นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รู้จักทุนปริญญาโท จากบริษัทเอกชนในไทย

scholarships from thai companies

     วันก่อนเราพาไปรู้จักทุนจากมหาวิทยาลัยกันแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำบริษัทเอกชนไทยที่ให้ทุนการศึกษาให้รู้จักกันบ้าง เอาไว้เป็นตัวตัดสินใจในการทำงานในอนาคตได้

    จะมีที่ไหนกันบ้างไปดูเลย

 

ธนาคารกสิกรไทย

    กสิกรมีการให้ทุนระดับปริญญาโททุกปี โดยคนที่สมัครไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานนะ แต่จะกำหนดหลักสูตรที่ให้ทุนไว้ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับองค์กรนั่นเอง แต่ละปีจะมีทุนให้จำนวน 6 ทุน ในสาขาต่อไปนี้

 

1. สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) และสาขาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Computer Science – AI (Artificial Intelligence))  แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ หรือ การออกแบบ UX/UI ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Human Computer Interaction or UX UI Design Biometrics) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems) ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) จำนวน 5 ทุน โดยผู้สมัครทุนในสาขาวิชาข้างต้นต้องอายุไม่เกิน 30 ปี

 

2. สาขาวิชา Business Data Analytics จำนวน 3 ทุน โดยผู้สมัครทุนสาขานี้ต้องอายุไม่เกิน 28 ปี

 

    ผู้สมัครต้องจบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลสอบ TOEFL (Internet-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ CU-TEP, TU-GET ที่เทียบเท่า TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน โดยคนที่ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานที่ธนาคารกสิกรจ้า

 

ธนาคารกรุงเทพ

    ธนาคารกรุงเทพให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในต่างประเทศและในประเทศ โดยมอบให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ปีล่าสุด (2563) ธนาคารให้ทุนรวม 25 ทุน  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร

– ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

    ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และได้รับการตอบรับหรืออยู่ระหว่างการตอบรับจากสาขาและมหาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยผู้สมัครต้องส่งเอกสารไม่ว่าจะเป็น CV, Transcript, สำเนาคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ( TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK), ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี), รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา, จดหมายแนะนำ 2 ชุด และรูปถ่าย

    คนที่ได้รับทุนต้องกลับมาทำงานที่ธนาคารเป็นเวลา 2-3 ของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขรับทุนต้องชดใช้เงินคืน 3 เท่าของเงินที่ธนาคารสนับสนุน

    ทางธนาคารจะกำหนดสาขาที่สนับสนุนให้ โดยสามารถติดต่อเพื่อดูหลักสูตรที่กำหนดได้ที่ www.bangkokbank.com/scholarships, anchalee.thumpunya@bangkokbank.com และ nantiya.kosum@bangkokbank.com (งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล)  

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย

    ทุนระดับปริญญาโทที่มอบให้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป ให้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามสาขาที่ธนาคารกำหนด ปีล่าสุดธนาคารให้ทุน 10 ทุน ในสาขาต่อไปนี้

 

     ด้าน Banking and Finance ได้แก่ Accounting, Banking and Financial Law, Business Law, Finance, Financial Engineering, Human Resources, MBA และ Mathematics in Finance

 

     ด้าน Digital Banking ได้แก่ Artificial Intelligence, Business Analytics, MIS / IT / Computer Science, Cyber Security, Data Architecture, Data Analytics / Data Science, IT Architecture

 

    ผุ้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30  ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มี GPA 3.00  มีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer-Based) หรือ 80 คะแนน (Internet-Based) หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และ ผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GRE ไม่ต่ำกว่า 302 คะแนน ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน

 

ติดต่อและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ktb.co.th

 

King Power

 

    มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุน ศึกษาต่อที่ De Montfort University ณ ประเทศอังกฤษ โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ต้องไม่เคยได้รับทุนจากบริษัทอื่น มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และ มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5และหากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความ 500 คำที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังนี้

 

  • Why should you be awarded a scholarship?
  • Your understanding of, and passion for, your chosen area of study
  • How DMU education would benefit you in the future?
  • How would you make a positive contribution to King Power and DMU?

 

    โดยผู้รับทุนไม่ต้องใช้ทุนคืนจ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  raveetiva.nongnuch@dmu.ac.uk

หรือ http://story.kingpower.com/th/de-montfort-university-th-2019/

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM)

 

    BAM มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบุคลทั่วไป 2 จำนวน พนักงาน 2 จำนวน โดยมอบทุนในสาขาที่กำหนด ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ/ การเงิน/ การบัญชี/ เศรษฐศาสตร์/ นิติศาสตร์/ การตลาด/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป (ประกอบด้วยสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์)

 

    ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หากเป็นผู้ชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

    ยังไงก็ตามต้องติดตามทุนให้ดีๆ เข้าไปเช็คเว็บไซต์บ่อยๆ และดูเงื่อนไขให้ดีนะ

 

    รวมทุนอาจารย์มหาลัย เรียนฟรี มีค่ากินอยู่ ภาค 1 / ภาค 2

    10 ทุนที่ GPA ไม่ปัง ก็คว้าทุนได้

    INFOGRAPHIC 4 สเต็ปหาทุนการศึกษาสำหรับมือใหม่

 

 

 

MUST READ

article Img

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOEFL ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาร์ทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง)   แนะนำทางลัด

437.9K
article Img

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

95.7K
article Img

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

75.9K
article Img

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร

IELTS Writing task 2 มีคำถามแนวไหน และต้องตอบอย่างไร >>เตรียมตัวสอบ IELTS Speaking หัวข้อคำถาม >>หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ >>หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบ EFL   (เรียนเป็นภาษาต่างประเทศ)   หลายๆ คนคงทราบว่าการสอบ IELTS นั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่การฟัง อ่าน เขียน และพูด ตามลำดับ โดยมีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งจะนำคะแนนที่เราได้ในแต่ละ part มาเฉลี่ยกัน บทความนี้จะเจาะลึกที่การเขียน task 2

66K