ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

รวมทุนการศึกษายอดฮิตที่คัดแล้วกว่า 20 ทุนเพื่อการเรียนต่อ

5949

 

 ประเทศไหนๆในโลกก็กำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมการวิจัยระดับโลก  รัฐบาลในประเทศต่างๆจึงสนับสนุนทุนวิจัยกันมากมาย เพื่อที่จะดึงดูดนักศึกษาเก่งๆให้เข้าศึกษาในโปรแกรมวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศตัวเอง ทุนวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นทุนวิจัยของปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญาเอก และมีการให้ทุนค่อนข้างมาก

ทุนวิจัยนานาชาติที่สนับสนุนโดยรัฐบาล

Fulbright Scholarships

ทุน Fulbright เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐแลกเปลี่ยนกับ 155 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีนักเรียนทุน Fulbright ประมาณ 1,800 คนที่มีระดับผลการเรียนยอดเยี่ยมจะได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา โดยที่ทุน Fulbright ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และประกันสุขภาพ 

 

 

Chevening Scholarships 

ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ ในทุกๆ ปีนักศึกษากว่า 1,000 คนจาก 130 ประเทศทั่วโลกจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทุน Chevening ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับยังประเทศอังกฤษอีกด้วย 

 

 

Endeavour Awards 

Endeavour Awards เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจากแถบเอเชีย - แปซิฟิค, ตะวันออกกลาง, ประเทศแถบแคริบเบียน, ยุโรป และอเมริกาเพื่อเรียนต่อ ทำวิจัย และพัฒนาสายอาชีพของตัวเองในออสเตรเลีย ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางและประกันสุขภาพ

 

Vanier Canada Graduate Scholarship

เนื่องจากแดนาดาต้องการที่จะเป็นศูนย์การวิจัยระดับโลก จึงได้ให้ทุนนี้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลงานโดดในระดับโลกเพื่อดึงให้มาทำวิจัยในแคนาดาควบในระดับปริญญาโท-เอก ทุนนี้ให้  50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี เป็นระยะเวลาสามปี

 

Australia Research Training Program (RTP) Scholarship

ทุนนี้ให้นักศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลียที่จะทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนนี้จะให้ค่าใช้จ่ายเพียงหนึ่งด้านหรืออาจจะมากกว่า ในด้านต่อไปนี้ ค่าเรียน, ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ (ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ และค่าตีพิมพ์งานวิจัย)

 

CIMO Doctoral Fellowship

นักวิจัยในระดับปริญญาเอกจากทุกประเทศและทุกแขนงวิชาสามารถขอทุนนี้ได้ในการเข้าเรียนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของฟินแลนด์ ทุนมีระยะเวลาตั้งแต่ สามเดือน ถึง หนึ่งปี แล้วแต่กรณี และมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือนด้วย

 

New Zealand International Doctoral Research Scholarships

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เข้าศึกษาต่อในทุกสาขาที่นิวซีแลนด์จะมีโอกาสสมัครทุนนี้ได้ซึ่งทุนจะครอบคลุมทั้งค่าเรียน และค่าใช้จ่ายของสมาชิกครอบครัวเป็นเวลา 3 ปี รวมค่าครองชีพและประกันสุขภาพ

 

DAAD Scholarships 

ทุน DAAD เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลเยอรมันที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก จากทุกสาขาวิชา รวมไปถึงสาขาดนตรี, ศิลปะ และศิลปะการแสดง โดยที่ทุนส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนกว่า 70,000 ทุน ในแต่ละปี

Source

 

Swiss Government Scholarships 

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นี้มอบให้กับนักศึกษาต่างประเทศจากหลายประเทศทั่วโลก ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานวิจัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน1600 - 1920 CHF ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครทุนประมาณ 1,000 คน และมีเพียงประมาณ 200 คนเท่านั้นที่ได้รับทุน 

 

Eiffel Scholarships 

Eiffel Scholarships เป็นทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนดีเด่นที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก หรือศึกษาต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนแต่ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน ค่าเดินทาง ประกันสุขภาพ และอาจรวมถึงที่พักอาศัย ในแต่ละปีจะมีผู้ได้รับทุนประมาณ 400 คน 

 

Gates Cambridge Scholarships 

Gates Cambridge Scholarships เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย Cambridge ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทางและประกันภัยอื่นๆ ในแต่ละปีมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษานี้ประมาณ 100 คน

 

Joint Japan World Bank Graduate Scholarship 

ทุนร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและธนาคารโลกจะมอบให้กับนักศึกษาของประเทศที่เป็นสมาชิกธนาคารโลก เพื่อเรียนต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ทุนนี้มอบให้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าเดินทาง โดยที่ทุนนี้จะตัดสินผู้สมัครจากความสำเร็จทางวิชาการ, ประสบการณ์การทำงาน และความเกี่ยวข้องของสาขาวิชาที่สมัคร

 

ทุนวิจัยที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย

 

Adelaide Scholarship International (Australia)

ทางมหาวิทยาลัย Adelaide ให้ทุนนี้เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทุนนี้ครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและประกันสุขภาพ

 

Melbourne Research Scholarships (Australia)

