ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

การเตรียมตัวเพื่อการสอบ IELTS

share image
20891

การเตรียมตัวสอบ IELTS

หากคุณต้องการเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด คุณจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการเรียน เราได้สรุปข้อมูลที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการสอบภาษาอังกฤษหรือระบบการทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ หรือที่เรียกกันว่า IELTS (The International English Language Testing System) มาฝากกัน


>> รู้จักกับ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ เริ่มใช้ 2558 อ่านรายละเอียด <<
สถาบันการศึกษาหลายแห่งต้องการให้คุณแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นหนทางหนึ่งในการแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณ การสอบ IELTS ถือเป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยในการสอบจะแบ่งออกเป็น สี่ทักษะ และประเมินความสามารถในการสื่อสารของคุณ


IELTS คืออะไร
IELTS เป็นการทดสอบความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งจะยืนยันได้ว่ามาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ดีพอสำหรับการทำงานหรือการเรียน โดยการประเมินผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะมี สี่ทักษะความชำนาญอันประกอบด้วย การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน

ผลการสอบ IELTS สามารถใช้ได้ที่ใดบ้าง
สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ไอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้ และองค์กรวิชาชีพมากมายทั่วโลกรวมถึงด้านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนิวซีแลนด์ ( New Zealand Immigration Service) และสภาการแพทย์ทั่วไปของสหราชอาณาจักร ได้ยอมรับในผลการสอบ IELTS ผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั่วโลกมากกว่า 6,000 หน่วยงาน

ใครเป็นผู้รับรองในคุณภาพของการสอบ IELTS
IELTS ได้ถูกก่อตั้งโดยความมีความร่วมมือจากบริตริชเคาน์ซิล IDP: IELTS Australia และ เคมบริดจ์ ESOL เพื่อให้แน่ใจว่าการสอบนี้จะสามารถครอบคลุมทั่วทุกประเทศ เนื้อหาในการสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการตั้งขึ้นและตรวจสอบมาอย่างเป็นสากล เพื่อตัดความเอนเอียงในด้านภาษาและวัฒนธรรม

การสอบ IELTS จะมีด้วยกัน สองแบบ คือแบบเพื่อการเรียนต่อและแบบการทดสอบทั่วไป

  • การทดสอบเพื่อการเรียนต่อ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

>>  IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ <<

  • การทดสอบทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายเข้าไปอยู่หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

การสอบ IELTS ในส่วนการสอบทักษะการฟังและการพูดจะเหมือนกันสำหรับการสอบทั้งสองแบบ แต่การทดสอบการอ่านและการเขียนจะแตกต่างกันตามประเภทโดยจะเป็นทักษะเชิงวิชาการหรือทักษะทั่วไป


การสอบ IELTS ประกอบด้วย

การสอบการฟัง 30 นาที แบ่งออกเป็น 4 ส่วน มี ด้วยกัน 40 ข้อ
โดยคุณจะถูกทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทั้งแบบเฉพาะและครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลายทั้งหมด

การสอบการอ่านเชิงวิชาการหรือการทดสอบการอ่านแบบทั่วไป 60 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มี ด้วยกัน 40 ข้อ
คุณจะต้องเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวและสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่เป็นภาษาอังกฤษ

การสอบการเขียนเชิงวิชาการหรือการทดสอบการเขียนแบบทั่วไป 60 นาที มี 2 ข้อ
โดยข้อสอบตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์การใช้ที่หลากหลายและคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับหัวข้อและเนื้อหาที่หลากหลายได้ โดยโครงสร้างของประโยค คำศัพท์ การใช้แกรมมาและรูปแบบที่ใช้จะได้รับการประเมินผล

การสอบการพูด 11-14 นาที มี 3 ส่วน
การสอบนี้จะใช้สำหรับการสอบเชิงวิชาการและการสอบแบบทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวที่มีเนื้อหาครอบคลุมในวงกว้าง คุณจะต้องพูดเกี่ยวกับบุคคล พูดในหัวข้อที่ถูกเลือกให้และถกเถียงในหัวข้อที่ถูกตั้งขึ้นตามความคิด ตัวอย่างคำถามและ VDO Speaking Test

