ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รู้จักโปรแกรม Pathway

share image

มารู้จักโปรแกรม Pathway ที่จะการันตีการรับเข้าเรียนต่อของคุณ

 

หากคุณใฝ่ฝันที่จะไปศึกษาต่อเมืองนอก แต่คุณสมบัติของคุณยังไม่ตรงหรือไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษา เกรดเฉลี่ย หรือคะแนนภาษาอังกฤษ


ด้วยเหตุนี้ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดหลักสูตรโปรแกรม “Pathway” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าเรียนให้กับนักศึกษานานาชาติ เรามาทำความรู้จักโปรแกรม Pathway กันเลย !

 

 

โปรแกรม Pathway คืออะไร และ ต่างกับหลักสูตร Pre-Master อย่างไร ?

 

โปรแกรม Pathway

 

โปรแกรม Pathway เป็นทางเลือกสู่การเข้าเรียนระดับปริญญาได้โดยตรง โดยมีรูปแบบการสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่คุณตั้งใจจะเข้าเรียน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนและการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญา โดยโปรแกรม Pathways มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี คือ Foundation Programmes และระดับปริญญาโท คือ ‘Pre-masters’ หรือ ‘Graduate Diploma’

 

หลักสูตร Pathway ส่วนใหญ่จะดำเนินการสอนโดยวิทยาลัยเอกชนที่สังกัดมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เช่น INTO, KAPLAN, STUDY GROUP หรือ NAVITAS เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่จะสอนหลักสูตร Pathway ถือเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและ มีการรับประกันผลการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

หลักสูตร Pre-Master

 

เป็น หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาโท ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและความสามารถภาษาอังกฤษไม่เพียงพอตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปรียบเสมือนเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 -12 เดือน

 

โครงสร้างหลักสูตรมักประกอบด้วยการเรียน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

 

  • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการทำวิจัยการเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาคำศัพท์การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และทักษะการทำข้อสอบ

 

  • วิชาเนื้อหาของสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เช่น มนุษยศาสตร์เบื้องต้น การจัดการและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กฎหมายยุโรปและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามการเรียนหลักสูตร Pre-Master  ถือเป็นการเรียนที่แยกออกจากหลักสูตรปริญญาตรีและโทอย่างชัดเจน และส่วนใหญ่ ไม่ได้รับประกัน ว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันนั้นๆได้ แต่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนดข้อควรปรับปรุงพัฒนาและทิศทางของตนเองที่จะนำพาผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนั้นๆตามที่ผู้เรียนต้องการซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อยังหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เราหมายตาไว้

 

 

ใครที่เหมาะจะสมัคร โปรแกรม Pathway ?

 

เมื่อสำนักงานฝ่ายทะเบียนได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและเทียบผลการศึกษาล่าสุดของนักศึกษาในระบบการจัดลำดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแน่ใจได้ว่านักศึกษาจะสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้หรือไม่

 

หากผลออกมาว่าคุณสมบัติของนักศึกษายังห่างไกลกับมาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งไว้ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้สมัคร Pathway Program ก่อนที่จะไปเริ่มโปรแกรมหลัก ซึ่งโปรแกรม Pathway ดังกล่าวมีรูปแบบที่แตกต่างกัน  เช่น ชื่อ ระยะเวลาของคอร์ส และโครงสร้าง ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้จัด

 

โดยชื่อที่นิยมใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ได้แก่ “Foundation course” “Pre-Masters” “Pre-sessional” “Summer Schools” “Summer Institutes” และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ทุกโปรแกรมมีเป้าหมายเดียวกันคือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษานานาชาติที่ต้องการจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้อย่างที่ตั้งใจ

 

 

โปรแกรม Pathway แบบไหนที่เหมาะกับคุณ ?

