นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฝรั่งเศส: วีซ่านักเรียน

สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส ตอนที่ 2.1 การกรอกแบบฟอร์ม Visa

share image

ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน แบบพำนักระยะยาว (มากกว่า 90 วัน) นั้น เราต้อง Download แบบฟอร์มมากรอกทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

 

2.1 ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว

2.2 แบบฟอร์ม OFII

2.3 แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา

 

ดยเราแบ่งบทความสอนการกรอกออกเป็น 3 บทความย่อยเช่นเดียวกัน หากเพื่อนๆ โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดมาอยู่ในมือแล้ว เราก็ไปกรอกรายละเอียดแต่ละเอกสาร ไปพร้อมๆกันค่ะ  เริ่มจาก

 

1.ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว

เมื่อโหลดแบบฟอร์มออกมาแล้ว หลายคนอาจตกใจว่าแบบฟอร์มฉบับจริงเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วจะกรอกกันอย่างไรล่ะนี่ยังสื่อสารฝรั่งเศสได้แบบงูๆปลาๆอยู่ด้วย ไม่ต้องกลัวค่ะเวลาเรากรอก เราสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้ ส่วนเรื่องคำแปลคำถามในแต่ละข้อ ทางเว็บ TLSContact ได้เตรียมแบบฟอร์มฉบับภาษาอังกฤษไว้เป็นไกด์ให้ทุกคนกรอกแล้วค่ะ แต่ถ้าใครอยากได้คำแปลภาษาไทย เราจะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

 

1. Nom(s)  นามสกุล

 

2. Nom(s) de famille antérieur(s) นามสกุลเดิม (ในกรณีแต่งงาน หรือเปลี่ยนนามสกุล)

 

3. Prénom(s) ชื่อจริง

 

4. Date de naissance (jour-mois-année) วันเกิด โดยเขียนแบบ วัน-เดือน-ปี

 

5. Lieu de naissance สถานที่เกิด

 

6. Pays de naissance ประเทศที่เกิด

 

7. Nationalité actuelle สัญชาติ

Nationalité à la naissance si différente ถ้าใครมีการเปลี่ยนสัญชาติ ให้เติมสัญชาติตอนเกิด

 

8. Sexe เพศ  Masculin ชาย  Féminin หญิง

 

9. Etat civil สถานภาพ

 • Célibataire โสด

 • Marié(e) สมรส

 • Séparé(e) แยกกันอยู่

 • Divorcé(e) หย่าร้าง

 • Veuf(ve) หม้าย

 • Autre (veuillez préciser) อื่นๆ โปรดระบุ

10. Pour les mineurs : Nom, prénom, adresse (si différente de celle du demandeur) et nationalité de l'autorité parentale/du tuteur légal ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ (มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) ในกรอกรายละเอียดของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่รายละเอียดของ นามสกุล, ชื่อ, ที่อยู่ (ถ้าอาศัยอยู่คนละที่กับผู้สมัคร) และสัญชาติ

 

11. Numéro national d'identité, le cas échéant: หมายเลขประจำบัตรประชาชน

 

12. Type du document de voyage ประเภทหนังสือเดินทาง  

 • Passeport diplomatique หนังสือเดินทางทูต

 • Passeport de service หนังสือเดินทางราชการ

 • Passeport officiel หนังสือเดินทางราชการ

 • Passeport spécial หนังสือเดินทางพิเศษ

 • Passeport ordinaire หนังสือเดินทางปกติ (เล่มสีแดงที่ของพวกเราใช้นี่แหละ)

 • Autre document de voyage (à préciser): หนังสือเดินทางประเภทอื่น โปรดระบุ

13. Numéro du document de voyage จำนวนหนังสือเดินทาง

 

14. Date de délivrance (jj/mm/aa) วันที่ออกหนังสือ

 

15. Date d'expiration (jj/mm/aa) วันหมดอายุ

 

16. Délivré par ออกโดย

 

17. Adresse du domicile (n°, rue, ville, code postal, pays) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 

18. Adresse électronique อีเมล

 

19. Numéro(s) de téléphone เบอร์โทรศัพท์

 

20. En cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle, veuillez indiquer ถ้าเป็นพลเมืองของประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศตามสัญชาติ โปรดระบุ

 • Numéro du titre de séjour หมายเลขทะเบียนบ้าน

 • Date de délivrance วันที่ออกหนังสือ

 • Date d'expiration วันหมดอายุ

21. Activité professionnelle actuelle อาชีพปัจจุบัน

 

22. Employeur (Nom, adresse, courriel, n° téléphone) - Pour les étudiants, nom et adresse de l'établissement d'enseignement ข้อมูลที่ทำงาน หรือนายจ้าง กรอกชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ หากเป็นนักเรียนให้กรอกรายละเอียดของสถาบันการศึกษา

 


