นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศ : Essentials - MUST READ

การสอบวัดระดับประเภทต่างๆ

มหาวิทยาลัยบางแห่งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมบัติไว้ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควร นอกจากดูจากประวัติการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังจัดการสอบขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมกับการเรียนสาขาวิชานี้ และจะสามารถเรียนได้จนจบการศึกษา

share image

ATAS

The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ

MCAT

The Medical College Admission Test (MCAT) คือแบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อสาขาวิชาการแพทย์ โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ physical sciences, verbal reasoning, biology และ the trial section สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ MCAT ได้ที่ www.aamc.org/students/applying/mcat

USMLE

The United States Licensing Examination (USMLE) คือ การสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลป์ สำหรับทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แบบทดสอบจะเน้นการประเมินความสามารถของนักศึกษาแพทย์ว่า พวกเขาจะสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ไปประยุกต์ใช้กับการรักษาผู้ป่วยชีวิตจริงได้มากน้อยแค่ไหน

กระบวนการสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก จะเป็นการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ส่วนที่สอง ตรวจสอบความสามารถของแพทย์ในการโต้ตอบกับผู้ป่วย และส่วนสุดท้ายคือ ประเมินว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาใช้ในการหาสาเหตุ ของโรคและรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่"

LSAT

The Law Schools Admission Test (LSAT) เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้เวลาสอบครึ่งวัน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียน Law Schools ที่อเมริกาและแคนนาดา โดยมีสนามสอบอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลก แบบทดสอบนี้จะวัดทักษะการอ่าน และการใช้เหตุผลเชิงภาษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ที่ต้องการจะมีอาชีพในกฎหมาย

แบบทดสอบจะเป็น multiple choice ให้เลือกตอบ เพื่อดูว่าคุณมีทักษะการวิเคราะห์และการใช้ตรรกะเพื่ออธิบายเหตุผลมากน้อยแค่ไหน หากสนใจเรียนต่อด้านกฎหมาย สถานศึกษาส่วนใหญ่มักกำหนดไว้ว่าจะต้องยื่นคะแนน LSAT ประมาณช่วงเดือนธันวาคม แต่คุณก็ควรจะเริ่มสอบ LSAT ไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน หรือ เดือนกันยายน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า "

GMAT

The Graduate Management Admission Test (GMAT) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียน Business schools ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่ต้องสอบ GMAT ได้แก่ MBA, บัญชี, การเงิน และการจัดการ

ข้อสอบ GMAT จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก quantative section จะเป็นการวัดว่าผู้สมัครมีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะหรือไม่ ส่วนที่สอง verbal section วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและการทำความเข้าใจ รวมถึงการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ส่วนที่สาม intergrated reasoning section วัดความสามารถในการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์บทความ และเขียนแสดงความคิดเห็น"

GRE

The Graduate Records Examinations (GRE’s) คือข้อสอบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ข้อสอบ GRE มีเนื้อหาครอบคลุมหลายวิชามาก การสมัครปริญญาโทบางสาขามีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะสอบวิชาที่กำหนดให้ผ่านเสียก่อน

GRE นิยมใช้กันมากในการสอบเข้าหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนประกอบของข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ the verbal section, the quanititve section และ the analytic writing section การทดสอบนี้เริ่มมีขึ้นในปี 1949 จัดการสอบโดย the Educational Testing Service และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา"

SAT

SAT คือ การทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา เนื้อหาข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ The critical reading section ทดสอบด้านการอ่านและตอบคำถาม เพื่อวัดความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์, Mathematical วัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ Creative writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์

PCAT

Pharmacy College Admission Test (PCAT) คือ แบบทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ PCAT เน้นวัดความรู้เชิงบูรณาการใน 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษา, ความรู้ด้านชีววิทยา, การอ่านจับใจความ, ความสามารถด้านการคำนวณ, ความรู้ด้านเคมี และการเขียนเรียงความ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วิทยาศาสตร์ หรือประเด็นการเมือง

CGFNS

Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) คือ การทดสอบสำหรับพยาบาลที่ต้องการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบนี้ได้ ผู้ที่สนใจอยากประกอบวิชาชีพพยาบาล จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อน

NBDE

The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ

ACT

American College Testing Assessment (ACT) คือ แบบทดสอบมาตรฐานสำหรับการสมัครเรียนปริญญาตรี ในประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะต้องการผลสอบ SAT บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการผลสอบ ACT การสอบจะแบ่งออกเป็น 5 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ การเขียนเรียงความ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

CAE

The Cambridge Advanced Exam (CAE) คือ แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับสูง สำหรับศึกษาต่อในชั้นเรียนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ CAE ประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 5 ชุด ได้แก่ Reading, Writing, Grammar and Vocabulary, Learning และ Speaking แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจาก 13,000 มหาวิทยาลัย รวมถึงนายจ้างและรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก

PTE

Pearson Test of English (PTE) คือ แบบทดสอบความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก อย่างเช่น ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ข้อสอบ PTE จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Written และ Spoken ผู้ผ่านการทดสอบนี้จะได้รับการยอมรับว่ามีทักษะด้านการฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน อยู่ในระดับที่ใช้การได้

MUST READ

article Img

ข้อมูลครบจบทุกเรื่องการสอบ IELTS

IELTS คืออะไร?   IELTS (International English Language Testing System)  เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไว้สำหรับประเมินว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอกับการเอาตัวรอดในการเรียนหรือเปล่า และ เช่นเดียวกับ TOEFL  การสอบก็จะวัดสี่สกิลหลักๆ  คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking   การสอบ IELTS แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic

286.9K
article Img

สอบ TOEFL

สอบ TOEFL internet-based test (iBT) สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่ออเมริกา ที่จำเป็นจะต้องใช้ผลคะแนน TOEFL ยื่น ก่อนสอบควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบนะคะ วันนี้ Hotcourses Editor ขออนุญาตนำประสบการณ์และเทคนิคที่น่าสนใจจาก คุณมุตตา มานำให้ชาว Hotcourses Thailand ได้อ่านกันนะคะ เพราะคิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL อยู่ค่ะ ขอพูดถึงการสอบ TOEFL internet-based test (iBT) ก่อนนะคะ เราเคยสอบทั้งหมด 2 ครั้ง

84.2K
article Img

การเขียนใบสมัคร

ทาง hotcourses ได้รวบรวมเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้ใบสมัครของเราพร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้ • ถึงตอนนี้เราคงตัดสินใจไปแล้วว่าอยากจะเรียนหลักสูตรไหน เพราะอะไร แต่คนที่จะสมัครหลักสูตรเดียวกับเราก็คงคิดเหมือนกัน นอกจากจะต้องแสดงความมุ่งมั่นของเราให้ทางมหาวิทยาลัยเห็นในใบสมัครแล้ว เท่านี้ยังไม่พอ เราจะต้องนึกถึงข้อกำหนดที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการจากนักศึกษาในอนาคตของทางมหาวิทยาลัยด้วย ลองคิดดูว่าเราเหมาะสมกับข้อกำหนดนี้หรือเปล่า

12.9K
article Img

สุดยอดลายแทงรวมบทความ IELTS ที่คนเตรียมสอบห้ามพลาด

ใครกำลังเตรียมสอบ IELTS แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไง บางทีหาข้อมูลก็ตาลายเพราะมีให้อ่านเยอะมากกกก ก.ไก่ล้านตัว จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก เข้าเว็บนี้ ออกเว็บนั้น อุ๊ย บทความดีๆ ที่อ่านตะกี้หายไปไหนละ วุ่นวายน่าดู   Hotcourses Thailand รู้ปัญหานี้ดี (เพราะเป็นมาเหมือนกันจ้า) วันนี้เราก็เลยทำ Infographic รวบรวมบทความที่ดีเริ่ดชนิดที่ว่า "ไม่อ่านไม่ได้" เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังจะสอบ IELTS เพราะเนื้อหาครอบคลุมหมดตั้งแต่ข้อมูลเบสิคแต่สำคัญสุดๆ อย่างเช่น IELTS

10.3K