 

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่คุณต้องการสมัคร โปรแกรมจะสามารถช่วยปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

 

ยกตัวอย่างเช่น University of Sussex  แนะนำให้สมัครโปรแกรมของมูลนิธินานาชาติ ( International Foundation Year) ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อกำหนดการรับสมัครของมหาวิทยาลัย โดยการเรียนโปรแกรมของมูลนิธินานาชาติในปีนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้บางวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่นักศึกษาตั้งใจจะเลือกเรียน วิชาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความมั่นใจที่จะเข้าเรียน Lecture ในภายหลัง

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเรียนหลักสูตรปริญญาพื้นฐาน University of Sussex มีโปรแกรม International Year One - โปรแกรมหนึ่งปีที่เทียบเท่ากับปีแรกในระดับวิทยาลัย โปรแกรมนี้จะให้ความรู้ทางวิชาการ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนของชั้นปีที่สองในระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ต้องการจะศึกษา เช่น ธุรกิจและการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การเงินและการบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศ สื่อและภาพยนตร์ศึกษา

 

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนปริญญาโท University of Sussex มีโปรแกรม Pre-Masters ประกอบด้วย 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ความเป็นเอกลักษณ์โปรแกรม Pre-Masters ของที่นี่คือบริการ
“Career Ahead” ซึ่งเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกการแข่งขันของการทำงานหลังจบการศึกษา

 

หรืออย่าง King’s College London, University of London ก็มี International Foundation สำหรับเตรียมตัวเข้าเรียนปริญญาตรี  ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

 

เป็นหลักสูตรเรียน Full-time ใช้เวลา 1 ปี เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการศึกษาในระดับมัธยมปลายอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ King’s College หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆของสหราชอาณาจักร โดยจะให้ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ผู้เรียนต้องการสมัคร ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะเชิงวิชาการต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสาขา การบริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง กฎหมาย และศิลปศาสตร์

 

เป็นหลักสูตรที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีการรับประกันว่านักศึกษานานาชาติทุกคนจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการได้อย่างแน่นอน หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวการแพทย์ คณิตศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และอื่นๆ 

 

 

ระยะเวลาของโปรแกรม

ระยะเวลาของโปรแกรมติดตามขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของคุณ ตัวอย่างเช่น Oxford Brookes University มีหลักสูตร Pre-sessional ที่ใช้เวลา 36 สัปดาห์สำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 4.5 ในขณะที่คอร์สสำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 6.5 ใช้เวลาเรียนเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น

 

บทเรียนในโปรแกรม

บทเรียนจะจัดอยู่ในรูปการสัมมนาหรือคาบ lecture ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบทเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักศึกษานานาชาติ การทำงานกลุ่มในชั้นเรียนที่จัดขึ้นมักจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมชั้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนชาวต่างชาติ

 

ข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย

หลังจากได้รับแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (เช่น ใบรับรองผลการเรียน, ผลการสอบ IELTS หรือ TOEFL และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น) มหาวิทยาลัยจะพิจารณาว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดการรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ทางสถาบันจะแนะนำให้สมัครเข้าโปรแกรม Pathway หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทะเบียน

 

 >> ค้นหามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนโปรแกรม Pathway <<

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

เคล็ดลับฝึกฟังภาษาอังกฤษยังไงให้เข้าหู

เคล็ดลับฝึกฟังภาษาอังกฤษยังไงให้เข้าหู   ทำไมถึงฟังภาษาอังกฤษไม่เก่ง? เพิ่มคะแนนการฟังภาษาอังกฤษยังไงดี? ฟังฝรั่ง คนต่างชาติไม่เข้าใจ ต้องทำยังไง? ถ้าตอนนี้มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะ ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษา ไม่ว่าจะภาษาใดๆ บนโลกใบนี้ เพราะเมื่อภาษาแปลงร่างจากการเขียนเป็นการพูด จะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงของผู้พูดแต่ละคนที่มีเป็นร้อยเป็นพันแบบ

427.6K

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOELF ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

354.6K

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

88.6K

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

60.7K