นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฝรั่งเศส: วีซ่านักเรียน

สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส ตอนที่ 2.3 การกรอกแบบฟอร์มนักเรียนและการเตรียมรูปถ่าย

share image

แบบฟอร์มสุดท้ายที่ต้องกรอกในการสมัครวีซ่าพำนักระยะยาวประเทศฝรั่งเศส คือ แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียน ที่ต้องกรอกรายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) และรายละเอียดของสถาบันศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ แบบฟอร์มนี้กรอกง่ายหน่อยเพราะมีหัวข้อคำถามเป็นภาษาอังกฤษ

 

ส่วนที่ 1 Personal details ประวัติส่วนตัว

 

Title: คำนำหน้าชื่อ เช่น Mr.  Mrs. Miss หรือ Ms.

 

First name: ชื่อจริง

 

Family name: นามสกุล

 

Date of birth: วัน/เดือน/ปีเกิด

 

Gender: เพศ  M ชาย  F หญิง

 

Address: ที่อยู่

 

City: จังหวัด

 

Postal Code: รหัสไปรษณีย์

 

Tel: เบอร์โทรศัพท์

 

Fax: เบอร์แฟกซ์ (ถ้ามี)

 

E-mail: อีเมล


 

ส่วนที่ 2 Educational and Professional Background ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน

 

Previous studies การศึกษาที่ผ่านมา

Period ระยะเวลาที่ศึกษา

University/School มหาวิทยาลัย/โรงเรียน

Program/Field หลักสูตร/สาขา

GPA เกรดเฉลี่ย

 

Professional experience (if any) ประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

Period ระยะเวลาที่ทำงาน

Company บริษัท

Position ตำแหน่ง

 

ส่วนที่ 3 Your studies project in France โครงการศึกษาต่อของคุณในประเทศฝรั่งเศส

 

Date of departure to France (dd/mm/yy): วันเดินทางออกจากประเทศไปฝรั่งเศส

Date of return in Thailand (dd/mm/yy): วันเดินทางกลับมาประเทศไทย

 

Level of degree prepared in France: ระดับการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

Bachelor ปริญญาตรี

Master ปริญญาโท

PhD ปริญญาเอก

Certificate of French Language ประกาศนียบัตรการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Other อื่นๆ โปรดระบุ

 

Please specify if any exchange/partnership กรุณาระบุถ้าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนหรือพันธมิตร

 

Field of study and name of the program to be prepared in France ชื่อสาขาและหลักสูตรที่จะไปเรียนต่อ

University or School  ชื่อมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

City ชื่อเมืองที่ไปศึกษาต่อ

Duration of studies in France ระยะเวลาที่ศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

 

Have you been granted a scholarship? คุณได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหรือไม่

Yes ได้ No ไม่ได้

If yes, which one? ถ้าได้ทุนใด?

 • Scholarship from Thai Government ทุนรัฐบาลไทย

 • Scholarship from French Government ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส

 • Cooperation program โปรแกรมความร่วมมือ

 • Private section หน่วยงานเอกชน

 • Other อื่นๆ โปรดระบุ

------------------------------------------------------------------------------

การเตรียมรูปถ่ายเพื่อยื่นวีซ่า

ปัญหาที่ผู้ยื่นขอวีซ่าพบเจอบ่อยๆ คือรูปที่ถ่ายมา ไม่สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้ เพราะรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือร้านถ่ายรูป photoshop รูปภาพมากเกินไปจนไม่เหมือนตัวจริง ในเรื่องของ สีผิว ไฝ ขี้แมลงวัน ดังนั้นเราควรศึกษาระเบียบการถ่ายรูปให้ดี อย่าไปเชื่อใจว่าร้านถ่ายรูปจะรู้ ขนาดที่ถูกต้อง เพราะบางทีช่างถ่ายรูปอาจจำสลับเรื่องขนาด หรือสีฉากได้กับระเบียบการยื่นขอวีซ่าของประเทศอื่นๆ ทางที่ดีที่สุดคือ พิมพ์รายละเอียดและตัวอย่างภาพที่ถูกต้องไปด้วย เพื่อให้ไม่ต้องเสียเวลาไปถ่ายใหม่ เมื่อไม่ผ่าน

ระเบียบเรื่องรูปถ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่าพำนักระยะยาวประเทศฝรั่งเศส

 • รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป

 • สีพื้นหลังสีขาว

 • ขนาด 3.5 ซม x 4. 5 ซม.

 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ

 • ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง

 • ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน

< บทความก่อนหน้า

ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII

บทความถัดไป >

ตอนที่ 3 การแปลเอกสาร

 

บทความชุด “สมัครวีซ่าพำนักระยะยาวฝรั่งเศส” มีทั้งหมด 7 ตอน ดังนี้

< ตอนที่ 1 รายการเอกสารที่จำเป็น

< ตอนที่ 2.1 การกรอกแบบฟอร์ม Visa

< ตอนที่ 2.2 การกรอกแบบฟอร์ม OFII

< ตอนที่ 2.3 การกรอกแบบฟอร์มนักเรียนและการเตรียมรูปถ่าย

< ตอนที่ 3 การแปลเอกสาร

< ตอนที่ 4 เอกสารรับรองที่พัก

< ตอนที่ 5  Financial Guarantee Letter

 

*หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ใช้สมัครวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลกับทางสถานทูตฝรั่งเศสอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง