ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

2795

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

คุณจะพบว่ามีสถาบันการศึกษา 2 ประเภทหลักในประเทศฮอลแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยการวิจัย ในระดับที่เล็กลงมา สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติจะเปิดสอนหลักสูตรที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ('hogescholen') มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพมากมายในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพเฉพาะด้าน การได้รับทักษะการทำงานภาคปฏิบัติผ่านการฝึกงานเป็นส่วนสำคัญในเนื้อหาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 43 แห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์: ปริญญาโท: 1-2 ปี ปริญญาตรี: 4 ปี

มหาวิทยาลัยการวิจัย ทุกแห่งในประเทศฮอลแลนด์จะทำการฝึกอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติในด้านการเรียนเชิงวิชาการและการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยการวิจัย 13 แห่งและมหาวิทยาลัยเปิดหนึ่งแห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการวิจัย: ปริญญาเอก: 4 ปี ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA): 1-2 ปี ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc): 1-2 ปี ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (BA): 3 ปี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (BSc): 3 ปี

สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติ (IE) ในประเทศฮอลแลนด์ทำการสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชาโดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพจากชุมชนนานาชาติ สถาบัน IE เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีสถาบัน IE ขนาดใหญ่หกแห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติ: ปริญญาเอก (มีเปิดสอนที่สถาบัน IE เพียงแห่งเดียว) ระยะเวลาหลักสูตรมีความยืดหยุ่น ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA): 1-2 ปี ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc): 1-2 ปี
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์

การทำงานนอกเวลา

การเดินทางในเนเธอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวดัตช์

ค้นหาคอร์ส

เนเธอร์แลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.