ระดับของการสอบ IELTS
หลังจากที่คุณผ่านการสอบแล้ว คุณจะได้รับการประเมินและได้รับระดับคะแนน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น เก้าระดับ ดังนี้

• 9 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยความชำนาญขั้นสูง
• 8 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมาก
• 7 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
• 6 - สำหรับผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
• 5 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
• 4 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัด
• 3 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างจำกัดมาก
• 2 - สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้น้อยมาก
• 1 - สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ค่าสอบ IELTS
ในขณะนี้ค่าการสอบ IELTS จะอยู่ที่ £115 หรือประมาณ 5500-6000 บาท โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ IELTS website

ระดับคะแนนเพื่อการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
หากคุณต้องการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย คุณจะต้องมีคะแนน IELTS ที่ระดับ 6 - 6.5 หากคุณต้องการเข้าเรียนในสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาแพทย์เฉพาะด้าน คุณควรจะต้องมีระดับ IELTS ที่ 7 หรือมากกว่า อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ

การสอบ TOEFL
ผลการสอบ TOEFL ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความรู้ทางภาษาอังกฤษของคุณเพื่อการเรียนต่อ ผลการสอบ TOEFL ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจาก IELTS โดยจะได้รับการยอมรับจากบางมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร TOEFL เป็นการสอบโดยอเมริกาที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกาแทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับในการเข้าเรียนต่อเกือบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา
 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์
www.ielts.org

ความเห็นของผู้เคยสอบ IELTS

Hotcourse ได้พูดคุยกับ Wenting Wang บรรณาธิการเว็บไซด์ ซึ่งได้ทำงานในสหราชอาณาจักรมา 3 ปี และมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS ซึ่งมีใจความดังนี้

"เมื่อฉันคิดว่าฉันจะสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ ฉันก็พบว่าฉันต้องใช้คะแนนสอบ IELTS เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่นี่ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่จะต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนต่อของนักเรียนต่างชาติ ดังนั้นฉันก็เลยค้นคว้าเพิ่มเติม

ฉันพบว่าถ้าจะเรียนต่อปริญญาโท ฉันต้องได้คะแนน IELTS โดยรวมอย่างน้อย 6.5 ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 6 ในแต่ละส่วน ฉันจำเป็นต้องมีคะแนนสอบ IELTS เชิงวิชาการที่สูงเพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้

แล้วฉันก็ได้ยินมาจากเพื่อนของฉันว่าการสอบ IELTS นี้ถือว่าง่ายกว่าการสอบ TOEFL มาก คะแนน TOEFL นั้นถือเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแต่จะมีประโยชน์มากกว่าหากฉันสมัครเรียนต่อที่อเมริกา

ในประเทศจีนมีสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษมากมายที่สามารถช่วยฉันในการเตรียมตัวสอบ ฉันสมัครเข้าเรียนในสถาบันที่มีความชำนาญด้านการเตรียมตัวเพื่อการสอบ IELTS และใช้เวลาเรียนนานสองเดือน ซึ่งได้ช่วยให้ฉันคุ้นเคยกับข้อสอบ ตลอดจนการฝึกพูดและการทดสอบที่เหมือนจริง

ครูผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ IELTS และสอนฉันถึงเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น แต่ไม่ใช่การโกง สร้างเหตุการณ์โดยตั้งคำถามที่ยากต่อการตอบให้ฉันตอบ มันทำให้ฉันมีความมั่นใจก่อนการสอบจริง

ฉันพบว่าการสอบฟังและอ่านจะง่ายกว่าอีกสองการสอบ และฉันก็ได้คะแนนที่สูงในสองส่วนนี้ การสอบเขียนสำหรับฉันถือว่าโอเคแต่ก็นับว่ายากเหมือนกัน ฉันยังจำได้ว่าฉันต้องฝึกเขียนรายงานการวิเคราะห์บนกราฟและตารางรายงานการขาย ซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวคุณสำหรับการเขียนเชิงวิชาการที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท

