ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนกฎหมายในอังกฤษดีอย่างไร

3610

เรียนกฎหมายในอังกฤษดีอย่างไร

      ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีระบบจารีตอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลายาวนาน และสืบเนื่องจากระบบดังกล่าว จึงกลายเป็นเหมือนพื้นฐานของการวางระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษในเวลาต่อมา อีกทั้งองค์ประกอบหลายอย่างของระบบกฏหมายอังกฤษก็มีการนำไปใช้ทั่วโลก  จึงทำให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ  อีกทั้งรากฐานของระบบกฎหมายบางประเทศ มีที่มาจากการนำเอากฎหมายอังกฤษไปใช้อีกด้วย

ทำไมต้องอังกฤษ?

      กฏหมายในประเทศอังกฤษ มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย  โดยสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอังกฤษ มีการพัฒนารายวิชากฏหมายอยู่ตลอดเวลา โดยการนำไปใช้กับงานวิจัยต่างๆเพื่อให้ทันสมัย เช่น กฏหมายด้านสารสนเทศว่าด้วยเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อาชญากรรมไซเบอร์ เป็นต้น

การเรียนการสอนเป็นอย่างไร?

      นักเรียนกฏหมายของอังกฤษ มีโอกาสในการสร้างประสบการณ์การทำงานกับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย  โดยนักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง  สถาบันการศึกษาบางแห่งยังจัดให้นักเรียนกฏหมายเข้าอบรมในตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ และสามารถเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีอีกด้วย รวมถึงการฝึกงานเป็นอาสาสมัครองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็มีเช่นกัน

      การเรียนการสอนวิชาว่าด้วยกฏหมายที่นี่ เน้นที่ทักษะในการวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ ไปใช้งานได้จริง สามารถทำการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและมีการสื่อสารที่ดีและถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนที่จบกฏหมายจากอังกฤษ  สามารถนำความรู้ไปใช้สมัครงานได้หลากหลายอาชีพ  เช่น การเมือง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ งานบริหาร เป็นต้น โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะอาชีพทนายความเท่านั้น 

      ส่วนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนกฏหมายมาก่อน สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรกฏหมายเชิงพาณิชย์และหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้สนใจให้เลือกเรียน เช่น Graduate Diploma Law ที่เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนสามารถเรียนต่อวิชากฏหมายว่าด้วยเรื่องเฉพาะวิชาชีพได้ เช่น กฏหมายว่าด้วยการแพทย์ หรือ กฏหมายว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
------------------------------------------------

ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติม

เรียนต่ออังกฤษ 
หลักสูตรกฎหมายในอังกฤษ

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว