ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รวมชื่อคณะและสาขาต่างๆ ภาษาอังกฤษ

share image

    สวัสดีค่า หลายคนที่กำลังเขียนเรซูเม่ หรือกำลังมองหาคณะ/สาขาที่เราสนใจในต่างประเทศ ต้องอยากรู้แน่ๆ ว่าคณะ/สาขาที่เราอยากเรียน ชื่อภาษาอังกฤษคืออะไร

 

    วันนี้ Hotcourse จะพาทุกคนไปรู้จักกับคณะ ภาควิชาหรือสาขาในสายวิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกัน ไปดูกันว่าแต่ละคณะมีสาขาอะไรบ้าง

 

    ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในมหาวิทยาลัย หรือ University จะมี Faculty (คณะ) ในคณะก็จะมีการแบ่งสาขาวิชาไปอีก ซึ่งพอถึงปีที่กำหนดก็จะมีการเลือกวิชาเอก หรือ  Major subject และวิชาโท หรือ Minor subject ด้วย

 

Faculty of Dentistry

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)

 

    1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

    2. จุลชีววิทยา (Microbiology)

    3. ชีวเคมี (Biochemistry)

    4. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

    5. ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)

    6. ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)

    7. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

    8. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

    9. ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)

    10. ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)

    11. ปริทันตวิทยา (Periodontology)

    12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)

    13. รังสีวิทยา (Radiology)

    14. เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)

    15. ศัลยศาสตร์ (Oral and Maxillofacial Surgery)

    16. สรีรวิทยา (Physiology)

 

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

 

    1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

    2. จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)

    3. จุลชีววิทยา (Microbiology)

    4. นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)

    5. ปรสิตวิทยา (Parasitology)

    6. พยาธิวิทยา (Pathology)

    7. เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (Preventive and Social Medicine)

    8. สรีรวิทยา (Physiology)

    9. กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

    10. จักษุวิทยา (Ophthalmology)

    11. ชีวเคมี (Biochemistry)

    12. เภสัชวิทยา (Pharmacology)

    13. รังสีวิทยา (Radiology)

    14. วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

    15. เวชศาสตร์ชันสูตร (Laboratory Medicine)

    16. ศัลยศาสตร์ (Surgery)

    17. ออร์โธปิดิกส์ Orthopedics)

    18. เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

    19. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)

    20. โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

    21. อายุรศาสตร์ (Medicine)

 

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Science)

 

    1. วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutics and Industrial Pharmacy)

    2. เภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice)

    3. อาหารและเภสัชเคมี (Food and Pharmaceutical chemistry)

    4. เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)

    5. เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา (Pharmacology and Physiology)

    6. ชีวเคมีและจุลชีววิทยา (Biochemistry and Microbiology)

    7. เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (Social and Administrative Pharmacy)

 

คณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences)

    1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

    2. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

    3. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)

    4. เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)

    5. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)

    6. รังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Radiological Technology and Medical Physics)

 

คณะเทคนิคการแพทย์ (Faculty of Medical Technology)

    1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

    2. กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)

    3. รังสีเทคนิค (Radiologic Technology)

    4. เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

 

Veterinary Science

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science)

 

    1. กายวิภาคศาสตร์ (Veterinary Anatomy)

    2. พยาธิวิทยา (Veterinary Pathology)

    3. เภสัชวิทยา (Veterinary Pharmacology)

    4. ศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)

    5. สรีรวิทยา (Veterinary Physiology)

    6. สัตวบาล (Animal Husbandry)

    7. สูติศาสตร์ – เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ (Obstetrics Gynaecology and Reproduction)

    8. อายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)

    9. สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)

    10. จุลชีววิทยา (Microbiology)

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Faculty of Public Health)

คณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture)

    1. เกษตรกลวิธาน (Agricultural Mechanization)

    2. คหกรรมศาสตร์ (Home Economics)

    3. ปฏพีวิทยา (Soil Science)

    4. พืชไร่นา (Agronomy)

    5. พืชสวน (Horticulture)

    6. โรคพืช (Plant Pathology)

    7. ส่งเสริมและนิเทศน์ศาสตร์เกษตร (Agricultural Extension and Communication)

    8. กีฏวิทยา (Entomology)

 

คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

 

    1. จิตวิทยา (Psychology)

    2. วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) (Psychological Science)

 

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

 

    1. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computer Science)

    2. เคมี (Chemistry)

    3. ชีววิทยา (Biology)

    4. ฟิสิกส์ (Physics)

    5. พฤกษศาสตร์ (Botany)

    6. เคมีเทคนิค (Chemical Technology)

    7. ธรณีวิทยา (Geology)

    8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

    9. วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

    10. ชีวเคมี (Biochemistry)

    11. วัสดุศาสตร์ (Material Science)

    12. จุลชีววิทยา (Microbiology)

    13. วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ (Photographic Science and Printing Technology)

    14. เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)

 

faculty of engineering

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

    1. วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

    2. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

    3. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

    4. วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

    5. วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

    6. วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม (Mining and Petroleum Engineering)

    7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

    8. วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)

    9. วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering)

    10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

    11. วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)

    12. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

 

    1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

    2. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

    3. การวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning)

    4. การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design)

    5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)

    6. เคหการ (Housing)

 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (Faculty of Agro-Industry)

    1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-Industrial Technology)

    2. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

    3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science & Technology)

    4. เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (Packaging & Materials Technology)

    5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

    6. วิทยาการสิ่งทอ (Textile Science)

 

คณะโลจิสติกส์ (Faculty of Logistics)

    1. สาขาวิทยาการเดินเรือ (Nautical Science)

    2. สาขาการจัดการพาณิชยนาวี (Maritime Industrial Management)

    3. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

    4. สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (International Trade and Logistics Management)

 

        นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากบางมหาลัยเท่านั้นน้า อย่าลืมว่าแต่ละที่อาจมีสาขาแยกย่อยออกไปอีก ส่วนคณะสายศิลป์ สามารถไปดูชื่อภาษาอังกฤษได้ที่นี่เลย รวมชื่อคณะและสาขาต่างๆ ภาษาอังกฤษ (สายศิลป์ Edition)

 

 

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบสิคที่ควรรู้ ถ้าจะทำงานด้าน Marketing

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

406.9K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

92.8K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

69.4K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

62.2K