ฉันพบว่าการสอบพูดค่อนข้างยาก เพราะว่าฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษมากเท่าไร มันเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนชาวจีนส่วนมากที่เรียนภาษาอังกฤษ ฉันไม่รู้ว่าคำถามที่ได้จะเป็นอะไรจนกว่าจะเข้าห้องสอบ ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยว่าฉันจะเตรียมคำพูดเพื่อมาสอบได้ ครูผู้สอบให้ฉันอธิบายถึง'บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ฉันชื่นชมมากที่สุด' ถ้าให้ฉันแนะนำฉันคงจะบอกได้ว่าคุณควรอ่านหนังสือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนการสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับคำถามแบบไม่เจาะจง

ฉันได้รับผลคะแนนและใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เมื่อฉันเริ่มต้นเรียนในสหราชอาณาจักร ประสบการณ์ต่างๆช่วยให้ฉันพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งนับว่ามีค่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้"


คุณสามารถค้นหาหลักสูตรสำหรับการเรียนเพื่อการสอบ  IELTS และ TOEFL ได้ที่นี่

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

MUST READ

เคล็ดลับฝึกฟังภาษาอังกฤษยังไงให้เข้าหู

เคล็ดลับฝึกฟังภาษาอังกฤษยังไงให้เข้าหู   ทำไมถึงฟังภาษาอังกฤษไม่เก่ง? เพิ่มคะแนนการฟังภาษาอังกฤษยังไงดี? ฟังฝรั่ง คนต่างชาติไม่เข้าใจ ต้องทำยังไง? ถ้าตอนนี้มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะ ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษา ไม่ว่าจะภาษาใดๆ บนโลกใบนี้ เพราะเมื่อภาษาแปลงร่างจากการเขียนเป็นการพูด จะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงของผู้พูดแต่ละคนที่มีเป็นร้อยเป็นพันแบบ

409917

ไขข้อสงสัย IELTS กับ TOELF ต่างกันยังไง

ระบบคะแนน ทำความรู้จักระดับคะแนน IELTS กันก่อนล่ะกัน คือเขาจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ระดับ 1-9 สำหรับแต่ละทักษะ สอบเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน พอได้คะแนนในแต่ละพาทมาแล้ว เขาก็จะเอามาหารแล้วได้ออกมาเป็น Overall Score เช่นว่าบางที่อาจจะรับเฉพาะคนที่ได้คะแนนรวม 6 ขึ้นไปเท่านั้น ห้ามมีส่วนไหนได้ต่ำกว่า 5 ไรแบบนี้ (แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะบางมหาวิทยาลัยก็มี Presessional Courses ปรับพื้นฐานภาษาสำหรับคนที่คะแนนไม่ถึง....แต่ก็แพงอยู่นะบอกก่อน)  

334913

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน 1 ปี

วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อนอกภายใน  1 ปี หากมีสักแว๊บที่คิดว่า  “นะ..อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกใช้ชีวิตในต่างประเทศ” ขอแนะนำว่าควรลองหาทางดู ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานแบบไหนมาก็ตาม ในประเทศไทยเองขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเกือบ 140 แห่งให้ แต่มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์อยู่แค่ 10 กว่าแห่งเท่านั้น และแน่นอนว่าในสายตาของบริษัทยักษ์ใหญ่ CV สมัครงานของเราจะดูน่าสนใจขึ้นอีกมากเพราะ การจบมาจากเมืองนอก

87360

รวมกลวิธีเตรียมสอบทุกทักษะ IELTS แบบไม่ง้อติวเตอร์

ฝึกทักษะการฟัง - ดูรายการภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังเป็นส่วนแรกที่เราจะต้องเจอในการสอบ IELTS ซึ่งโดยมากแล้วจะมาประมาณ 4 สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นการกรอกแบบสอบถาม การคุยกันกับเพื่อน เติมแผนที่ลงไปในโปรแกรมทัวร์อะไรเทือกๆ นี้     สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการฝึกหูของเราให้รับและคุ้นชินกับสำเนียงบริติช หลายครั้งคนไทยเราส่วนมากจะเจอแต่สำเนียงอเมริกัน จนเราชินกับสำเนียงเขาไปแล้ว

57608