้าเอกชน
 • ทำงานเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าและการเลือกวัสดุให้แก่บริษัทก่อสร้าง
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนซ่อมบำรุงหรือส่วนผลิต
 • ทำงานกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริการ และฝ่ายขาย

 

ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

      หลังจากที่คุณจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว คุณสามารถเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นได้ เข่น MRes, MPhil, EngD, และ PhD ซึ่งการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั้น มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องของเทคนิค, การวิเคราะห์และการจัดการมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น  โดยในส่วนของเงินทุนสนับสนุน มีหน่วยงานคือ Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรม

 

การเลือกมหาวิทยาลัย

        เนื่องจากวิศวกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยส่วนมากจึงมีการเปิดสาขานี้ แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จำเป็นต้องมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครหรือสนใจนั้นมีห้องทดลองรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นไว้คอยรองรับหรือไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากในการเรียนสาขานี้  โดย Brunel University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลอนดอนในเรื่องของวิศวกรรมและการออกแบบด้วย โดย Brunel University มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันและสนับสนุนนักเรียนในการเรียนวิศวกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อันดับ

สถาบัน 

ประเทศ

1

 

สหรัฐอเมริกา

 

2

 

สหรัฐอเมริกา

 

3

 

สหรัฐอเมริกา
4

 

สหราชอาณาจักร

 

5

 

สวิตเซอร์แลนด์

6

 

สิงคโปร์

 

 7

 

สหราชอาณาจักร

8

 

University of Oxford 

 

สหราชอาณาจักร

 

9

 

สวิตเซอร์แลนด์

 

10

 

Harvard University 

สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลปี 2020 จาก Topuniversities.com

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศต่างๆ 
การออกแบบงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ : ก้าวต่อไปของวิศวกร

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

8 หลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ต้องจบตรีด้านนี้มาก่อนก็เรียนได้

หลายคนอาจเบื่อกับสิ่งที่เรียน หรืออาชีพที่ทำอยู่ อาจจะรู้ว่าคณะนี้/อาชีพนี้ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป เลยคิดอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเปลี่ยนสายงาน แต่พอคิดไปคิดมา อ้าว! ถ้าไม่ได้จบสาขาที่อยากเรียน หรือไม่มีประสบการณ์เลยล่ะ จะเรียนต่อสาขานั้นได้มั้ย? แล้วจะเรียนต่อป.โท ที่ไหนดี?       เราจะบอกว่าไม่ต้องกลัว! โอกาสของคนอยากเรียนปริญญาโทไม่ตรงสายมาถึงแล้ว เพราะไม่มีคำว่าสายไปค่า วันนี้ Hotcourses Thailand เลยรวบรวมหลักสูตรปริญญาโท

370.9K
article Img

5 เรื่องจริงที่ควรรู้ ก่อนเลือกเรียน Marketing

เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน การเรียนต่อปริญญาโททางธุรกิจ โดยเฉพาะเอกการตลาด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่นักศึกษา เนื่องจากความรู้ด้านการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่   อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายๆ คนที่เลือกเรียนต่อด้านนี้กลับไม่รู้สึกสนุกเท่าไหร่นัก เพราะไม่ได้มีเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ชัดเจนจากสาขานี้ พี่เลยอยากเล่าประสบการณ์จากที่เรียน Marketing มาเล่าสู่กันฟัง

294.4K
article Img

ครบเครื่องเรื่องเรียน HR! การจัดการทรัพยากรมนุษย์เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources (HR) ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร   เรียน HR เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง? โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน ​HR

189.5K
article Img

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ไว้อัพสกิล ปี 2021

เดี๋ยวนี้การเรียนไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะเราก็รู้กันแล้วว่าเราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์! แถมโควิด-19 ยังทำให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์น่าเรียน เพื่อเอาไปอัพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กัน!     ไปดูกันเลยว่าจะมีเว็บไหนบ้าง และแต่ละเว็บไซต์มีวิชาไหนน่าเรียนบ้างน้าา   Coursera ก่อนหน้านี้

114.8K