ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

32854

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และสร้างอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยเป็นหลัก เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน, การออกแบบและการผลิตระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, แผงวงจร และนาโนเทคโนโลยี  ถ้าต่อไปโลกของเราเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เมื่อใด เมื่อนั้นวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพียงความหวังเดียวของโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไมได้!

 

ทักษะที่จำเป็นต้องมี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญมากสำหรับการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เรียนควรมีทั้งความชำนาญและความชอบในคณิตศาสตร์ มิฉะนั้นจะทรมานกับการเรียนมากทีเดียว เพราะสาขานี้ต้องใช้หลักการคำนวณในการเรียนอยู่ตลอดเวลา กาดอกจันไว้เลยว่า **แทบทุกวิชามีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

บางสาขาวิชาของวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไม่ค่อยมีตำราภาษาไทย นักศึกษาจึงต้องศึกษาจากตำราภาษาอังกฤษ หากเก่งภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิม จะได้เปรียบในการค้นคว้าหาความรู้เป็นอย่างมาก

 

สาขาวิชาย่อย

ส่วนใหญ่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะแบ่งสาขาย่อยออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าควบคุม

สาขาไฟฟ้ากำลัง (Power Division)

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปพลังงานอื่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทั่วไป งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ้า การวางวงจร การจ่ายไฟไปตามอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังทั้งสิ้น สาขานี้ถือเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สุดของวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • วงจรไฟฟ้า 
 • สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
 • เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 • เครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน
 • วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

 

สาขาไฟฟ้าระบบควบคุม (Control Systems Division)

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างระบบควบคุมหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า ‘ระบบอัตโนมัติ’ ตัวอย่างเช่น สายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรผลิตสินค้า ผู้เรียนสาขาวิชานี้จึงต้องเชี่ยวชาญเรื่องสมการคณิตศาสตร์มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากต้องการทำงานเป็นนักวิจัยคิดค้นระบบควบคุมใหม่ๆ อาชีพที่น่าสนใจในสาขานี้ ได้แก่

 • วิศวกรควบคุม 
 • วิศวกรเครื่องมือวัด 
 • วิศวกรระบบ 
 • วิศวกรทดสอบ 

แขนงย่อยของสาขานี้ ได้แก่

 • ระบบควบคุมและการวัด
 • ระบบหุ่นยนต์
 • การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

 

สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม (Communication Division)

เรียนเกี่ยวกับระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบเรดาร์ ระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณดิจิตอล เส้นใยแก้วนำแสง ผู้เรียนจะได้ศึกษาข้อมูลด้านการสื่อสารอย่างครบวงจร ตั้งแต่กลไกการจัดการสัญญาณ การรับ-ส่งสัญญาณ การติดตั้ง การทดสอบ ไปจนถึงการซ่อมบำรุง กลุ่มวิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • การสื่อสารทางคลื่นแสงและไมโครเวฟ 
 • สื่อประสมและการประมวลสัญญาณ
 • โครงข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ 

 

สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Division)

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งวงจรแบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ  รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องบิน ยานอวกาศ หุ่นยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เรียนจะได้ศึกษาครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของวัสดุนานาชนิดที่นำมาผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม และการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หมวดหมู่วิชาหลักที่ต้องเจอในสาขานี้ ได้แก่

 • การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก
 • อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 • ระบบควบคุม 

 

ทักษะที่ได้รับ

วิศวกรรมไฟฟ้าจะช่วยคุณให้ได้รับทักษะที่เป็นประโยชน์มากมายที่จำเป็นต่อโลกของวิศวกรรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆด้วย คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เฉพาะทาง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานกลุ่ม, การสื่อสาร, การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้คุณจะต้องสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และหาวิธีการตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะที่ถูกสอนทั้งทางวิศวกรรมและนอกเหนือ เช่น ไฟแนนซ์, คอมพิวเตอร์และการจัดการ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนักเรียนที่จะเรียนสาขานี้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์, การแก้ไขปัญหาและทักษะทางคอมพิวเตอร์

 

เส้นทางการทำงาน

 • ทำงานสายการผลิตส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือโรงไฟฟ้าเอกชน
 • ทำงานเป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าและการเลือกวัสดุให้แก่บริษัทก่อสร้าง
 • ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนซ่อมบำรุงหรือส่วนผลิต
 • ทำงานกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริการ และฝ่ายขาย

ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

หลังจากที่คุณจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว คุณสามารถเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นได้ เข่น MRes, MPhil, EngD, และ PhD ซึ่งการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นนั้น มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องของเทคนิค, การวิเคราะห์และการจัดการมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น  โดยในส่วนของเงินทุนสนับสนุน มีหน่วยงานคือ Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรม

 

การเลือกมหาวิทยาลัย

เนื่องจากวิศวกรรมเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยส่วนมากจึงมีการเปิดสาขานี้ แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็จำเป็นต้องมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครหรือสนใจนั้นมีห้องทดลองรวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นไว้คอยรองรับหรือไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากในการเรียนสาขานี้  โดย Brunel University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนี้และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลอนดอนในเรื่องของวิศวกรรมและการออกแบบด้วย โดย Brunel University มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันและสนับสนุนนักเรียนในการเรียนวิศวกรรมได้อย่างยอดเยี่ยม

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อันดับ

สถาบัน 

ประเทศ

1

 

สหรัฐอเมริกา

 

2

 

สหรัฐอเมริกา

 

3

 

สหรัฐอเมริกา
4

 

สหราชอาณาจักร

 

5

 

สหรัฐอเมริกา

6

 

สิงคโปร์

 

 7

 

สวิตเซอร์แลนด์

 

8

 

สิงคโปร์

 

9

 

สหรัฐอเมริกา

 

10

 

สหราชอาณาจักร

ข้อมูลปี 2016 จาก Topuniversities.com

 

ข้อมูลหลักสูตรที่น่าสนใจ

Electrical Engineering, Electronics and computer Engineering MPhil 
Distributed Computing Systems Engineering MSc 
Electrical Engineering, Electronics and Computer Engineering PhD 

----------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศต่างๆ 
การออกแบบงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ : ก้าวต่อไปของวิศวกร 

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาตรี
เกี่ยวกับผู้เขียน

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

128291

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

98144

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

51931

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

37318