University of Melbourne ได้จัดตั้งทุน The Melbourne Research Scholarship (MRS) สำหรับนักศึกษาในประเทศและระดับนานาชาติที่มีความสามารถโดดเด่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่นเบี้ยเลี้ยงรายปักษ์, เงินสนับสนุนการย้ายถิ่น สวัสดิการวันลาป่วย ลาคลอดหรือดูแลบุตร  การงดเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนานาชาติ และประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

University of Sydney International Scholarships (Australia)

ทุนของ University of Sydney ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่จะทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลาสามปี

 

Cambridge International Scholarship Scheme (UK)

ทุนวิจัยนี้จะให้แก่ผู้ที่จะศึกษาวิจัยในคอร์สที่มุ่งสู่ปริญญาเอก ซึ่งให้ประมาณ 80 ทุนต่อปี โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย

 

 Rhodes Scholarships 

Rhodes เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ก่อตั้งในปี 1902 และเป็นองค์กรเก่าแก่ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัย Oxford ในประเทศอังกฤษ ทุนนี้ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ 83 คน 

 

Warwick Chancellor’s International Scholarships (UK)

ทุกๆปีทุนนี้จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก ในทุกสาขาและทุกเชื้อชาติทุกปีจำนวน 25 ทุนโดยเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

 

Edinburgh Global Research Scholarship (UK)

ทุนนี้มีขึ้นเพื่อดึงดูดนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงมาสู่มหาวิทยาลัยนี้ โดยจะเป็นการงดเว้นส่วนต่างค่าเล่าเรียนที่ปกติต้องจ่ายมากกว่า ของนักเรียนต่างชาตินอก UKและ EU และไม่ครอบคลุมค่าครองชีพ

 

Nothingham Vice-Chancellor’s International Scholarship for Research Excellence (UK)

มหาวิทยาลัยจะให้ทุนแก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

Susex Chancellor’s International Reseach Scholarships (UK)

University of Sussex ต้องการให้ทุนแก่ผู้ที่จะเข้าศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกเต็มเวลา ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา ทุนครอบคลุมค่าธรรมเนียมนานาชาติ และค่าครองชีพ

 

IRO Doctoral Scholarship Programme at K.U. Leuven (Belgium)

K.U. Leuven ให้ทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ฟลานเดอส์ ประเทศเบลเยี่ยม ทุนครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเรียน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และตั๋วเครืองบินกลับ

 

Rotary Foundation Global Grants Study

ทุนจากสมาคมโรตารีมักจะมอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศที่เป็นสมาชิก ส่วนใหญ่จะเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

MUST READ

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อ

สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัวเอง Scholars4dev.com  แนะนำ 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทุกที่ทั่วโลก โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทุนเป็นทุนจากรัฐบาล ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุนที่ดีที่สุด   1. Fulbright Scholarships ทุน Fulbright เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐแลกเปลี่ยนกับ 155 ประเทศทั่วโลก

245113

การเขียน CV สำหรับสมัครเรียนและขอทุนการศึกษา

การเขียน CV สำหรับสมัครเรียนและขอทุนการศึกษา การเขียน CV วิธีคว้าทุนแบบ 100% match สมัครทุนการศึกษาอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง นอกเหนือจาก Transcripts, จดหมายรับรอง หรือ personal statement อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการสมัครเรียนหรือสมัครทุนก็คือ CV (Curriculum Vitae) เพราะ CV ของเราจะเป็นตัวบอกถึงกิจกรรม ความสำเร็จ หรือความสามารถที่เรามี ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัววัดว่าเราจะผ่านการคัดเลือกหรือเปล่า และสิ่งสำคัญคือ

112629

4 เสต็ป มือใหม่หาทุนการศึกษา

4 เสต็ป มือใหม่หาทุนการศึกษา การสมัครทุนก็เหมือนการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าการสมัครเรียนทั่วไป เพราะทุนไม่ได้แจกให้ทุกคน ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจ โอกาสคว้าทุนก็มีอยู่มาก มือใหม่ที่อยากลองสนามนี้สักครั้ง ฮอทคอร์สสรุป 4 หลักกิโลที่ต้องผ่าน ดังนี้   1 รู้จักทุน : จะไปขอทุนเขารู้จักทุนของเค้าดีหรือยัง ประเภทของทุนและ ทุนนั้นๆมีเงื่อนไขการให้ทุนอย่างไร ให้เต็ม ให้ครึ่ง ต้องใช้ทุนหรือไม่ รายละเอียดตรงนี้ต้องทำความเข้าใจ

50969

ทุน 10 แห่ง ที่สมัครได้โดยไม่ต้องมี GPA

ทุน 10 แห่ง ที่สมัครได้โดยไม่ต้องมี GPA ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่มี GPA โดดเด่นเด้งออกมาจากฝูงชน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่อยากไปเรียนต่อและได้รับทุนการศึกษา  โชคดีที่มีทุนหลายแห่งที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนเรียนต่อได้แม้จะไม่ได้มี GPA ที่สวยงามมาก่อนก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้คือทุนการศึกษา 10 แห่งที่สมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมี GPA ระดับ Top 10 ของคณะ แค่ต้องมีความตั้งใจและความพยายามเท่านั้นเอง   1. ทุนรายเดือน $1,000 (33,000 บาท) จาก GotChosen

41847