23. Je sollicite un visa pour le motif suivant: วัตถุประสงค์ที่สมัครวีซ่า

 • Activité professionnelle ทำงาน

 • Etudes เรียน

 • Stage/formation ฝึกงาน

 • Mariage แต่งงาน

 • Raison médicale มีเหตุผลทางการแพทย์

 • Etablissement familial เหตุผลทางครอบครัว

 • Etablissement privé/Visiteur  เหตุผลส่วนตัว/เยี่ยนเยือน

 • Visa de retour ขออนุญาติกลับเข้าประเทศอีกครั้ง

 • Prise de fonctions officielles เหตุผลทางราชการ

 • Autre (à préciser):  อื่นๆ โปรดระบุ

24.Nom, adresse, courriel et n° téléphone en France de l'employeur / de l'établissement d'accueil / du membre de famille invitant,…etc ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทที่ทำงาน สถานศึกษา หรือ สมาชิกในครอบครัวที่เชิญเราไป

 

25. Quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour? ที่อยู่ในฝรั่งเศส (บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ หอพักนักเรียน หรือบ้านญาติที่เราจะไปอยู่ด้วย)

 

26. Date d'entrée prévue sur le territoire de la France, ou dans l'espace Schengen en cas de transit (jour-mois-année) วันที่จะเดินทางมาถึงฝรั่งเศส หรือเข้าเขตประเทศเชงเก้นอื่นๆ

 

27. Durée prévue du séjour sur le territoire de la France ระยะเวลาที่จะอยู่ในฝรั่งเศส

 • Entre 3 et 6 mois ระหว่าง 3-6 เดือน

 • Entre 6 mois et un an ระหว่าง 6 เดือน ถึง 1 ปี

 • Supérieure à un an มากกว่า 1 ปี

28. Si vous comptez effectuer ce séjour avec des membres de votre famille, veuiller indiquer : ถ้าคุณจะอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัว กรุณากรอก

Lien de parenté Nom(s), prénom(s) นามสกุล, ชื่อ

Date de naissance (jj/mm/aa) วันเดือนปีเกิด

Nationalité สัญชาติ

 

29. Quels seront vos moyens d'existence en France? สิ่งสนับสนุนในการดำรงชีพ ถ้าครอบครัวสนับสนุนก็กรอกไปว่า Family Fund ก็ได้ค่ะ

Serez-vous titulaire d'une bourse? คุณได้รับทุนการศึกษาไหม  OUI  ได้ NON ไม่ได้

Si oui, indiquez le nom, l'adresse, le courriel, le téléphone de l'organisme et le montant de la bourse: ถ้าได้กรุณาระบุ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ขององค์กรที่ให้ทุน พร้อมทั้งระบุจำนวนที่ได้รับ

 

30. Serez-vous pris(e) en charge par une ou plusieurs personne(s) en France? คุณได้รับการสนับสนุนจากใครที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยไหม OUI ได้รับ  NON ไม่ได้รับ

Si oui, indiquer leur nom, nationalité, qualité, adresse, courriel et téléphone:   ถ้าได้กรุณาระบุ ชื่อ สัญาชาติ จำนวนเงินสนับสนุน ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ของผู้สนับสนุน

 

31. Des membres de votre famille résident-ils en France? มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสบ้างไหม OUI มี  NON ไม่มี

Si oui, indiquer leur nom, nationalité, lien de parenté, adresse, courriel et téléphone: ถ้ามีกรุณาระบุ ชื่อ สัญชาติ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ของผู้สนับสนุน

 

32. Avez-vous déjà résidé plus de trois mois consécutifs en France? คุณเคยอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนติดต่อกันหรือไม่ OUI เคย  NON ไม่เคย

Si oui, précisez à quelle(s) date(s) et pour quel(s) motif(s) ถ้าเคย กรุณาระบุช่วงเวลาและเหตุผลที่เคยอยู่ A quelle(s) adresse(s)? ระบุที่อยู่ที่เคยอาศัย

 

Lieu et date ลงชื่อสถานที่ กับวันที่ เช่น Bangkok 16-JUNE-2016

Signature เซ็นลายเซ็นให้เหมือนกับที่เซ็นไว้ในพาสปอต

 

ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วไปกรอกเอกสารแบบฟอร์ม OFII กับแบบฟอร์มนักเรียนกันต่อ 

<บทความก่อนหน้า 

ตอนที่ 1 รายการเอกสารที่ใช้สมัคร

บทความถัดไป >

ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII >

 

บทความชุด “สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส” มีทั้งหมด 7 ตอน ดังนี้

< ตอนที่ 1 รายการเอกสารที่จำเป็น

< ตอนที่ 2.1 การกรอกแบบฟอร์ม Visa

< ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII

< ตอนที่ 2.3 การกรอกแบบฟอร์มนักเรียนและการเตรียมรูปถ่าย

< ตอนที่ 3 การแปลเอกสาร

< ตอนที่ 4 เอกสารรับรองที่พัก

< ตอนที่ 5  Financial Guarantee Letter

 

*หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลกับทางสถานทูตฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง